SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 46. Srijeda, 18. studenog 2009.
GRAD VRBOVSKO

46.

Na temelju članka 95. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08) i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ« broj 27/09 i 31/09) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici 12. studenoga 2009. godine, donosi

PRAVILNIK
o ocjenjivanju službenika i namještenika gradske uprave
Grada Vrbovskog

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se kriteriji za ocjenjivanje službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Vrbovsko (u daljnjem tekstu: službenika Upravnog odjela) i način provođenja ocjenjivanja.

1. KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE SLUŽBENIKA

Članak 2.

Ocjena se temelji na podacima o stručnom znanju pokazanom u obavljanju poslova, učinkovitosti i kvaliteti rada te poštivanju službene dužnosti.

Stručno znanje, učinkovitost i kvaliteta rada te poštivanju službene dužnosti službenika Upravnog odjela, ocjenjuju se prema kriterijima:

1. stručnosti, kreativnosti i samoinicijativnost u obavljanju poslova,

2. kvaliteti i opsegu obavljenih poslova i pridržavanju zadanih rokova u obavljanju poslova,

3. poštivanju radnog vremena.

Članak 3.

Službenik je u obavljaju poslova pokazao stručnost, kreativnost i samoinicijativnost, kako slijedi:

1.1. Stručnost

a) naročitu stručnost - naročito dobro poznaje zakone i druge propise, pravila struke i službe, stalno se stručno usavršava

b) stručnost - dobro poznaje zakone i druge propise, pravila struke i službe i redovno se stručno usavršava

c) zadovoljavajuća stručnost - zadovoljavajuće poznaje zakone i druge propise, pravila struke i službe i dalje se stručno usavršava

d) nedovoljno stručno znanje - nedovoljno poznaje zakone i druge propise, pravila struke i službe i nedovoljno se stručno usavršava,

1.2. Kreativnost

a) naročitu kreativnost - samostalno pronalazi najbolja rješenja sukladno propisima i pravilima struke, predlaže rješenja za poboljšanje rada na svom radnom mjestu

b) kreativnost - često samostalno pronalazi najbolja rješenja sukladno propisima i pravilima struke, predlaže rješenja za poboljšanje rada na svom radnom mjestu

c) nedovoljnu kreativnost - u obavljanju nije samostalan i vrlo rijetko pronalazi najbolja rješenja sukladno propisima i pravilima struke.

1.3. Samoinicijativnost

a) naročitu samoinicijativnost - u obavljanju poslova potpuno je samostalan i samoinicijativan, nije ga potrebno upućivati u rad, pomoć i savjet traži samo u slučaju naročite kompleksnosti problema zbog čega smatra da treba zauzeti zajednički stav više službenika.

b) samoinicijativnost - u obavljanju poslova uglavnom je samostalan i samoinicijativan, uglavnom ga nije potrebno upućivati u rad, pomoć i savjet traži samo u slučaju kompleksnosti problema zbog čega smatra da treba zauzeti zajednički stav više službenika,

c) nedovoljnu samoinicijativnost - u obavljanju poslova rijetko je samostalan i samoinicijativan, često ga treba upućivati u rad, objašnjavati obveze i pomagati u radu, pomoć i savjet traži često.

Članak 4.

Službenik je poslove radnog mjesta obavio u kvaliteti i opsegu, a u obavljanju poslova pridržavao se zadanih rokova, kako slijedi:

2.1. Kvaliteta obavljenog posla

a) naročito kvalitetno - u aktima i ostalim materijalima koje je pripremao nije trebalo ništa mijenjati, ispravljati niti dodavati, na kvalitetu njegova rada s osnova stručnosti, pravila struke i službe nije bilo prigovora,

b) kvalitetno - u aktima i ostalim materijalima koje je pripremao rijetko je trebalo izvršiti manje izmjene, ispravke ili dopune, na kvalitetu njegova rada s osnova stručnosti, pravila struke i službe uglavnom nije bilo prigovora,

c) zadovoljavajuće kvalitetno - u aktima i ostalim materijalima koje je pripremao rijetko je trebalo vršiti izmjene, ispravke ili dopune, na kvalitetu njegova rada s osnova stručnosti, pravila struke i službe rijetko je bilo prigovora,

d) nedovoljno kvalitetno - u aktima i ostalim materijalima koje je pripremao često je trebalo vršiti izmjene, ispravke ili dopune, na kvalitetu njegova rada s osnova stručnosti, pravila struke i službe često je bilo prigovora.

2.2. Opseg obavljenog posla svoga radnog mjesta

a) obavio je u cijelosti poslove radnog mjesta,

b) obavio je pretežni dio poslova radnog mjesta,

c) obavio je veći dio poslova radnog mjesta,

d) obavio je manji dio poslova radnog mjesta,

2.3. Opsega obavljenog posla radnog mjesta odsutnog službenika

a) pored obavljenih poslova svoga radnog mjesta, izravno po nalogu nadređenog službenika obavio je znatan dio poslova radnog mjesta odsutnog službenika ili nepopunjenog radnog mjesta,

b) pored obavljenih poslova svoga radnog mjesta, izravno po nalogu nadređenog službenika obavio je manji dio poslova radnog mjesta odsutnog službenika ili nepopunjenog radnog mjesta,

c) pored obavljenih poslova svoga radnog mjesta nije obavljao druge poslove,

2.4. Obavljanje poslova u zadanim rokovima

a) poslove je obavio u zadanim rokovima,

b) poslove je obavio pretežno u zadanim rokovima,

c) poslove je obavio u manjem dijelu izvan zadanih rokova,

d) poslove je obavio u većem dijelu izvan zadanih rokova.

Članak 5.

3.1. Službenik Upravno odjela je u poštivanju radnog vremena bio:

a) naročito odgovoran - na vrijeme dolazi na posao, ne izlazi ranije s posla, ne udaljava se nepotrebno iz radnih prostorija,

b) odgovoran - uglavnom na vrijeme dolazi na posao, ne izlazi ranije s posla, ne udaljava se nepotrebno iz radnih prostorija,

c) zadovoljavajuće odgovoran - ponekad kasni na posao i izlazi ranije s posla te se nepotrebno udaljava iz radnih prostorija,

d) nedovoljno odgovoran - često kasni na posao i izlazi ranije s posla te se nepotrebno udaljava iz radnih prostorija.

2. NAČIN PROVOĐENJA OCJENJIVANJA

Članak 6.

Rad službenika Upravnog odjela ocjenjuje se prema svim kriterijima iz članaka 3., 4. i 5. ovoga Pravilnika zaokruživanjem slovne oznake ispred odgovarajuće ocjene za pojedini kriterij, na obrascu O-1, koji čini sastavni dio ovoga Pravilnika, a svakoj ocjeni određuje se broj bodova, za sve ostale kriterije za ocjenu pod slovnom oznakom, kako slijedi:

1. Za kriterije 1.2. i 1.3. za ocjenu pod slovnom oznakom

c) određuje se 2 boda

2. Za sve ostale kriterije za ocjenu pod slovnom oznakom

a) određuje se 10 bodova,

b) određuje se 8 bodova,

c) određuje se 5 bodova,

d) određuje se 2 boda.

Članak 7.

Ocjena službenika dobiva se zbrojem broja bodova kojima je njihov rad ocijenjen prema svim kriterijima iz članaka 3., 4. i 5. ovoga Pravilnika, kako slijedi:

1. »odličan«, ako je zbroj postignutih bodova službenika od 71 do 80 bodova,

2. »vrlo dobar«, ako je zbroj postignutih bodova službenika od 51 do 70 bodova,

3. »dobar«, ako je zbroj bodova postignutih bodova službenika od 36 do 51 boda,

4. »zadovoljava«, ako je zbroj postignutih bodova službenika od 21 do 35 bodova,

5. »ne zadovoljava«, ako je zbroj postignutih bodova službenika do 20 bodova.

Članak 8.

Službenike Upravnog odjela ocjenjuje pročelnik najkasnije do 31. ožujka za prethodnu kalendarsku godinu.

Pročelnika Upravnog odjela prema kriterijima iz ovog Pravilnika ocjenjuje gradonačelnik.

Ne ocjenjuju se službenici Upravnog odjela primljeni u službu na određeno vrijeme, te službenici koji su u prethodnoj kalendarskoj godini radili manje od šest mjeseci, bez obzira na razloge.

Članak 9.

Pročelnik upravnog odjela ukoliko ima nejasnoća ili nepoznanica u vezi ocjene za nekog službenika, može konzultirati nadređenog službenika.

Neposredni rukovoditelj dužan je dati svoje mišljenje, ali to mišljenje ne obvezuje pročelnika kod donošenja ocjene.

Pročelnik Upravnog odjela, odnosno gradonačelnik dužan je sa prijedlogom ocjene upoznati službenika i

namještenika na kojeg se ocjena odnosi najkasnije do kraja veljače tekuće godine što službenik i namještenik potvrđuje svojim potpisom na obrascu iz članka 6. ove Odluke.

Ako službenik odbije potpisati da je upoznat s prijedlogom ocjene ili ako zbog njegove odsutnosti iz službe odnosno s rada takav potpis nije moguće osigurati, o tome će se staviti bilješka na obrascu iz stavka 3. ovog članka.

Članak 10.

Pročelnik je dužan u roku od 15 dana od isteka roka za ocjenjivanje podnijeti gradonačelniku izvješće o ocjenjivanju službenika Upravnog odjela.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 080-07/09-01-1

Ur. broj: 2193-01-01/09-1

Vrbovsko, 12. studenoga 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Gradskog vijeća
Dražen Mufić, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr