SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 12. Petak, 2. travnja 2004.
OPĆINA OMIŠALJ
8

5.

Na temelju članka 22. stavak 4. Zakona o zaštiti potrošača (»Narodne novine« broj 96/03), članka 40. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01 i 7/03), Općinsko poglavarstvo Općine Omišalj, na sjednici održanoj dana 23. ožujka 2004. godine donijelo je

POSLOVNIK
o radu Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga
na području Općine Omišalj

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovim se Poslovnikom o radu Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga na području općine Omišalj (u daljnjem tekstu: Poslovnik) uređuje sastav Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga (u daljnjem tekstu Savjet), broj članova, djelokrug u načinu rada, te izvješćivanje Općinskog poglavarstva Općine Omišalj (u daljnjem tekstu: Poglavarstvo) o radu Savjeta.

II. SASTAV SAVJETA

Članak 2.

Savjet ima predsjednika i dva člana.

Članove Savjeta imenuje Poglavarstvo.

Predsjednika Savjeta biraju članovi Savjeta iz reda svojih članova.

Mandat predsjednika i članova Savjeta traje do opoziva.

Član Savjeta može biti razriješen i prije isteka madata.

III. DJELOKRUG I NAČIN RADA SAVJETA

Članak 3.

Savjet se osniva kao savjetodavno tijelo Poglavarstva, koji svoje zadaće obavlja u suglasju sa Zakonom o zaštiti potrošača te ostalim propisima kojima se u Republici Hrvatskoj uređuje područje zaštite potrošača.

Na svojim sjednicama Savjet raspravlja i daje prethodno mišljenje o svim promjenama cijena, uvjeta isporuke, kvalitete i sadržaja komunalnih usluga koje komunalna društva isporučuju (prodaju) potrošačima - građanima općine Omišalj.

Članak 4.

Savjet zasjeda po potrebi.

Sjednice Savjeta saziva predsjednik Savjeta, a u slučaju njegove spriječenosti član Savjeta kojeg predsjednik na to ovlasti.

Članak 5.

Dnevni red sjednice Savjeta predlaže predsjednik Savjeta.

Na sjednicama Savjeta raspravlja se i odlučuje o točkama koje se nalaze na dnevnom redu.

Poziv za sjednicu s prijedlogom dnevnog reda i materijal o kojem će se raspravljati na sjednici dostavlja se članovima Savjeta najmanje sedam dana prije održavanja sjednice.

Iznimno, ako za to postoje opravdani razlozi, članovima Savjeta se materijal za pojedinu točku dnevnog reda može dostaviti i na samoj sjednici.

Članak 6.

Stručno - administrativne poslove za Savjet obavlja Upravni odjel Općine Omišalj.

Članak 7.

Savjet može započeti s radom ukoliko je sjednici nazočna većina članova Savjeta.

Savjet donosi odluke većinom glasova nazočnih članova.

Članak 8.

O radu na sjednici Savjeta vodi se zapisnik.

Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu na sjednici, o iznijetim prijedlozima, o sudjelovanju u raspravi te o donesenim odlukama.

U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o pojedinom predmetu.

Zapisnik potpisuje predsjednik Savjeta i odgovarajući službenik Upravnog odjela.

Članak 9.

Savjet je dužan o svom radu izvješćivati Poglavarstvo.

Članak 10.

Članovi Savjeta svoju dužnost obavljaju počasno i za to ne primaju naknadu.

Članak 11.

Stupanjem na snagu ovog Poslovnika prestaje važiti Odluka o osnivanju Savjeta potrošača javnih usluga od 20. studenog 2004. godine, klasa: 011-01/03-01/17, ur. broj: 2142-06- 374-03-01.

Članak 12.

Ovoj Poslovnik stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/03-01/17

Ur. broj: 2142-06-374-03-10

Omišalj, 23. ožujka 2004.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Josip Šepčić, dip. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr