SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 46. Srijeda, 18. studenog 2009.
GRAD VRBOVSKO

45.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 9. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 35/ 95, 109/95 - Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04 i 38/09) i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ« broj 27/09 i 31/09) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici 12. studenoga 2009. godine, donosi

ODLUKU
o osnivanju Vlastitog pogona

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Vlastiti pogon Grada Vrbovskog (u daljnjem tekstu: Vlastiti pogon) za obavljanje komunalnih djelatnosti održavanja groblja i javnih površina.

Članak 2.

Vlastiti pogon obavlja poslove:

- čišćenja prometnica u naseljima na području Grada Vrbovskog,

- održavanja zelenih površina na području Grada Vrbovskog,

- održavanje uređaja za oborinsku kanalizaciju na području Grada Vrbovskog,

- održavanja groblja i mrtvačnica u naseljima na području Mjesnih odbora Gomirje, Jadrč-Osojnik, Lukovdol, Ljubošina, Moravice, Plemenitaš i Severin na Kupi.

Vlastiti pogon može poslove iz stavka 1. ovog članka obavljati i za druge jedinice lokalne samouprave na temelju pisanog ugovora kojeg sklapa gradonačelnik s izvršnim tijelom druge jedinice lokalne samouprave.

Članak 3.

Vlastiti pogon nema svojstvo pravne osobe.

Vlastiti pogon osniva se kao jedinstvena ustrojbena jedinica bez posebnih organizacijskih jedinica.

Članak 4.

Unutarnje ustrojstvo, način rada i upravljanja Vlastitim pogonom utvrđuje se Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i poslovanju Vlastitog pogona kojeg donosi gradonačelnik.

Članak 5.

Vlastitim pogonom upravlja upravitelj pogona.

Upravitelja pogona imenuje i razrješava gradonačelnik.

Upravitelj organizira i vodi rad vlastitog pogona, odgovara gradonačelniku za materijalno i financijsko poslovanje Vlastitog pogona i za zakonitost rada Vlastitog pogona.

Upravitelj na temelju ovlasti gradonačelnika sklapa ugovore s drugim fizičkim i pravnim osobama.

Članak 6.

Sredstva potrebna za početak rada Vlastitog pogona osiguravaju se u Proračunu Grada Vrbovskog iz:

- komunalne naknade,

- naknade za dodjelu grobnog mjesta i godišnje naknade za korištenje grobnih mjesta,

- drugih izvora po posebnim propisima.

Članak 7.

Akti poslovanja Vlastitog pogona su Godišnji plan i program rada Vlastitog pogona, Izvješće o izvršenju Godišnjeg plana i programa rada Vlastitog pogona, naredbe preporuke i mišljenja, periodični izvještaji, obračuni i dr.

Članak 8.

Prihodi i izdaci Vlastitog pogona evidentiraju se u Proračunu Grada Vrbovskog.

Financijsko, materijalno i računovodstveno poslovanje za potrebe Vlastitog pogona obavlja Jedinstveni upravni odjel Grada Vrbovskog sukladno zakonu.

Članak 9.

Vlastiti pogon iskazuje učinak poslovanja sukladno važećim financijsko-računovodstvenim propisima odnosno Zakonu o proračunu.

Članak 10.

Vlastiti pogon podnosi gradonačelniku godišnje izvješće o iskazivanju učinka poslovanja.

Članak 11.

Vlastiti pogon može stjecati, opterećivati i otuđivati nekretnine i druge vrste posebne imovine grada na kojoj se odvija poslovanje vlastitog pogona samo uz prethodnu suglasnost gradonačelnika.

Članak 12.

Vlastiti pogon može stjecati opremu i drugu pokretnu imovinu u visini sredstava osiguranih Gradskim proračunom za tekuću godinu, a na temelju Godišnjeg plana i programa Vlastitog pogona koje donosi upravitelj pogona u suglasnosti s gradonačelnikom.

Članak 13.

Vlastiti pogon samostalan je u obavljanju poslova iz svoga djelokruga.

U obavljaju poslova iz svoga djelokruga Vlastiti pogon dužan je osigurati trajno i kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti te održavati komunalne objekte i uređaje koji služe u svrhu obavljanja djelatnosti u stanju funkcionalne sposobnosti.

Članak 14.

Nadzor nad radom i poslovanjem Vlastitog pogona vrše nadležne službe Jedinstvenog upravnog odjela i gradonačelnik.

U obavljanju nadzora nadležne službe Jedinstvenog upravnog odjela i gradonačelnik poduzimaju potrebne mjere i radnje u skladu sa zakonom i općim aktima Grada Vrbovskog.

Članak 15.

Gradsko vijeće Grada Vrbovskog svojom odlukom ukida Vlastiti pogom.

U slučaju ukidanja Vlastitog pogona Grad Vrbovsko preuzima svu imovinu, kao i sva prava i obveze Vlastitog pogona, osim ako se odlukom o ukidanju Vlastitog pogona ne odredi drugačije.

Članak 16.

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i poslovanju Vlastitog pogona gradonačelnik je dužan donijeti u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 17.

Namještenici zatečeni na radu u Vlastitom pogonu u okviru Odsjeka za komunalni sustav i gospodarstvo Jedinstvenog upravnog odjela Grada Vrbovskog na dan stupanja na snagu ove Odluke, nastavljaju s radom na svojim dosadašnjim radnim mjestima te zadržavaju plaće i druga prava prema dosadašnjim rješenjima do donošenja rješenja o rasporedu na radna mjesta u skladu s pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i poslovanju Vlastitog pogona iz članka 4. ove Odluke.

Članak 18.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 023-01/09-01-4

Ur. broj: 2193-01-01/09-1

Vrbovsko, 12. studenoga 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Gradskog vijeća
Dražen Mufić, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr