SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 46. Srijeda, 18. studenog 2009.
GRAD VRBOVSKO

44.

Na temelju članka 53. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 31. i 48. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ« broj 27/09 i 31/09) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici 12. studenoga 2009. godine, donosi

ODLUKU
o ustrojstvu gradske uprave Grada Vrbovskog

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se ustrojstvo, djelokrug, način rada, prava i odgovornosti te sistematizacija Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 2.

U Jedinstvenom upravnom odjelu obavljaju se poslovi:

- osiguravanja uvjeta za utvrđivanje politike gospodarenja prostorom Grada Vrbovskog, kroz urbanistička planiranja, uređenja prostora (zemljišta) i zaštitu okoliša,

- uređenje naselja, unapređenje kvalitete stanovanja, izgradnje i održavanja komunalnih objekata, komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti i izgradnju i održavanje lokalne infrastrukture,

- upravljanja komunalnim, stambenim i poslovnim objektima u vlasništvu Grada,

- ugovaranja najma o korištenju stanova, održavanja stambenog fonda,

- ugovaranja zakupa poslovnih prostora i naplate zakupnine, kao i održavanje stambenog i poslovnog prostora, te izgradnje novog stambenog i poslovnog prostora,

- utvrđivanje obveze plaćanja komunalnog doprinosa, komunalne naknade, kao i njezine naplate, ugovaranja najma javnih površina u vlasništvu Grada i naplate ostalih naknada,

- održavanje objekata komunalne infrastrukture,

- poticanje poduzetničkih aktivnosti i korištenja prostornih kapaciteta u vlasništvu Grada,

- osiguranja lokalnih potreba stanovnika u oblasti brige o djeci, obrazovanju i odgoju, javnom zdravlju, socijalnoj skrbi, zdravstvenoj zaštiti životinja i zaštiti bilja,

- zaštite kulturne baštine,

- osiguranja lokalnih potreba stanovništva u športu, kulturi i tehničkoj kulturi, te koordinacije u izradi i odabiru programa javnih potreba u športu, kulturi, tehničkoj kulturi i utvrđivanju uvjeta za provođenje tih programa, kao i praćenje te kontrolu njihove realizacije,

- gospodarenja objektima športa i tehničke kulture putem ugovaranja zakupa, najma, pripreme, ugovaranja i nadzora na održavanju objekata, investicijskog održavanja objekata i njihovoj izgradnji, te zaključivanje ugovora o načinu korištenja objekata od značaja za Grad,

- razreza i naplate prihoda koji pripadaju Gradu, izrade i izvršenja gradskog proračuna, izrade godišnjeg obračuna proračuna, izradu i realizaciju planova tijela gradske uprave, vođenja knjigovodstvenih evidencija, evidencija financijskih prihoda i knjigovodstvo mjesne samouprave, te vođenje platnog prometa putem računa Grada,

- vođenja pisarnice i arhive,

- radnih odnosa djelatnika gradske uprave i drugi i opći poslovi,

- pravni, protokolarni, savjetodavni i administrativno- tehnički poslovi u svezi s radom Gradskog vijeća, gradonačelnika i njihovih radnih tijela,

- državne uprave prenijete na Grad,

- kao i drugi poslovi u skladu sa zakonom.

Članak 3.

Na zgradi u kojoj je smješten Jedinstveni upravni odjel mora biti istaknuta natpisna ploča.

U obavljaju poslova iz svog djelokruga Jedinstveni upravni odjel koristi pečat koji sadrži grb Republike Hrvatske, naziv Republika Hrvatska, Primorsko-goranska županija, Grad Vrbovsko, Jedinstveni upravni odjel, Vrbovsko.

Zaglavlje akta upravnog odjela sadrži grb Republike Hrvatske, naziv Republika Hrvatska, Primorsko-goranska županija, Grad Vrbovsko, Jedinstveni upravni odjel, klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj te mjesto i datum izrade akta.

II. UNUTARNJE USTROJSTVO I DJELOKRUG RADA UNUTARNJIH USTROJSTVENIH JEDINICA

Članak 4.

U cilju učinkovitijeg izvršavanja poslova gradske uprave unutar Jedinstvenog upravnog odjela osnivaju se unutarnje ustrojstvene jedinice - odsjeci (u daljnjem tekstu: upravna tijela gradske uprave) i to:

- Odsjek za društvene djelatnosti i opće poslove,

- Odsjek za komunalni sustav i gospodarstvo,

- Odsjek za proračun, financije i nadzor.

Članak 5.

U Odsjeku za društvene djelatnosti i opće poslove obavljaju se poslovi:

- osiguravanja lokalnih potreba stanovnika u oblasti društvene brige o djeci, obrazovanju i odgoju, javnom zdravlju i socijalnoj skrbi,

- zaštite kulturne baštine,

- osiguranja lokalnih potreba stanovništva u kulturi, športu i tehničkoj kulturi,

- pravni, savjetodavni, protokolarni i stručno-administrativni poslovi u svezi s djelokrugom rada Gradskog vijeća, gradonačelnika i njihovih radnih tijela,

- u svezi s neposrednim sudjelovanjem građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana,

- radnih odnosa djelatnika gradske uprave,

- prijema i otpreme pošte,

- održavanja poslovnog prostora gradske uprave,

- kao i drugi poslovi u skladu sa zakonom i gradskom odlukom.

Članak 6.

U Odsjeku za komunalni sustav i gospodarstvo obavljaju se poslovi:

- osiguravanja uvjeta za utvrđivanje politike gospodarenja prostorom Grada, kroz urbanističko planiranje, uređenje prostora (zemljišta) i zaštitu okoliša,

- uređenja naselja, unapređenja kvalitete stanovanja, izgradnje i održavanja komunalnih objekata, komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti i izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture (vodovoda, kanalizacije, groblja, deponije, javne rasvjete, opreme komunalnog društva koja se financira iz izvora izvan cijene usluge),

- gospodarenja komunalnim, te stambenim i poslovnim objektima u vlasništvu Grada,

- gospodarenja objektima športa, kulture i tehničke kulture putem ugovaranja zakupa, najma, pripreme, ugovaranja i nadzora radova na održavanju objekata, investicijskog održavanja objekata, njihovoj izgradnji, te zaključivanje ugovora o načinu korištenja objekata od značaja za Grad,

- utvrđivanja obveze plaćanja komunalne naknade, komunalnog doprinosa, ugovaranja zakupa javnih površina u vlasništvu Grada,

- poticanja poduzetničkih aktivnosti i korištenja prostornih kapaciteta u vlasništvu Grada,

- zaštite potrošača,

- protupožarne i civilne zaštite,

- komunalnog redarstva,

- kao i druge poslove u skladu sa zakonom i gradskom odlukom.

Članak 7.

U Odsjeku za financije, proračun i nadzor obavljaju se poslovi:

- izrade Proračuna, kontrole njegova izvršenja,

- nadzora proračunskih korisnika,

- razreza i naplate gradskih prihoda,

- izrade plana izdataka gradske uprave i kontrola izvršenja,

- vođenja knjigovodstvenih evidencija imovine Grada,

- vezani uz osiguranje imovine grada,

- o financijskom i računovodstvenom praćenju prodanih stanova te naplaćenih mjesečnih obroka,

- izrade nacrta općih akata grada u svezi razreza i naplate gradskih prihoda,

- platnog prometa i blagajničkog poslovanja.

Članak 8.

Osim poslova navedenih u člancima 5., 6. i 7. ove Odluke, upravna tijela gradske uprave:

1. prate propise, stanja, probleme i pitanja iz svojeg djelokruga, te Gradskom vijeću, gradonačelniku i drugim nadležnim tijelima predlažu mjere, pravna sredstva i postupke za poboljšanje stanja u svojem djelokrugu,

2. pripremaju i izrađuju prijedloge općih i pojedinačnih akata iz djelokruga Gradskog vijeća, gradonačelnika i radnih tijela, te sve potrebne akte za upravna tijela gradske uprave,

3. izvršavaju zakone i propise, te opće akte Gradskog vijeća i gradonačelnika, nadziru provedbu tih akata i odgovorni su za stanje u području koje je u nadležnosti pojedinog upravnog tijela gradske uprave te donose pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i odgovornostima pravnih i fizičkih osoba,

4. ažuriraju i vode evidencije i potrebnu dokumentaciju o imovini Grada Vrbovskog iz svoje nadležnosti,

5. pripremaju i daju odgovore na pitanja vijećnika te

6. obavljaju i druge poslove koje im odrede Gradsko vijeće i gradonačelnik u skladu sa zakonima i drugim propisima.

Članak 9.

Upravna tijela gradske uprave obavljaju i poslove državne uprave kada je to određeno zakonom ili drugim propisima.

Upravna tijela iz stavka 1. ovog članka obavljaju i poslove iz samoupravnog i upravnog djelokruga Primorsko-goranske županije ili druge jedinice lokalne samouprave, kada se o tome zaključi sporazum između Grada i Primorsko-goranske županije ili druge jedinice lokalne samouprave.

III. UPRAVLJANJE JEDINSTVENIM UPRAVNIM ODJELOM

Članak 10.

Jedinstvenim upravnim odjelom sukladno ovlastima temeljenim na zakonu, statutu i drugim općim aktima Gradskog vijeća i gradonačelnika upravlja pročelnik.

Pročelnika na temelju javnog natječaja imenuje gradonačelnik na neodređeno vrijeme.

Članak 11.

Unutarnjim ustrojstvenim jedinicama - odsjecima upravljaju voditelji odsjeka koje na temelju javnog natječaja imenuje pročelnik.

Članak 12.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela za svoj rad odgovoran je gradonačelniku.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela odgovoran je za zakonit, pravilan i pravodoban rad Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 13.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela dužan je na zahtjev gradonačelnika izvješćivati gradonačelnika o radu Jedinstvenog upravnog odjela.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela može gradonačelniku podnijeti izvješće o radu Jedinstvenog upravnog odjela i po osobnom nahođenju.

IV. DJELATNICI UPRAVNOG ODJELA

Članak 14.

Poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Vrbovskog obavljaju službenici i namještenici.

Službenici su osobe koje obavljaju opće, administrativne, financijsko-planske, materijalno-financijske, računovodstvene, informatičke i druge stručne poslove iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela, a namještenici obavljaju pomoćno-tehničke i ostale poslove iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela.

V. PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU

Članak 15.

Pravilnikom o unutarnjem redu utvrđuje se unutarnje ustrojstvo Jedinstvenog upravnog odjela, nazivi i opisi poslova radnih mjesta, stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, broj izvršitelja i druga pitanja od značaja za rad Jedinstvenog upravnog odjela.

Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela donosi gradonačelnik na prijedlog pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 16.

Godišnji program rada i financijski plan Upravnog odjela predlaže pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela u suglasnosti s gradonačelnikom.

Godišnji program rada i financijski plan Jedinstvenog upravnog odjela donosi se najkasnije do kraja tekuće godine za iduću godinu i osnova je osiguranja financijskih sredstava.

Program rada sadrži poslove i zadaće iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela koji proizlaze iz programa rada Gradskog vijeća i njegovih tijela.

Članak 17.

Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela osiguravaju se u Proračunu Grada Vrbovskog, te iz drugih izvora u skladu sa zakonom i drugim propisima.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Trajanje radnog vremena u tjednu, dnevni raspored radnog vremena, kao i druga pitanja u svezi radnog vremena u tijelima gradske uprave uređuje gradonačelnik posebnom odlukom.

Članak 19.

Gradonačelnik će Pravilnik iz članka 15. ove Odluke donijeti u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o ustrojstvu gradske uprave Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ« broj 32/03, 27/05 i 47/06).

Članak 20.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 023-01/09-01-3

Ur. broj: 2193-01-01/09-1

Vrbovsko, 12. studenoga 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Gradskog vijeća
Dražen Mufić, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr