SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 45. Srijeda, 11. studenog 2009.
OPĆINA OMIŠALJ
73

62.

Na temelju članka 5. stavka 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/08) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 22. listopada 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o uređenju prometa na području Općine Omišalj

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju uvjeti i pravila odvijanja prometa na javno prometnim površinama na području općine Omišalj (u daljnjem tekstu: Općina), kao i mjere za njihovo provođenje.

Članak 2.

Javno prometnim površinama, u smislu ove Odluke, smatraju se: ceste, trgovi, javna parkirališta i druge prometne površine koje su u funkciji sudionika u prometu na području Općine.

Članak 3.

Promet na javno prometnim površinama dopušten je svima pod jednakim uvjetima, na način propisan Zakonom i ovom Odlukom.

Na javno prometnim površinama ne smiju se poduzimati bilo kakve radnje ili djelatnosti koje bi mogle oštetiti tu površinu, ugroziti sigurnost odnosno protočnost prometa.

II. UREĐENJE PROMETA

Članak 4.

Promet na javno prometnim površinama na području Općine uređuje Upravni odjel Općine Omišalj (u daljnjem tekstu: Upravni odjel) sukladno Prometnom projektu uređenja prometa na području općine Omišalj (u daljnjem tekstu: Prometni projekt), uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za unutarnje poslove.

Članak 5.

Uređenjem prometa u smislu ove Odluke smatra se određivanje:

1. cesta s prednošću prolaska,

2. dvosmjernog odnosno jednosmjernog prometa,

3. sustava tehničkog uređenja prometa i upravljanja prometom putem elektroničnih sustava i videonadzora,

4. ograničenja brzine kretanja vozila,

5. prometa pješaka, biciklista, vozača mopeda, turističkog vlaka i zaprežnih vozila, gonjenja i vođenja stoke,

6. parkirališnih površina i načina parkiranja, zabrane parkiranja i mjesta ograničenog parkiranja,

7. zona smirenog prometa,

8. blokiranja autobusa, teretnih automobila, priključnih vozila i radnih strojeva na mjestima koja nisu namijenjena za parkiranje tih vrsta vozila i načina deblokade tih vozila,

9. postavljanja i održavanja zaštitnih ograda, stupića ili drugih fizičkih prepreka za pješake na opasnim mjestima,

10. pješačkih zona, sigurnosnih pravaca kretanja školske djece, posebnih tehničkih mjera za sigurnost pješaka i biciklista u blizini obrazovnih, zdravstvenih i drugih ustanova, igrališta i slično,

11. površina na kojima će se obavljati test vožnja, terenska vožnja (cross), vožnja izvan kolnika (off road), sportske, enduro i promidžbene vožnje,

12. uvjeta prometovanja vozila opskrbe u zonama smirenog prometa i pješačkim zonama.

Članak 6.

Odobrenje za privremenu regulaciju prometa na nerazvrstanim cestama zbog gradnje, rekonstrukcije i popravka građevinskih objekata i instalacija daje Upravni odjel uz obavijest policiji.

Odobrenje se daje na zahtjev pravne ili fizičke osobe koja izvodi radove na kolniku ili nogostupu.

Zahtjevu se prilaže detaljan opis radova, vrijeme izvođenja radova te prijedlog privremene regulacije prometa.

Zbog razloga iz stavka 1. ovog članka Općinski načelnik Općine Omišalj (u daljnjem tekstu: Općinski načelnik), može uz obavijest policiji privremeno zabraniti promet ako se radovi ne mogu izvesti bez obustave prometa.

III. PROMET PO JAVNO PROMETNIM POVRŠINAMA

Članak 7.

Promet po javno prometnim površinama odvija se na način da se omogući sigurnost svih sudionika u prometu.

Članak 8.

Na javno prometnim površinama mogu se postavljati zaštitne ograde, stupići ili druge fizičke prepreke u svrhu zaštite pješaka u prometu.

Na nogostupima ispred ustanova za predškolski odgoj, škole, sportske dvorane, igrališta te drugih javnih objekata ispred kojih se redovito okuplja veći broj ljudi, moraju se postaviti zaštitne ograde ili stupići.

Postavljanje zaštitnih ograda ili stupića uz nerazvrstane ceste obavlja se temeljem odobrenja Upravnog odjela.

Kada se fizičke prepreke postavljaju uz državne i županijske ceste, potrebno je odobrenje nadležnog tijela obzirom na vrstu ceste.

U svrhu zaštite školske djece i ostalih pješaka u blizini javnih ustanova (škola, vrtića, domova zdravlja-ambulanti, ostalih ustanova) postavlja se posebna horizontalna i vertikalna prometna signalizacija (naprave za smirivanje prometa - vibro trake, svjetlosna treptajuća signalizacija i sl.).

Postavljanje i održavanje zaštitnih ograda i stupića na opasnim mjestima postavlja pravna ili fizička osoba obrtnik kojoj su povjereni poslovi temeljem ugovora.

Članak 9.

Na zahtjev vlasnika ili korisnika stambenog ili poslovnog prostora Upravni odjel može dati odobrenje za postavu zaštitnih ograda, stupića ili drugih prepreka radi slobodnog pristupa u objekt, na trošak podnositelja zahtjeva.

Članak 10.

Radi osiguravanja kretanja osoba s invaliditetom, uz pješačke prijelaze moraju se ugraditi rampe ili izvesti upušteni nogostupi.

Članak 11.

U pješačkim zonama zabranjeno je kretanje i parkiranje svih vozila, osim vozila s posebnom dozvolom i interventnih vozila (vatrogasnih vozila, vozila hitne pomoći, vozila MUP-a, vozila HEP-a, telekomunikacija i specijalnih vozila fizičkih i pravnih osoba kojima se obavlja komunalna djelatnost za vrijeme obavljanja te djelatnosti).

U pješačkoj zoni vozač se u slučaju iz stavka 1. ne smije kretati brzinom većom od hoda pješaka.

Posebna dozvola mora biti istaknuta na vidljivom mjestu.

Članak 12.

Zone smirenog prometa, sukladno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, određuju se na kolniku - ulicama ispred osnovne škole, dječjih vrtića i jaslica, ispred javnih dječjih igrališta i parkova, na dijelu javnih prometnih površina koje služe za pješački prilaz tim ustanovama, kao i na dijelu javnih prometnih površina čija širina ne udovoljava tehničkim uvjetima iz prostorno-planske dokumentacije.

IV. PARKIRANJE VOZILA

Članak 13.

Javno parkiralište dio je javno prometne površine (nerazvrstane ceste) namijenjene parkiranju vozila.

Javno parkiralište mora biti označeno prometnom signalizacijom sukladno propisima.

Članak 14.

Općinski načelnik određuje javna parkirališta na području Općine za parkiranje vozila sukladno dokumentima prostornog uređenja.

Javno parkiralište može se organizirati i na privatnoj parceli sukladno dokumentima iz stavka 1. ovog članka.

Članak 15.

Autobusima, teretnim vozilima, priključnim vozilima (kamp prikolicama i dr.), kamp kućicama i radnim strojevima dozvoljeno je parkiranje na javnim parkiralištima koje određuje Općinski načelnik.

Članak 16.

Javna parkirališta mogu biti s naplatom ili bez naplate.

Općinski načelnik određuje javna parkirališta na kojima se vrši naplata.

Naplata parkiranja vozila na javnim parkiralištima vrši se u razdoblju od 1. lipnja do 1. rujna svakog dana od 7,00 do 21,00 sat.

Razdoblje naplate parkiranja na prakiralištima u privatnom vlasništvu određuje vlasnik.

Članak 17.

Poslove organizacije i naplate parkiranja na javnim parkiralištima u vlasništvu Općine Omišalj na kojima se vrši naplata, obavlja Pesja-nautika - Društvo sportskog i nautičkog turizma d.o.o.

Poslove organizacije i naplate parkiranja na javnim parkiralištima u privatnom vlasništvu obavlja pravna ili fizička osoba koju odredi vlasnik.

Članak 18.

Visinu naknade za parkiranje na javnim parkiralištima u vlasništvu Općine Omišalj utvrđuje Općinski načelnik.

Naknada za parkiranje prihod je Pesja nautike d.o.o.

Sredstva ostvarena naplatom parkiranja na javnim prakiralištima Pesja nautika d.o.o. koristi za pokriće troškova poslovanja, održavanje i uređenje parkirališnih mjesta i ostale troškove koji proizlaze iz poslova organizacije i naplate parkiranja.

Sredstva ostvarena naplatom na javnim parkiralištima u privatnom vlasništvu prihod su vlasnika.

Članak 19.

Nadzor parkiranja vozila na parkiralištima u vlasništvu Općine Omišalj na kojima je parkiranje vremenski ograničeno obavlja Pesja nautika d.o.o.

Članak 20.

Javno parkiralište s naplatom mora imati oznake utvrđene posebnim propisom.

Članak 21.

Za naplatu parkiranja koristi se parkirna karta.

Parkirna karta je isprava kojom korisnik javnog parkirališta dokazuje da je platio utvrđenu naknadu za parkiranje u okviru dopuštenog vremena i koja mora biti istaknuta na vidljivom mjestu u vozilu.

Izgled parkirne karte određuje Pesja-nautika d.o.o., osim za parkirališta u privatnom vlasništvu.

Prodaja parkirnih karata mora se organizirati na dostupan način.

Članak 22.

Pesja nautika d.o.o. odnosno vlasnik javnog parkirališta na privatnoj parceli ne odgovara za štete nastale na vozilima na javnim parkiralištima kao ni za njihovo otuđenje.

O tome treba biti istaknuta višejezična obavijest.

Članak 23.

Općinski načelnik određuje lokacije i korisnike rezerviranih parkirališnih mjesta, te odlučuje o naplati na tim mjestima.

Rezervirano parkirališno mjesto mora biti posebno označeno.

Članak 24.

Javna parkirališta u vlasništvu Općine Omišalj mogu se temeljem odobrenja Općinskog načelnika koristiti za održavanje zabavnih i sportskih manifestacije ili sličnih aktivnosti.

V. UVJETI PROMETOVANJA VOZILA OPSKRBE U ZONAMA SMIRENOG PROMETA I PJEŠAČKIM ZONAMA

Članak 25.

U pješačkoj zoni u naselju Omišalj opskrbu za pravne i fizičke osobe kao i građane obavlja Pesja nautika d.o.o.,

bez naknade, posebnim vozilom (s posebnom dozvolom). Ukoliko opskrbu nije moguće obaviti posebnim vozilom, dopušta se dostava vozilom čija najviša dopuštena masa ne prelazi 3,5 tone (snabdijevanje ogrjevom i sl.).

U pješačkoj zoni u naselju Njivice za vrijeme turističke sezone, izvan propisanog vremena opskrbu za pravne i fizičke osobe obavlja Pesja nautika d.o.o. bez naknade, posebnim vozilom. Općinski načelnik može stanarima koji posjeduju ili koriste nekretninu sa vlastitim parkiralištem u pješačkoj zoni (ulica Placa u Njivicama i dr.) izdati posebnu dozvolu za prometovanje pješačkom zonom.

U slučaju izvođenja građevinskih radova u pješačkim zonama iz stavka 1. i 2. ovog članka, Općinski načelnik može odobriti promet vozilima čija najviša dopuštena masa ne prelazi 3,5 tone. U odobrenju će se utvrditi pravci i vrijeme kretanja vozila.

Ukrcaj odnosno iskrcaj robe na dostavno vozilo ili dostavna kolica vrši se na za to određenim opskrbnim punktovima koje utvrđuje Općinski načelnik.

Parkiranje vozila radi opskrbe dozvoljeno je na parkiralištu rezerviranom za vozilo opskrbe koje mora biti obilježeno odgovarajućom prometnom signalizacijom.

Radi opskrbe, vozilo se može zadržavati na označenom mjestu samo za vrijeme obavljanja ukrcaja i iskrcaja robe, ne dulje od 30 minuta.

Uvjete i vrijeme opskrbe utvrđuje Općinski načelnik.

VI. PREMJEŠTANJE NEPROPISNO ZAUSTAVLJENIH I PARKIRANIH VOZILA

Članak 26.

Vozilo koje nije zaustavljeno ili parkirano u skladu s odredbama zakona, premjestit će se temeljem naloga policijskog službenika ili prometnog redara na ograđeno, uređeno i čuvano parkiralište na području općine sukladno posebnom propisu.

Članak 27.

Poslove premještanja i izdavanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila obavlja pravna ili fizička osoba-obrtnik kojoj je povjereno obavljanje tih poslova (u daljnjem tekstu: pravna ili fizička osoba).

Troškove premještanja vozila snosi vlasnik odnosno korisnik vozila.

Troškovi iz stavka 2. ovoga članka prihod su osobe iz stavka 1. ovog članka.

Članak 28.

Visinu troškova premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila propisuje Općinski načelnik, uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za unutarnje poslove.

Članak 29.

Autobus, teretni automobil, priključno vozilo i radni stroj parkiran na mjestu koje nije namijenjeno za parkiranje tog vozila blokirat će se napravom za blokiranje kotača, po naredbi policijskog službenika.

Blokiranje i deblokiranje vozila obavlja pravna ili fizička osoba.

Članak 30.

Troškove blokiranja i deblokiranja vozila iz članka 29. ove Odluke podmiruje vlasnik odnosno korisnik vozila.

Visinu troškova blokiranja i deblokiranja vozila utvrđuje Općinski načelnik.

Troškovi iz stavka 1. ovoga članka prihod su pravne ili fizičke osobe.

Na zahtjev vlasnika odnosno korisnika vozila pravna ili fizička osoba dužna je obaviti deblokadu vozila u što kraćem roku.

Nakon deblokiranja vozila, vlasnik odnosno korisnik vozila dužan je odmah ukloniti vozilo.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 31.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o uređenju prometa na području općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 22/ 07, 32/07 i 17/08).

Opći akti doneseni na temelju Odluke iz stavka 1. ovog članka uskladit će se s odredbama ove Odluke u roku od 90 dana od dana njezinog stupanja na snagu, a postojeći opći akti primjenjuju se ukoliko nisu u suprotnosti s ovom Odlukom.

Članak 32.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/8

Ur. broj: 2142-06-09-01-3

Omišalj, 22. listopada 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr