SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 45. Srijeda, 11. studenog 2009.
OPĆINA ČAVLE
73

52.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 25/09), Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 29. listopada 2009. godine, donosi

ODLUKU
o dopuni Odluke o sufinanciranju troškova
smještaja djece u dječjim vrtićima

Članak 1.

U Odluci o sufinanciranju troškova smještaja djece u dječjim vrtićima (»Službene novine PGŽ« broj 45/08 i 39/ 09 iza članka 5., dodaje se novi članak, koji glasi:

»Općina Čavle sudjeluje u sufinanciranju troškova boravka djece u posebnim programima za invalidnu djecu, u dječjim vrtićima izvan područja Općine Čavle u visini 50% cijene posebnog programa, a ostatak do pune cijene posebnog programa, snosit će roditelji korisnici usluga dječjeg vrtića.«

Dosadašnji članak 6. postaje članak 7.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/07

Ur. broj: 2170-03-09-01-6

Čavle, 29. listopada 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Josip Čargonja, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr