SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 12. Petak, 2. travnja 2004.
OPĆINA BAŠKA
19

19.

Na temelju članka 29. stavka 1. Zakon o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98 i 61/00), Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 32/03), te odredbe članka 16. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 21/01 ), Općinsko vijeće Općine Baška, na 59. sjednici održanoj 25.ožujka 2004. godine donijelo je

ODLUKU
o Detaljnom planu uređenja »Hotela Tamaris«

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Detaljni plan uređenja »Hotela Tamaris«, (u daljnjem tekstu Plan).

Članak 2.

Granica obuhvata Plana ucrtana je u kartografskim prikazima od 1. do 4.

Ukupna površina obuhvata Plana iznosi 0,545 ha.

Članak 3.

Plan iz Odredbe 1. ove Odluke sastoji se od elaborata: Detaljni plan uređenja »Hotela Tamaris« , koji sadrži tekstualne i grafičke dijelove Plana, kako slijedi:

A. TEKSTUALNI DIO:

I. Obrazloženje

1. POLAZIŠTA

1.1. Značaj, osjetljivost i posebnosti područja u obuhvatu plana

1.1.1. Obilježja izgrađene strukture i ambijentalnih vrijednosti

1.1.2. Prometna, telekomunikacijska i komunalna opremljenost

1.1.3. Obveze iz planova šireg područja

1.1.4. Ocjena mogućnosti i ograničenja uređenja prostora

2. PLAN PROSTORNOG UREĐENJA

2.1. Program gradnje i uređenja površina i zemljišta

2.2. Detaljna namjena površina

2.2.1. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način korištenja i uređenja površina i planiranih građevina

2.3. Prometna, ulična, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža

2.4. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina i građevina

2.4.1. Uvjeti i način gradnje,

2.4.2. Zaštita prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina, građevina i ambijentalnih vrijednosti

2.5. Sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš.

II. Odredbe za provođenje

1. Uvjeti određivanja namjene površina

2. Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina

2.1. Veličina i oblik građevnih čestica

2.2. Veličina i površina građevina

2.3. Namjena građevina

2.4. Smještaj građevina na građevnoj čestici

2.5. Oblikovanje građevina

2.6. Uređenje građevnih čestica

3. Način opremanja zemljišta prometnom, uličnom, komunalnom i telekomunikacijskom infrastrukturnom mrežom

3.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanje cestovne i ulične mreže

3.1.1. Glavne gradske ulice i ceste nadmjesnog značenja (elementi trase i mjesta priključka prometnica manjeg značaja)

3.1.2. Pristupne ulice

3.1.3. Površine za javni prijevoz

3.1.4. Javna parkirališta

3.1.5. Javne garaže

3.1.6. Biciklističke staze

3.1.7. Trgovi i druge veće pješačke površine

3.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja ostale prometne mreže

3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja telekomunikacijske mreže

3.4. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreže i vodova unutar prometnih i drugih javnih površina (opskrba pitkom vodom, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, elektroopskrba i javna rasvjeta)

4. Uvjeti uređenja i opreme javnih zelenih površina

5. Uvjeti uređenja posebno vrijednih i/ili osjetljivih cjelina i građevina

6. Uvjeti i način gradnje

7. Mjere zaštite prirodnih, kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti

8. Mjere provedbe plana

9. Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš

9.1. Uklanjanje i rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni.

B. GRAFIČKI DIO:

1. DETALJNA NAMJENA POVRŠINA 1:1000

2. PROMETNA, TELEKOMUNIKACIJSKA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA mreža

3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA 1:1000

4.1. UVJETI GRADNJE

4.2. UVJETI GRADNJE - gabariti postojeće i rekonstruirane građevine

ODREDBE ZA PROVOĐENJE:

1. Uvjeti određivanja namjene površina

Članak 4.

Namjene površina se određuju temeljem odredbi Plana i kartografskim prikazom broj 1.

Namjena površina na području obuhvata Plana određuje sa kako slijedi:

Građevne čestice:

. poslovne namjene - turistička namjena - hotel (T1),

. Trafo stanica (IS-2),

Ostale površine:

. Zelene površine (Z)

Namjene prikazane u planu su osnovne. Unutar osnovnih namjena moguće je interpolirati i druge namjene kada one svojim korištenjem ne narušavaju integritet predmetne osnovne građevine. Nije dozvoljena stambena namjena ni u jednom dijelu građevine.

2. Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina

Članak 5.

Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina određeni su kartografskom prikazu broj 4. Na građevnoj čestici je dozvoljena hotelska namjena (T- 1).

2.1. Veličina i oblik građevnih čestica

Članak 6.

Veličina i oblik građevnih čestica određeni su kartografskim prikazom broj 4. i kvantificiranim pokazateljima plana. Iskazane površine čestica su planske iskazane u hektarima, a primjenjivati će se stvarne gruntovno i katastarski iskazane površine nakon provedene parcelacije.

Najmanja dozvoljena izgrađenost građevne čestice nije uvjetovana planom.

2.2. Veličina i površina građevina

Članak 7

Veličina i površina građevina je određena sa slijedećim parametrima:

1. planska veličina građevne cestice

2. koeficijent izgrađenosti (odnos izgrađene površine zemljišta pod građevinom i ukupne površine građevinske čestice) = kig

3. koeficijenti iskorištenosti (odnos ukupne bruto izgrađene površine građevine i površine građevne čestice) = kis

4. broj nadzemnih etaža


kig Kis Br.etaža

1. Hotel - Tamaris (T-1)

 

0,66

0,22

P+1+M

Unutar gradivog dijela građevne čestice glavne građevine T-1:

- najveći broj etaža je dvije nadzemne (P+1+M)

- Visina postojeće građevine je 7,82 cm od kote poda prizemlja.

- Kota poda prizemlja je 14 cm viša od nivelacione kote terase ispred građevine, t.j. 1,34 m prema geodetskom snimku.

- najniža visina rekonstruirane glavne građevine je 3,5m i najviša visina je 8,38 m mjereno od najniže kote terena do vijenca građevine. Najvišu kotu čine 0,14 cm od nivelacione kote do kote poda, visina postojeće građevine 7,96 i dozvoljeni dogradnja od 38 cm.

- Prikaz dozvoljenih visina pri rekonstrukciji građevine je prikazan na kartografskom prikazu 2.1.

Gradivi dio ostalih građevina je prikazan na kartografskom prikazu 4. Kig ostalih građevina na svim građevnim česticama može biti unutar dozvoljenog:

- najveći broj etaža je jedna nadzemna (P)

- najniža visina građevine je 2,5 m i najviša visina je 3,0 m.

Članak 8.

Pod visinom građevine na području obuhvata Plana podrazumijeva se visina mjerena od najniže kote zaravnjenog okolnog terena uz pročelje građevine do vijenca. Nivelaciona kota terena je 1,34 m, prema geodetskom snimku.

Članak 9.

Iznad razine nivelacijske kote građevina mogu se izgraditi nadzemne etaže definirane odredbama ovog Plana, a ispod razine nivelacijske kote infrastrukturni objekti i instalacijske etaže.

2.3. Namjena građevina

Članak 10.

Na području građevnih čestica: Unutar namjene poslovna namjena: turistička namjena - hotel (T1)

Ostale površine:

Unutar osnovne namjene Trafo stanice (IS) nije moguće interpolirati druge namjene.

Unutar osnovne namjene Zelene površine (Z) nije moguće interpolirati druge namjene. Zelene površine se mogu urediti kao javne i kupališne površine.

Unutar građevina je dozvoljeno interpoliranje svih pratećih sadržaja građevine: tehnološki, komunikacijski, energetski, prometni (garaže sa nužnim pratećim uslugama i servisima), distribucijski, telekomunikacijski.

Članak 11.

Na području svih namjena dozvoljava se izgradnja pratećih infrastrukturnih sustava, te ispod njihove razine: ukopanih infrastrukturnih sustava, energetskih kanala, suterenskih i podzemnih poslovnih prostora čija mogućnost gradnje proizlazi iz topografskih karakteristika prostora u okruženju građevnih čestica.

2.4. Smještaj građevina na građevnoj čestici

Članak 12.

Unutar gradivog dijela građevne čestice osnovne građevine dozvoljava se gradnja osnovne i ostalih građevina sukladno namjeni određenoj Planom.

Članak 13.

Obvezni građevni pravac i gradivi dio građevne cestice određeni su kartografskim prikazom broj 4.

Članak 14.

Izvan gradivog dijela čestice osnovne i ostalih građevina dozvoljava se:

- postava spremišta ukapljenog plina i energetskih objekata

- postava elemenata za pergolu, sjenicu i slične građevine čija najveća dozvoljena visina ne prelazi 3,5 m uz uvjet da ne ometaju pješački ili kolni promet

- postava instalacija, uređaja i objekata komunalne infrastrukture

- postava instalacija građevina ukopanih ili izgrađenih u razini terena, a čiji krov je uređen kao prohodna ploha ili zelena površina.

- postava uređenih prostora za spremišta za sakupljanje otpada.

Članak 15.

Na području obuhvata Plana dozvoljava se postava privremenih objekata u svrhu ugostiteljskih terasa i privreme

nih konstrukcija postavljenih u reklamne i prezentacijske svrhe uz uvjet da ne ometaju pješački ili kolni promet.

Članak 16.

Unutar građevne čestice građevine dozvoljava se postava privremenih objekta u funkciji zabave i animacije korisnika. Privremenim objektima se smatraju montažne i demontažne konstrukcije, šatori, zrakom punjene privremene konstrukcije.

Članak 17.

Privremeni objekti iz prethodne odredbe ove Odluke mogu biti postavljeni na negradivi dio građevinske čestice, ali ne bliže od 2m od regulacijskog pravca ili njene granice prema javnoj prometnici i to najduže do 8 dana.

2.5. Oblikovanje građevina

Članak 18.

Elementi oblikovanja objekata trebaju sadržavati osobitost autohtone primorske arhitekture, dok način izgradnje ovisi o lokaciji objekata.

Članak 19.

Pri oblikovanju građevine treba posebnu pažnju posvetiti odnosu sa građevinama u okružanju i novu građevinu uskladiti sa:

- morfologijom postojeće izgradnje

- tipologijom postojeće izgradnje:

Nagib krovnih ploha smije biti najviše 25 stupnjeva. Krov može biti višestrešan, a umjesto krovnih ploha moguća je gradnja krovnih terasa.

Za pokrov kosog krova dozvoljava se uporaba kupa kanalica, mediteran crijepa ili drugog suvremenog pokrova oblikovanog na principima tradicionalnog građenja.

2.6. Uređenje i korištenje građevnih čestica

Članak 20.

Način uređenja i korištenja građevne čestice određen je kartografskim prikazom broj 3. Građevina se ne smije koristiti za stambenu namjenu.

Neizgrađen dio građevne čestice, potrebno je urediti kao zelenu površinu, pješačke površine, ugostiteljske terase, otvorene bazene, parkiralište, pješačku ili kolnu površinu.

Članak 21.

Vlasnici građevinskih čestica su obavezni osigurati parkiranje vozila sukladno pravilniku o kategorizaciji turističkih objekata.

Članak 22.

Građevna čestice se mogu ograđivati zidanom ogradom samo do visine 0,6 - 0,8 m.

Članak 23.

Pri uređenju prostora moraju se poštivati uvjeti kojima se sprječava stvaranje arhitektonskih i urbanističkih barijera pri upotrebi invalidskih kolica, te olakšava korištenje hendikepiranim osobama i osobama sa teškoćama u kretanju.

3. Način opremanja zemljišta prometnom, uličnom, telekomunikacijskom i komunalnom infrastrukturnom mrežom

Članak 24.

Uvjeti spajanja na komunalnu infrastrukturu i uređaje određeni su kartografskim prikazom broj 4.

3.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanje cestovne i uličene mreže.

Članak 25.

Planom se ne propisunu uvjeti za rekonstrukciju cestovne mreže.

3.1.1. Glavne gradske ulice i ceste nadmjesnog značenja

Članak 26.

Na području obuhvata Plana ne postoje ceste nadmjesnog značenja.

3.1.2. Pristupne ulice

Članak 27.

Pristupne ulice nisu u obuhvatu Plana a prikazane su na kartografskim prikazima.

3.1.3. Površine za javni prijevoz (pruge i stajališta)

Članak 28.

Na području obuhvata Plana nisu planirane površine za javni autobusni prijevoz.

3.1.4. Javna parkirališta (rješenje i broj mjesta)

Članak 29.

Na području obuhvata Plana nije planirana izgradnja javnih parkirališta

3.1.5. Javne garaže (rješenje i broj mjesta)

Članak 30.

Nije predviđena izgradnja javnih garaža na području obuhvata Plana.

3.1.6. Biciklističke staze

Članak 31.

Na području obuhvata Plana biciklističke staze nisu predviđene kao izdvojeni sustav prometnih komunikacija.

3.1.7. Trgovi i druge veće pješačke površine

Članak 32.

Na području obuhvata Plana nisu planirani trgovi i veće pješačke površine.

3.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja ostale prometne mreže

Članak 33.

Pri gradnji, rekonstrukciji i opremanju ostale prometne mreže moraju se ispuniti uvjeti kojima se sprječava stvaranje arhitektonskih i urbanističkih barijera pri upotrebi invalidskih kolica.

Članak 34.

Struktura pješačkih komunikacija mora pratiti kompozicijski te funkcionalno-prostornu koncepciju građevinskih parcela i njihovih sklopova.

Članak 35.

Nerazvrstana cesta predviđena je za dvosmjerni promet. Širina kolnika pristupne ceste iznosi minimalno 5,50 m, tj optimalno 6 m, a širina nogostupa 1,5 m.

Odvodnju oborinske vode sa ceste iz stavka 1. ove odredbe treba riješiti na građevnoj čestici prometnice.

3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja telekomunikacijske mreže

Članak 36.

Izgradnju TK kanalizacije na svim pravcima izgradnje prometnica obuhvaćene ovim Planom, omogućiti će HT na način da TK mreža omogući uvođenje nove tehnologije prijenosa u telekomunikacijama optičkim kabelima , koristeći rezervne cijevi bez naknadnih građevinskih radova.

Članak 37.

Pri rekonstrukciji postojeće mreže potrebno je izraditi posebne projekte zaštite sustava.

Članak 38.

Izvođenje zemljanih radova u blizini postojećih kabela i DTK, izvoditi isključivo ručno uz povećan oprez i nadzor HT-a. Svu potrebnu dokumentaciju projektant može dobiti u Odjelu kabelske mreže, Grupa za dokumentaciju TKC Rijeka.

Članak 39.

Za priključak građevina unutar obuhvata Plana na javnu telekomunikacijsku mrežu, treba predvidjeti podzemni priključak na postojeći DTK. U građevinama predvidjeti mjesta koncentracije instalacijskih kabela u izvodnim ormarićima. Instalacije u građevinama izraditi sukladno standardu ISO/IEC 11801.

Članak 40.

U postupku ishođenja građevne dozvole od stručnih službi HT-a (Odjel kabelske mreže, Grupa za dokumentaciju HT-a) zatražiti suglasnost na projekt, a ovisno o karakteru radova izvoditelj radova je dužan zatražiti označavanje trase tk kabela od strane Grupe za dokumentaciju HT-a.

3.4. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreže i vodova unutar prometnih i drugih javnih površina

Članak 41.

Trasa mreže komunalne infrastrukture određena je kartografskim prikazima broj 2.

Mrežu komunalne infrastrukture potrebno je graditi podzemno.

Članak 42.

Mreža vodoopskrbe je postojeća. Trase cjevovoda su vođene ulicama. Pri rekonstrukciji prometnica mrežu vodoopskrbe treba rekonstruirati na način da ona ostane na javnim površinama.

Članak 43.

Područje nema sustav odvodnje. Odvodnju otpadnih fekalnih voda rješavati izgradnjom sustava odvodnje.

Članak 44.

Oborinske vode za području obuhvata Plana, potrebno je tretirati na dvije razine:

. sa javnih površina i prometnica - parcijalnim sustavima za prikupljanje oborinskih voda sa upojnim bunarima. Upojne bunare dimenzionirati prema gravitacijskoj površini rekonstrukcijskog zahvata cijelog križanja neovisno o faznosti njegove realizacije.

. sa nepropusnih površina na građevnim česticama - parcijalnim sustavima braniti ulazak oborinskih voda sa javnih prometnica na vodonepropusne površine građevne čestice. Upojne bunare dimenzionirati prema stvarno projektiranoj veličini vodonepropusnih površina na građevnoj čestici.

Članak 45.

Obveza pročišćavanja otpadnih voda odnosi se na vode što potiču iz pogona koji u tehnološkom procesu upotrebljavaju masti, ulja, boje, lakove, tekuće gorivo, otpad i druge tvari specifične težine manje od vode, pogona koji stvaraju otpatke krutih i ljepljivih tvari koje bi se mogle taložiti u sakupljačima restorana i kuhinja /masnoća i ulje/, te toksične i agresivne vode koje zahtijevaju adekvatne uređaje za pročišćavanje.

Članak 46.

Da bi zadovoljili zahtjeve za pročišćavanje otpadnih voda, obavezna je ugradnja slijedeće opreme, zavisno o karakteru otpadnih voda:

1./ Mehaničke taložnice za krute čestice u vodi,

2./ Odvajači ulja i naftnih derivata iz tehnološke kanalizacije,

3./ Hvatači ulja i masti za fekalno - sanitarne vode,

6./ Neutralizator za obradu kiselih ili lužnatih voda,

7./ Uređaj za razbijanje uljnih emulzija kod strojne obrade metala,

8./ Drugi specijalni uređaji /za regeneraciju otpada, spaljivanje onečišćenih otpada, obradu voda što sadrže kozmate, cijanide i sl./.

Članak 47.

Niskonaponska mreža će se izvoditi isključivo s podzemnim kabelima tipa XP 41 -A presjeka do 150 mm2. Napajanje će se osigurati iz niskonaponskog razdjelnika u trafostanicama 10(20)/0,4 kV i razvodnih ormara, pozicije kojih će se odrediti kroz zasebne projekte. Priključci će se izvoditi podzemnim kabelima tip XP 00-A, presjeka do 35 mm2. Mjerni uređaji će se smještati u priključno - mjernim ormarićima smještenim na fasadi građevina ili ogradnim zidovima ili u mjernim ormarima izvedenim u zajedničkom ulaznom dijelu građevinama za više korisnika. Odstupanja od ovih standarda može propisati samo ovlašteni distributer.

Članak 48.

Javna rasvjeta prometnica i pješačkih prolaza izvoditi će se na zasebnim stupovima i napajati podzemnim kabelima. Izgradnja će se izvoditi prema za nju izrađenim projektima kojima će se definirati tip i visina stupova , njihov razmještaj u prostoru , te odrediti odabir armatura i svjetiljki. Napajanje javne rasvjete će se osigurati iz postojeće trafostanice TS, a preko priključeno-mjerno-upravljačkog ormara, a što će također biti određeno kroz projekte javne rasvjete koji će se izraditi temeljem smjernica ovog Plana.

Članak 49.

Trase elektroenergetskih kabela potrebno je međusobno uskladiti tako, da se što više moguće polažu u zajedničke kabelske kanale. U zajedničkom kabelskom kanalu treba zadovoljiti međusobne minimalne udaljenosti. Kod prijelaza ispod saobraćajnica kabeli se polažu u željezne ili plastične cijevi promjera 160 mm, a na dubini od 120 cm. Kabeli se u cijeloj dužini uklapaju u kabelske kanale dubine 80 cm, a oko kabela je potrebno nasuti sloj finog pijeska .Iznad kabela se postavlja u dva nivoa traka za upozorenje. U isti kanal se polaže i bakreno uže presjeka 50 mm2, na koje se spajaju svi metalni dijelovi distributivne mreže.

Građevne čestice trafostanica određene su Planom a minimalna udaljenost trafostanice od ruba parcele može biti 1m, a od javne prometnice 2m.

4. Uvjeti uređenja i opreme javnih zelenih površina

Članak 50.

Sve slobodne površine koje nije nužno betonirati, popločiti ili asfaltirati, obavezno ozeleniti.

5. Uvjeti uređenja posebno vrijednih i/ili osjetljivih cjelina i građevina

Članak 51.

Prostore između stambenih građevina koje graniče sa zonom obuhvata Plana i građevina unutar obuhvata Plana je potrebno urediti na način da se uklone mogući neposredni negativni međuutjecaji slijedećim mjerama:

. udaljenosti - osigurati obaveznu udaljenost građevina od ruba građevne čestice

. visine - osigurati poštivanje maksimalnih visina propisanih Planom

. ozelenjavanje na građevnim česticama vršiti rubno uz granicu građevne čestice

. oborinske vode se obavezno rješavaju unutar građevne čestice

. obaveza investitora je da pri realizaciji građevina štiti prostor građevne čestice od oborinskih voda iz okruženja, te štiti okruženje od oborinskih voda sa svoje građevne čestice

. oborinske vode sa prometnica se ne smiju upuštati u susjedne građevne čestice

. oborinske vode sa prometnica treba upuštati u odgovarajući upojni bunar dimenzioniran temeljem hidrauličkog proračuna.

6. Uvjeti i način gradnje

Članak 52.

Uvjeti i način gradnje određeni su kartografskim prikazom broj 4.

7. Mjere zaštite prirodnih, kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti

Članak 53.

Zaštitu ambijentalnih vrijednosti treba provoditi kroz integralno uređivanje svih javnih površina, komunalno opremanje, hortikulturno uređenje i posebno regulacijom oborinskih voda i smanjenjem utjecaja oborinskih voda iz šireg područja na prostor i građevine u zoni.

8. Mjere provedbe Plana

Članak 54.

Unutar zone Plana spajanje građevina na elektromrežu na TS, će se realizirati sukladno posebnim uvjetima ovlaštenog distributera, pri čemu je korisnik obvezan prikazati vršnu instaliranu snagu.

Članak 55.

Sve mjere zaštite od požara uskladiti s pozitivnim propisima i normama koji reguliraju ovu problematiku, te između ostalog primijeniti:

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (»Narodne novine« broj 35/94)

- Pravilnik o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara (Sl. list broj 30/91).

Radi omogućavanja spašavanja osoba iz građevina i gašenja požara na građevinama i otvorenom prostoru, građevine moraju imati vatrogasni prilaz određen po posebnom propisu, a prilikom gradnje ili rekonstrukcije vodovodne mreže mora se ukoliko ne postoji predvidjeti hidrantska mreža.

Članak 56.

Pri realizaciji građevina, a u postupku ishođenja građevne dozvole nužno je ishoditi suglasnost PU.

9. Mjere sprečavanja nepovoljnih utjecaja na okoliš

Članak 57.

Na području obuhvata Plana najviša dozvoljena razina ekvivalentne buke na vanjskim prostorima za dan iznosi 55 dB, a za noć 45 dB.

Mjere zaštite od buke potrebno je provoditi slobodno odredbama Zakona o zaštiti od buke (»Narodne novine« broj 17/90 i 26/93) i Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi borave i rade (»Narodne novine« broj 37/90).

Zaštita zraka provodi se sukladno odredbama Zakona o zaštiti zraka (»Narodne novine« broj 48/95) uz obavezno provođenje mjera za sprečavanje i smanjivanje onečišćenja zraka koje vrijedi za područje II. kategorije kakvoće zraka.

Nije dozvoljeno prekoračenje preporučene vrijednosti kakvoće zraka propisane Uredbom o preporučenim i graničnim vrijednostima kakvoće zraka (»Narodne novine« broj 101/96 i 2/97- ispr).

9.1. Uklanjanje i rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni

Članak 58.

U zoni obuhvata Plana nema građevina koje treba ukloniti zbog neusklađenosti sa namjenom prostora. Dozvoljeno je uklanjanje manjih postojećih građevina u funkciji osnovne građevine na građevnoj čestici PN - Hotel

Unutar obuhvata Plana ne postoje i ne smije se dozvoliti izgradnja građevina čija namjena je protivna planiranoj namjeni.

III. POSEBNE ODREDBE

Članak 59.

Kod gradnje novih građevina i uređenja javnih površina potrebno je postupiti u suglasju s odredbama Pravilnika o prostornim standardima, urbanističko-tehničkim uvjetima i normativima za sprečavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih barijera (»Narodne novine« broj 47/82).

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 60.

Plan je izrađen u četiri izvornika ovjerenih pečatom Općinsko vijeća Općine Baška i potpisom potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Baška.

Članak 61.

Izvornici Planova se čuvaju u pismohrani Općine Baška i Uredu za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije, Pododsjek Krk.

Članak 62.

Tekstualni i grafički dijelovi Plana iz odredbe 3. ove Odluke, koji čine njezin sastavni dio, nisu predmet objave.

Članak 63.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 350-02/04-01/7

Ur. broj: 2142-03-04-10

Baška, 25. ožujka 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Potpredsjednik
Općinskog vijeća
Ivan Čubranić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr