SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 44. Četvrtak, 29. listopada 2009.
GRAD RIJEKA
48

189.

Na temelju članka 3. stavka 9. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/ 99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/ 09) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 29. listopada 2009. godine, donijelo je

IZMJENE I DOPUNE
Tržnog reda na tržnicama na malo u Gradu Rijeci

Članak 1.

U Tržnom redu na tržnicama na malo u Gradu Rijeci (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/ 07 - u daljnjem tekstu: Tržni red) u članku 4. stavku 1. točki 1. podstavku 9. riječi: »i samonikle« brišu se.

Članak 2.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»Na tržnici može prodavati:

- pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje gospodarske djelatnosti trgovine na malo,

- nositelj i/ili član seljačkog gospodarstva ili obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji prodaje svoje poljoprivredne proizvode na malo, a koji je upisan u upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno propisima,

- pravna ili fizička osoba koja prodaje poljoprivredni sadni materijal na malo, a koja nema obvezu upisa u upisnik dobavljača sadnog materijala sukladno propisima,

- pravna ili fizička osoba koja prodaje ribe i druge morske proizvode na malo, a koja posjeduje povlasticu za gospodarski ribolov na moru, povlasticu za gospodarski ribolov na slatkim vodama, povlasticu za uzgoj riba i drugih morskih organizama i povlasticu za akvakulturu sukladno propisima,

- pravna ili fizička osoba koja prodaje šumske proizvode na malo, a upisana je u upisnik šumoposjednika sukladno propisima,

Početna cijena po m2
(u e)

- zastupnik koji obavlja direktnu prodaju za registriranog trgovca ili proizvođača,

- pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje proizvodne djelatnosti koja svoje proizvode prodaje na malo sukladno propisima.«

Članak 3.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»Osim pravnih ili fizičkih osoba utvrđenih u članku 7. ovoga Tržnog reda, korisnik koncesije ne smije dopustiti ili na bilo koji drugi način omogućiti da prodaju na tržnici obavljaju druge osobe.«

Članak 4.

Naziv Glave IV. mijenja se i glasi:

»IV. VRIJEME OBAVLJANJA DJELATNOSTI TRŽNICA NA MALO«

Članak 5.

Članak 9. mijenja se i glasi:

»Djelatnost tržnica na malo radnim danom i subotom obavlja se u sljedećem vremenu:

1. Centralna tržnica

- otvoreni prostor od 7.00 do 14.00 sati

- otvoreni prostor - prodaja cvijeća:

. od 1. studenoga do 31. svibnja od 7.00 do 19.00 sati

. od 1. lipnja do 31. listopada od 7.00 do 20.00 sati

- paviljon I od 7.00 do 16.00 sati

- paviljon II od 7.00 do 14.00 sati

- paviljon III od 7.00 do 14.00 sati

2. Tržnica Brajda

- otvoreni prostor od 7.00 do 15.00 sati,

- paviljon od 7.00 do 15.00 sati.

Djelatnost tržnica na malo nedjeljom na svim tržnicama obavlja se u vremenu od 7.00 do 12.00 sati, a na prostorima za prodaju cvijeća od 7.00 do 14.00 sati.

U razdoblju od 1. lipnja do 31. listopada, u dane blagdana, djelatnost tržnica na malo obavlja se u vremenu određenom za obavljanje djelatnosti tržnica na malo nedjeljom.

U razdoblju od 1. studenoga do 31. svibnja, u dane blagdana, djelatnost tržnica na malo se ne obavlja, osim na prostoru za prodaju cvijeća na Centralnoj tržnici na kojem se na dan 1. studenoga djelatnost obavlja u vremenu od 7.00 do 15.00 sati.

Iznimno od odredbe stavka 3. i 4. ovoga članka, ako blagdan traje dva dana, djelatnost tržnica na malo na svim tržnicama obavlja se u vremenu određenom za obavljanje djelatnosti tržnica na malo nedjeljom.«

Članak 6.

Iza članka 9. dodaje se novi članak 9a. koji glasi:

»Članak 9a.

Radno vrijeme prodaje na tržnici određuje trgovac sukladno propisima o trgovini, a u okviru vremena za obavljanje djelatnosti tržnica na malo iz članka 9. ovoga Tržnog reda.«

Članak 7.

U članku 11. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Plan iz stavka 1. ovoga članka izrađuje se sukladno pravilniku kojim se uređuju minimalni tehnički i drugi uvjeti koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica i drugim propisima.«

Članak 8.

U članku 12. stavku 1. točki 1. iza riječi: »stol« dodaju se riječi: »na nogarima«.

Iza točke 1. dodaje se nova točka 2. koja glasi:

»2. betonski odnosno kameni stol na otvorenom tržnom prostoru,«.

Dosadašnje točke 2., 3. i 4. postaju točke 3., 4. i 5.

Članak 9.

U članku 16. stavku 2. riječi: »Poglavarstva Grada« zamjenjuju se riječima: »Gradonačelnika Grada (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik).«

Članak 10.

Članak 19. mijenja se i glasi:

»Opskrba tržnice voćem i povrćem dozvoljena je radnim danom tržnice od 5:00 do 7:00 sati, a opskrba ostalim proizvodima od 5:00 sati pa do završetka vremena za obavljanje djelatnosti tržnica na malo utvrđenog ovim Tržnim redom.

Prostor za parkiranje vozila za opskrbu te vrijeme zadržavanja vozila na tom prostoru određuje Gradonačelnik.«

Članak 11.

U članku 22. stavku 1. točki 2. riječi: »radnog vremena tržnice« zamjenjuju se riječima: »vremena obavljanja djelatnosti tržnica na malo«.

U točki 3. riječi: »radnog vremena« zamjenjuju se riječima: »vremena obavljanja djelatnosti tržnica na malo«.

U točki 9. riječi: »radno vrijeme tržnice« zamjenjuju se riječima: »vrijeme obavljanja djelatnosti tržnica na malo«.

U točki 10. riječi: »radnog vremena« zamjenjuju se riječima: »vremena obavljanja djelatnosti tržnica na malo«.

Članak 12.

U članku 23. stavku 1. točki 2. riječi: »radnog vremena tržnice« zamjenjuju se riječima: »vremena obavljanja djelatnosti tržnica na malo«.

Članak 13.

Ove Izmjene i dopune Tržnog reda stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/182

Ur. broj: 2170-01-10-20-09-4

Rijeka, 29. listopada 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr