SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 43. Petak, 23. listopada 2009.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
73

28.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 23. Statuta Općine Malinska- Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 43/09) Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj 16. listopada 2009. godine, donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2009. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 55/08 i 15/09), članak 2. mijenja se i glasi:

Građenje javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete financirat će se iz prihoda od:


- komunalnog doprinosa 9.500.000,00

- naknade za koncesije 250.000,00

- kapitalna pomoć iz državnog proračuna 1.000.000,00

- sredstava HBOR-a 901.000,00

- kapitalna pomoć Hrvatskih voda 350.000,00

- nenamjenskih sredstava proračuna 2009. 3.400.055,97


UKUPNO: 15.041.055,97


za namjene kako slijedi:

JAVNE POVRŠINE


1. nabava komunalne opreme za javne površine, ukupno:

- klupe, koševi za smeće, stupići i ostala oprema javnih površina 100.000,00

2. uređenje parka Draga 100.000,00

3. uređenje dječjeg igrališta Krokišće 400.000,00

4. uređenje morske obale: izgradnja i proširenje površina za sunčanje 200.000,00

5. izrada potrebne prostorno planske dokumentacije, ukupno:

- dovršetak izmjena i dopuna PPUO Malinska-Dubašnica

- izrada UPU-a poslovnih zona Sv. Vid i Barušići

- izrada ostalih UPU-a u skladu sa izmjenom i dopunom PPUO Malinska-Dubašnica

- izrada potrebne prostorne dokumentacije za izgradnju prometnica i ostalih sadržaja na prostoru

između tržnice do Ulice N. Tesle i obilaznice, te od tržnice do bivše pekare

- izrada potrebne prostorno planske dokumentacije za izgradnju manjih prometnica na području Općine 150.000,00

6. otkup zemljišta na kojem se grade objekti i uređaji komunalne infrastrukture 2.650.000,00


UKUPNO: 3.600.000,00


NERAZVRSTANE CESTE


- uređenje ceste na spoju tržnica Markat - Ulica N. Tesle - asfaltiranje do Staračkog doma Bajor

- asfaltiranje ulice Dražine od spoja s parkiralištem Markat (iznad javnog WC na Markatu)

- produžetak asfalta u Ulici Podlokvić

- uređenje ulice Grič - proširenje postojeće prometnice i asfaltiranje

- asfaltiranje pješačke staze na Rovi (uz pizzeriu Mandrać)

- asfaltiranje ulice u Portu - od kapelice kroz centar mjesta do plaže Uhlić

- asfaltiranje ulice u Portu - od kapelice do parkirališta

- asfaltiranje dijela Zagrebačke ulice

- asfaltiranje Ulice Joakima Tončića (dio)

- asfaltiranje Ulice Petrlini

- rekonstrukcija odvojka Ulice Obala (od TZ do hotela Adria)

- asfaltiranje ulice Braće Turčić

- asfaltiranje Ulice Kralja Tomislava do Drage

- proširenje i asfaltiranje županijske ceste od Milčetić do Vantačić

- asfaltiranje centra naselja Milčetić

- asfaltiranje Ulice Novina

- asfaltiranje odvojka Lišine

- asfaltiranje Ulice Matijaševo

- asfaltiranje odvojka Kvarnerske ulice

- asfaltiranje proširenja prometnice na ulazu u Zidarić i asfaltiranje ulice u centru sela

- asfaltiranje Omišljanske ulice

- asfaltiranje ulice u Milčetići (kod Imamović)

- asfaltiranje ceste u Sv. Vidu preko puta suhe marine (Nenadić)

- asfaltiranje centra naselja Sv. Antona

- asfaltiranje Ulice Pavus IV

- asfaltiranje nogostupa obilaznice Malinska (od spoja sa Teslinom ulicom do naselja Radić)

- asfaltiranje Ulice 17. Travnja

- asfaltiranje uice u Sv. Vidu-Miholjice kod crkve Sv.Vida

- asfaltiranje 2 ulice u Sv. Vidu kod br. 122 i 122 c

asfaltiranje i uređenje cesta ukupno: 2.966.055,97


nabava prometnih znakova, stupića i sl.: 80.000,00


UKUPNO: 3.046.055,97


OBILAZNICA SV. VID


Izgradnja obilaznice Sv.Vid


UKUPNO: 7.805.000,00


JAVNA RASVJETA


- Ulica Lišina - jedan stup javne rasvjete

- Odvojak Stipkino - jedan rasvjetni stup sa svjetiljkom

- Kremenići (kod br. 23) - jedan rasvjetni stup sa svjetiljkom

- Kvarnerska (kod marketa i na kraju ulice) - dva rasvjetna stupa sa svjetiljkama

- Dubašljanska (kod br. 57) - jedan rasvjetni stup sa svjetiljkom

- Riječka ulica (kod br. 19) zamjena stupa sa svjetiljkom

- Sv.Anton (kod br. 58) - instalacija svjetiljke na postojeći stup

- Milčetići (kod BR 21A) - jedan rasvjetni stup sa svjetiljkom

- Ulica Sv. Apolinara zamjena lampi i nadopuna

- Ulica 17. Travanj - jedan stup sa svjetiljkom

- Put Radići - dva stupa sa svjetiljkama (prekop zaobilaznice)

- TS - Milčetići prema Karinovu - izrada mreže i postavljanje 4 stupa javne rasvjete sa svjetiljkama

- TS - Milčetići prema Bodulskoj ulici - izrada mreže i postavljanje 4 stupa javne rasvjete sa svjetiljkama

- Ulica Kralja Tomislava od ambulante prema Dragi - 4 stupa javne rasvjete sa svjetiljkama

- Ulica L. Bolmarčića - postavljanje rasvjetnih stupova sa svjetiljkama na postojeće temelje

- Obalna šetnica Rova - Blue waves - izgradnja mreže i postavljanje 10 stupova javne rasvjete sa svjetiljkama

- Prhovićeva (kod br. 6) - postavljanje 1 stupa javne rasvjete sa svjetiljkom

- Izmještanje kandelabera iz privatne parcele u ulici M.Radića

- Pavus (kod Škorić) - postavljanje 1 stupa sa svjetiljkom

- Pavus IV - proširenje sustava javne rasvjete, ugradnja 6 stupova javne rasvjete sa svjetiljkama

- Cesta Milčetići - Porat kod trgovine Zrilić - postavljanje 3 stupa javne rasvjete sa svjetiljkom

- Ulica Zvezan - izgradnja mreže i postavljanje 3 rasvjetna stupa sa svjetiljkama

- Pančićeva ulica - 5 rasvjetna stupova sa svjetiljkama

- Ulica Grdine - tri rasvjetna stupa sa svjetiljkama

- Odvojak B. Fučića - postavljanje stupa sa svjetiljkom (kod Morožin)

- Ulica Grič - izgradnja mreže javne rasvjete i postavljanje 10 stupova javne rasvjete sa svjetiljkama

- Omišaljska ulica - postavljanje 2 stupa javne rasvjete sa svjetiljkom

- Porat - rekonstrukcija javne rasvjete

- Sv. Vid-Miholjice - predio Novine, proširenje sustava javne rasvjete, postavljanje 4 stupa javne rasvjete
sa svjetiljkama

- Žgombići - postavljanje 1 svjetiljke na postojeći stup

- Vantačići - parkiralište na Studencu - postavljanje jedne svjetiljke na postojeći stup

- Ulica Matijaševo, Vantačići - proširenje sustava javne rasvjete

- Županijska cesta Ž-5086 od Rove do Vantačić - proširenje sustava javne rasvjete i postavljanje 8 stupova
sa svjetiljkama

- Sv. Vid-Miholjice (preko puta agencije Vitus) - proširenje sustava javne rasvjete i postavljanje 3 stupa javne
rasvjete sa svjetiljkama

- Maršići - proširenje mreže JR, ugradnja 1 stupa sa svjetiljkom

- Kremenići - postavljanje 2 svjetiljke na postojeće stupove javne rasvjete

- Malinska, Ulica Vlarimira Nazora - izrada temelja za stup JR, postavljanje jednog stupa sa svjetiljkom


UKUPNO: 850.000,00


GROBLJA


- proširenje dijela groblja Bogović

- uređenje starih kola

- izrada željeznih vrata kućice na groblju


UKUPNO: 100.000,00


Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

Građenje objekata i uređaja i nabava opreme za opskrbu pitkom vodom i za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda financirat će se iz:


- cijene komunalne usluge 460.000,00

- sredstava HBOR-a 584.000,00

- naknade za priključenje 1.500.000,00

- nenamjenskih sredstava proračuna 800.000,00


UKUPNO: 3.344.000,00


za namjene kako slijedi:


KONCEPCIJA VODOOPSKRBE 1.044.000,00


Izgradnja kanalizacije u ulicama, kako slijedi:


- Ulica između Markata i Ulice N. Tesle, oborinska i fekalna kanalizacija

- Ulica Braće Turčić, fekalna kanalizacija

- Pavus I, oborinska kanalizacija

- Ulica B. Fručića od raskrsnice Pavus do spoja s Ulicom Petrlini, oborinska i fekalna odvodnja

- Odvojak Kvarnerske ulice, oborinska kanalizacija

- Ulica Joakima Tončića - fekalna kanalizacija

- Poljička ulica - fekalna kanalizacija

- Ulica Kralja Tomislava do Drage, oborinska kanalizacija

- Zagrebačka ulica, fekalna kanalizacija (dio)

- Županijska cesta Milčetić - Porat, od spoja s Ulicom Zvezdan do spoja s Riječkom ulicom, fekalna
kanalizacija i od rasrsnice Bogović do kbr. 25

- Ulica Duhljica (Vantačić) - nizbrdica Studenac - oborinska kanalizacija


Vodovod:


- U skladu sa uplatom samodoprinosa

- Županijska cesta Milčetić - Porat, od spoja s Riječkom ulicom do spoja s Ulicom Rova, vodovod

- Potrebna rekonstrukcija vodovoda uz radove na izgradnji sustava kanalizacije


VODOVOD I KANALIZACIJA: 2.300.000,00


UKUPNO: 3.344.000,00


Članak 3.

Članak 5. mijenja se i glasi:

Izgradnja sportskog parka i rekonstrukcija kotlovnice škole, u planiranom iznosu od 500.000,00 kn, financirat će se iz:


- prihoda od prodaje nefinancijske imovine 391.178,11

- nenamjenskih sredstava proračuna 108.821,89


UKUPNO: 500.000,00


Članak 4.

Članak 5a. mijenja se i glasi:

Kupovina stana za socijalne skupine građana, u planiranom iznosu od 735.000,00 kn financirat će se iz:


- akumuliranih prihoda od prodaje stanova sa stanarskim pravom 166.178,11

- prihoda od prodaje nefinancijske imovine 568.821,89


UKUPNO: 735.000,00


Članak 5.

Članak 6. mijenja se i glasi:

Ukupna sredstava za ostvarivanje ovoga Programa utvrđuju se u iznosu od 20.141.055,97 kn.

Članak 6.

Ova II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godine stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-02/1

Ur. broj: 2142/05-01-09-24

Malinska, 16. listopada 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Josip Sormilić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr