SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 43. Petak, 23. listopada 2009.
OPĆINA LOVRAN
73

33.

Na temelju članka 35. Zakona o lokanoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 31. i 36. Statuta Općine Lovran (»Službene novine PGŽ« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Lovran, na sjednici održanoj 22. listopada 2009. godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi i drugim primanjima vijećnika u Općinskom vijeću i nagradi
za vijećnike u Vijeću nacionalnih manjina

Članak 1.

Mijenja se naziv Odluke o naknadi i drugim primanjima vijećnika u Općinskom vijeću i nagradi za vijećnike u Vijeću nacionalnih manjina (»Službene novine PGŽ« 23/ 05 i 21/07) na način da isti sada glasi:

»Odluka o naknadi i drugim primanjima vijećnika i članova radnih tijela Općinskog vijeća te radnih i savjetodavnih tijela Općinskog načelnika.«

Članak 2.

U članku 1., mijenjaju se riječi: »vijećnike u vijeću nacionalnih manjina« u riječi: »članove radnih i savjetodavnih tijela Općinskog načelnika.«

Članak 3.

U članku 2., stavak 1., brišu se riječi: »i članova radnih tijela Općinskog vijeća«, te se briše točka na kraju rečenice i dodaju riječi: »do 31. prosinca 2009 godine, a u iznosu od 500,00 kn neto mjesečno od 1. siječnja 2010. godine, razmjerno prisustvovanju sjednicama Općinskog vijeća.«

U stavku 2., članka 2., iza riječi: »1.500,00 kn neto« dodaju se riječi: »do 31. prosinca 2009 godine, a od 1. siječnja 2010 godine u iznosu od 2.500,00 kn neto.«, te se brišu riječi: » sukladno članku 4. Odluke o plaći i drugim primanjima načelnika, zamjenika načelnika i članova Općinskog poglavarstva (»Službene novine« broj 23/05).«.

Mijenja se stavak 3., članka 2., na način da isti sada glasi:

»Članovima radnih tijela Općinskog vijeća pripada naknada u iznosu od 225,00 kn neto za razdoblje do 31. prosinca 2009 godine, a od 1. siječnja 2010. godine u iznosu od 250,00 kn neto za svako prisustvovanje sjednicama radnih tijela Općinskog vijeća.«

Članak 4.

U članku 4., stavak 1., riječi: »Vijećniku Općinskog vijeća i Vijeća nacionalne manjine te članovima radnih tijela Općinskog vijeća« mijenjaju se u riječi: »Vijećniku i članu radnog tijela«.

Članak 5.

Mijenja se članak 4a. na način da isti sada glasi:

»Članovima radnih tijela Općinskog načelnika pripada jednokratna, mjesečna, naknada u iznosu od 225,00 kn neto za razdoblje do 31. prosinca 2009 godine, a od 01. siječnja 2010 godine u iznosu od 250,00 kn neto, na način da se ista neće isplaćivati za mjesec u kojem nije bilo sjednica radnog tijela.

Vanjskim stručnim suradnicima - savjetnicima Općinskog načelnika pripada naknada iz prethodnog članka po svakom prisustvovanju radnim sastancima u upravnom i izvršnom tijelu Općine Lovran.«

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/09-01/15

Ur. broj: 2156/02-01-09-4

Lovran, 22. listopada 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednik
Općinskog vijeća
Đurđica Tancabel, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr