SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 43. Petak, 23. listopada 2009.
OPĆINA LOVRAN
73

32.

Temeljem članka 78. i 102. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07 i 38/09) i članka 31. Statuta Općine Lovran (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Lovran, na sjednici održanoj 22. listopada 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o izradi izmjena i dopuna UPU-a 1: Urbanističkog plana uređenja naselja Lovran (NA
1-2
) s površinama za
izdovjene namjene (T2
1
i/ili T2, T12 i/ili T2, T13 i/ili T2)
i UPL
1-2
i UPL2 te luke

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi izmjena i dopuna UPU-a 1: Urbanističkog plana uređenja naselja Lovran (NA1-2) s površinama za izdvojene namjene (T21 i/ili T2, T12 i/ili T2, T13 i/ili T2) i UPL1-2 i UPL2 te luke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 16/09), u nastavku: izmjene i dopune UPU-a 1.

Članak 2.

Nositelj izrade odgovoran za postupak izrade i donošenja izmjena i dopuna UPU-a 1 je Općina Lovran.

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA UPU 1

Članak 3.

Izmjene i dopune UPU-a 1 se izrađuju i donose u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07 i 38/09) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04).

OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA UPU-a 1

Članak 4.

Izmjene i dopune UPU-a 1 odnose se na:

- korigiranje (smanjivanje) širine koridora planirane državne prometnice - obilaznice Opatijske rivijere, sukladno izrađenom idejnom projektu obilaznice Liburnijske rivijere te prihvaćenoj Studiji utjecaja na okoliš iste, a sve u cilju racionalnijeg korištenja prostorna unutar ZOP-a kao ograničenog resursa, sukladno dogovoru s Hrvatskim cestama d.o.o.,

- korekcija planiranih namjena u obuhvatu Plana sukladno korekciji trase obilaznice Opatijske rivijere,

- planiranje zona ugostiteljsko- turističke namjene (T21 i/ ili T2, T12 i/ili T2, T13 i/ili T2), umjesto u izdvojenim građevinskim područjima, u građevinskom području naselja Lovran, sukladno stvarnom stanju u prostoru i zahtjevima budućih investitora,

- proširenje obuhvata obvezne izrade UPU-a 1 i na uređenu plažu UPL1-1,

- eliminiranje namjene heliodroma iz obuhvata Plana,

- planiranje privezišta za brodice domicilnog stanovništva u obuhvatu Plana,

- korekcija Odredbi za provođenje u odnosu na najveću izgrađenost parcele, koeficijent iskoristivosti, dopuštenu visinu građevina i broj etaža za građevine ugostiteljsko- turističke namjene u naselju,

- korekcija Odredbi za provođenje u odnosu na najveću izgrađenost parcele, koeficijent iskoristivosti, udaljenost od granica parcele, dopuštenu visinu građevina i broj etaža za

potrebe legalizacije višestambenih građevina u centru Lovrana,

- korekcija Odredbi za provođenje u odnosu na najveću dopuštenu visinu građevina i broj etaža, ovisno o nagibu terena na kojem se planira zahvat u prostoru,

- izmjena drugih namjena u obuhvatu Plana sukladno zahtjevima Općine Lovran,

- izmjene drugih Odredbi za provođenje Plana te druge promjene koje će proizaći iz javne rasprave.

OCJENA STANJA U OBUHVATU IZMJENA I DOPUNA UPU-a 1

Članak 5.

Temeljni dokument prostornog uređenja na području Općine Lovran je PPUO Lovran (»Službene novine« Primorsko - goranske županije broj 38/07) koji utvrđuje programske i prostorne postavke za razvoj Općine Lovran.

Sukladno Odluci o izradi Izmjena i dopuna PPUO Lovran (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 16/09), Općina Lovran je pristupila izradi spomenutog plana, iz čega je vidljivo da se izmjene PPUO Lovran i UPU-a 1 rade istovremeno.

Iz tog je razloga u konačnosti potrebno uskladiti oba navedena plana, što će se postići kroz njihovu istovremenu izradu te kroz postupak usvajanja planova na Općinskom vijeću, na način da će najprije biti usvojene Izmjene i dopune PPUO Lovran, a zatim Izmjene i dopune UPU-a 1.

Sve navedene izmjene i dopune UPU-a 1 kojima će se pristupiti, a koje su navedene u članku 4. ove Odluke, proizlaze iz potrebe usklađenja UPU-a 1 sa PPUO Lovran.

U slučaju da neke od planiranih izmjena i dopuna PPUO Lovran neće dobiti potrebne suglasnosti i kao takve se neće moći uvrstiti u PPUO Lovran, one također neće biti uključene u predložene Izmjene i dopune UPU-a 1.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IZMJENA I DOPUNA UPU-a 1

Članak 6.

Izmjene i dopune UPU-a 1 izrađuju se sukladno Zaključku Načelnika Općine Lovran od 6. listopada 2009. godine, kao i u cilju usklađenja PPUO Lovran sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07 i 38/09).

POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA (SOCIOLOŠKO, DEMOGRAFSKO, EKONOMSKO, EKOLOŠKO, ENERGETSKO, GRADITELJSKO, HORTIKULTURNO, ESTETSKO I DRUGO OBILJEŽJE) POTREBNIH ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA UPU-a 1

Članak 7.

Za potrebe izrade Izmjena i dopuna UPU-a 1 nije potrebno osiguravati druge stručne podloge, osim onih koje su već bile korištene za potrebe izrade UPU-a 1.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 8.

Stručne podloge (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) koje za potrebe izrade Izmjena i dopuna UPU-a 1 iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određeni posebnim propisima pribavit će se u skladu s odredbama članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07 i 38/09).

VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA

Članak 9.

U skladu s odredbama članka 25. Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04) kartografski prikazi Izmjena i dopuna UPU 1 će se prikazati na način da se prikazuje granica obuhvata u kojem se mijenja ili dopunjava određeni dio urbnističkog plana.

POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJE DAJU ZAHTJEVE (PODACI, PLANSKE SMJERNICE I PROPISANI DOKUMENTI) ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA UPU-a 1 IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA TE DRUGIH SUDIONIKA, KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI IZMJENA I DOPUNA UPU-a 1

Članak 10.

Zahtjevi (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu izmjena i dopuna UPU 1 iz područja njihovog djelokruga bit će zatraženi od:

- MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu prirode, Runjaninova 2, 10000 ZAGREB

- MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 12, 51000 RIJEKA

- MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, POLICIJSKA UPRAVA PRIMORSKO-GORANSKA, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Žrtava fašizma 3, 51000 RIJEKA

- MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE, Uprava za sigurnost plovidbe, zaštitu mora i unutarnjih voda, Lučka kapetanija Rijeka

- DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, Područni ured Rijeka, Đ. Šporera 4, Rijeka

- PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Opatija, M. Tita 14, 51410 OPATIJA

- PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, Županijska lučka uprava Opatija - Lovran - Mošćenička Draga, V. C. Emina 3, Opatija

- Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Splitska 12, 51000 RIJEKA

- HRVATSKE CESTE d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, Sektor za strateško planiranje, razvoj i studije, Odjel za strateško planiranje i razvoj, Vončinina 3, 10000 ZAGREB

- UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, N. Tesle 9, 51000 RIJEKA

- HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE TELEKOMUNIKACIJE, Jurišićeva 12, 10000 Zagreb,

- Udruga pokretnih komunikacija Hrvatske, Nova Ves 50, 10000 ZAGREB

- ODAŠILJAČI I VEZE d.o.o., RJ Projektiranje i nadzor, Vlaška 106, 10000 ZAGREB

- HEP - DISTRIBUCIJA d.o.o., DP »Elektroprimorje« Rijeka, V. C. Emina 2, 51000 RIJEKA

- HEP - Operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno područje Rijeka, M. Tita 166, 51410 OPATIJA

- HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za područje primorsko-istarskih slivova, Đ. Šporera 3, 51000 RIJEKA

- Županijska lučka uprava Opatija - Lovran - Lovran, V. C. Emina 3, 51410 OPATIJA

- HP - HRVATSKA POŠTA d.d., Područna uprava istarsko-ličko-primorska, Korzo 13, 51000 RIJEKA

- TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE LOVRAN, Šetalište m. Tita 63

- KOMUNALAC d.o.o., Stubište Lipovica 2, 51410 OPATIJA.

ROK ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA UPU-a 1, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA UPU-a 1 OD TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA

Članak 11.

Rokovi za izradu pojedinih faza Izmjena i dopuna UPU- a 1:

- dostava zahtjeva za izradu Izmjena i dopuna UPU-a 1 (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) - u roku od najviše 15 dana

- izrada Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna UPU-a 1 za potrebe prethodne rasprave - u roku od najviše 30 dana po isteku roka za dostavu zahtjeva

- izrada Prijedloga Izmjena i dopuna UPU-a 1 za potrebe javne rasprave - u roku od najviše 15 dana od prihvaćanja izvješća o prethodnoj raspravi

- javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna UPU-a 1 - u trajanju od najviše 15 dana

- izrada Izvješća o javnoj raspravi - u roku od najviše 8 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi

- izrada Nacrta konačnog prijedloga Izmjena i dopuna UPU-a 1 - u roku od najviše 15 dana od prihvaćanja izvješća o javnoj raspravi

- dostava mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima - u roku od najviše 30 dana

- izrada Konačnog prijedloga Izmjena i dopuna UPU-a 1 - u roku od najviše 15 dana od isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima

- donošenje Izmjena i dopuna UPU-a 1 - u roku od najviše 270 dana od završetka javne rasprave.

ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE, TIJEKOM IZRADE I DONOŠENJA IZMJENA I DOPUNA UPU-a 1

Članak 12.

Do donošenja Izmjena i dopuna UPU-a 1 na području obuhvata Plana su mogući svi zahvati u prostoru, odnosno građenje novih građevina u skladu s Odlukom o donošenju UPU-a 1: Urbanističkog plana uređenja naselja Lovran (NA1-2) s površinama za izdvojene namjene (T21 i/ili T2, T12 i/ili T2, T13 i/ili T2) i UPL1-2 i UPL 2 te luke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 16/09).

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE IZMJENA I DOPUNA UPU-a 1

Članak 13.

Sukladno članku 59. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, troškovi izrade Izmjene i dopune UPU-a 1 financirat će se iz Proračuna Općine Lovran.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Nositelj izrade dostavlja primjerak ove Odluke tijelima i osobama određenim posebnim propisima koji su navedeni u članku 10. ove Odluke. Uz dostavu Odluke upućuje se poziv za dostavom zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu Izmjena i dopuna UPU-a 1.

Rok za pripremu zahtjeva za izradu Izmjena i dopuna UPU-a 1 od strane tijela i osoba određenih posebnim propisima je najviše 15 dana. Ukoliko tijela i osobe određeni posebnim propisima ne dostave zahtjeve u određenom roku, smatrat će se da ih nemaju. U tom slučaju će se u izradi i donošenju Izmjena i dopuna UPU-a 1 poštivati uvjeti koje za sadržaj urbanističkog plana određuju odgovarajući važeći propisi i dokumenti.

Jedan primjerak ove Odluke dostavlja se Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Upravi za inspekcijske poslove - Urbanističkoj inspekciji, Vinogradska ulica 25, 10000 Zagreb.

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-01/09-01/41

Ur. broj: 2156/02-01-09-1

Lovran, 22. listopada 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednik
Općinskog vijeća
Đurđica Tancabel, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr