SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 43. Petak, 23. listopada 2009.
OPĆINA LOKVE
73

37.

Na temelju odredbi članka 31. stavak 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 36. Statuta Općine Lokve (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/ 09), Općinsko vijeće Općine Lokve, na 4. redovnoj sjednici održanoj dana 21. listopada 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o komunalnom doprinosu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se uvjeti i mjerila za plaćanje komunalnog doprinosa radi sudjelovanja u financiranju gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Lokve.

Ovom odlukom određuje se:

- područje zona u općini, ovisno o pogodnosti položaja određenog područja,

- jedinična vrijednost komunalnog doprinosa određena u kunama po m3 građevine za pojedine zone,

- način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa,

- opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima može odobriti djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa,

- izvore sredstava iz kojih će se namiriti iznos za slučaj potpunog ili djelomičnog oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa.

Članak 2.

Komunalni doprinos je prihod proračuna Općine Lokve.

Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa je investitor odnosno vlasnik građevinske čestice na kojoj se gradi građevina.

Članak 3.

Komunalni doprinos je novčano davanje koje se plaća za financiranje građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine i to:

- javnih površina

- nerazvrstanih cesta

- groblja

- javne rasvjete

Sredstvima komunalnog doprinosa financira se i pribavljanje zemljišta na kojem će se graditi objekti i uređaji komunalne infrastrukture iz stavka 1. ovog članka, rušenje postojećih objekata i uređaja, premještanje postojećih nadzemnih i podzemnih instalacija te radovi na sanaciji tog zemljišta.

Članak 4.

Pod gradnjom objekata i uređaja komunalne infrastrukture u smislu ove Odluke podrazumijeva se građenje novih te rekonstrukcija i sanacija postojećih objekata komunalne infrastrukture iz članka 3. ove Odluke kada se zemljište uređuje u cilju njegovog osposobljavanja za građenje i rekonstrukcija stambenih, poslovnih, gospodarskih i drugih građevina.

Članak 5.

1. Javne površine obuhvaćaju:

a) Izgradnju primarnog sustava javnih površina: izgradnju pješačkih staza naselja, biciklističkih staza, parkova u naseljima, osnovnih zelenih površina, dječjih igrališta i športskih igrališta.

b) Izgradnju sekundarnog sustava javnih površina: izgradnja parkirališta, čekaonica, pješačkih komunikacija, javnih stepenica i biciklističkih staza izvan naselja.

2. Nerazvrstane ceste obuhvaćaju:

a) Izgradnju primarnog sustava: izgradnju cesta koje povezuju naselja ili građevinska područja.

b) Izgradnja sekundarnog sustava: izgradnja cesta unutar granica pojedinog građevinskog područja sa okretištima, parkiralištima i čekaonicama.

3. Groblja obuhvaćaju:

a) Izgradnja objekata za zbrinjavanje umrlih kao što su mrtvačnice, kapele, proširenja postojećih groblja i izgradnju novih groblja.

4. Javna rasvjeta obuhvaća:

Izgradnju svih objekata i uređaja javne rasvjete potrebnih za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta u naselju i nerazvrstanih cesta, izgradnja svečane rasvjete i rasvjete pojedinih kulturnih spomenika, spomenika prirode ili vjerskih građevina.

II. FINANCIRANJE GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Članak 6.

Financiranje građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 3. ove Odluke vrši se iz:

- komunalnog doprinosa

- proračuna Općine Lokve

- naknade za koncesije

- drugih izvora utvrđenih posebnim zakonom.

Članak 7.

Općinsko vijeće Općine Lokve na temelju programa mjera za unapređenje stanja u prostoru i potrebe uređenja zemljišta u skladu s postavkama dokumenata prostornog uređenja kao i u skladu s Planom razvojnih programa koji se donose na temelju posebnih propisa, donosi Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za svaku kalendarsku godinu.

III. PODRUČJA ZONA PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 8.

U Općini Lokve utvrđuju se područja zone plaćanja komunalnog doprinosa, ovisno o pogodnosti položaja određenog područja i stupnja opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture, kako slijedi:

a) I. zona - Lokve; Ulicu R. Strohala, Šetalište Golubinjak, Školska ulica, Topolovac, Plase i Njivice

b) II. zona - Homer, Lazac Lokvarski, Sopač, Sleme, Gorski raj, Mrzla Vodica i Zelin Mrzlovodički

c) III. zona - Pod Tisovac i ostala nespomenuta područja

IV. JEDINIČNA VRIJEDNOST KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 9.

Komunalni doprinos obračunava se u m3 (prostornim metrima) građevine koja se gradi na građevnoj čestici, a kod građevine koja se uklanja zbog građenja nove građevine ili kada se postojeća građevina dograđuje ili nadograđuje, komunalni doprinos obračunava se za razliku u obujmu u odnosu na prijašnju građevinu.

Pod pojmom postojeće građevine podrazumijeva se građevina koja je izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta i svaka druga građevina koja je prema posebnom zakonu s njom izjednačena.

Članak 10.

Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za obračun po m3 građevine koja se gradi određuje se za pojedine zone u Općini.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, za otvorene bazene, otvorena igrališta i druge otvorene građevine, komunalni se doprinos obračunava po m2 tlocrtne površine te građevine, pri čemu je jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za obračun njezine površine po m2 izražena u kunama jednaka jediničnoj vrijednosti komunalnog doprinosa za obračun po m3 građevina u toj zoni.

Članak 11.

Osnova za obračun komunalnog doprinosa je cijena troškova gradnje 1 m3 etalonske građevine u Republici Hrvatskoj, koju objavljuje ministar u čijem je djelokrugu komunalno gospodarstvo.

Visina naknade za obračun komunalnog doprinosa za pojedine zone iznosi:

- I. zona - 5,6 % etalonske vrijednosti građevine

- II. zona - 3,9 % etalonske vrijednosti građevine

- III. zona - 2,8 % etalonske vrijednosti građevine

Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za pojedine zone iznosi:

Zona

ukupno

javne površine

nerazvrstane
ceste

groblja

javna
rasvjeta

I.

100

25

40

20

15

II.

70

18

28

15

9

III.

50

8

20

14

8

Visina komunalnog doprinosa temelji se na etalonskoj vrijednosti m3 građevine objavljene u »Narodnim novinama« broj 04/00. Utvrđivanjem nove etalonske vrijednosti m3 građevine visina jedinične cijene komunalnog doprinosa po zonama usklađuje se sukladno postocima iz stavka 2. ovog članka.

Način utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa određen je posebnim propisom.

V. NAČIN I ROKOVI PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 12.

Obveza plaćanja komunalnog doprinosa utvrđuje se rješenjem o komunalnom doprinosu kojeg donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Lokve.

Rješenje o komunalnom doprinosu obavezno sadrži:

- iznos sredstava komunalnog doprinosa koji je obveznik dužan platiti,

- način i rokovi plaćanja,

- prikaz načina obračuna komunalnog doprinosa za građevinu koja se gradi,

- popis objekata i uređaja komunalne infrastrukture koje će Općina Lokve izgraditi u skladu s Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture,

- obvezu Općine Lokve o razmjernom povratu sredstava u odnosu na izgrađenost objekta i uređaja komunalne infrastrukture iz prethodnog podstavka i ostvareni priliv sredstava.

Članak 13.

Rješenje o komunalnom doprinosu iz članka 12. donosi se u roku od 30 dana po obavijesti i dostavi projekta tijela nadležnog za izdavanje građevinske dozvole odnosno akta na temelju kojeg se stječe pravo građenja.

Komunalni doprinos plaća se u cijelosti u roku od 15 dana po konačnosti rješenja iz stavka 1. ovog članka, a prije izdavanja građevinske dozvole ili akta na temelju kojeg se stječe pravo građenja.

Na nepravovremeno uplaćen iznos komunalnog doprinosa plaćaju se zatezne kamate u visini zakonom propisane kamate na nepravovremeno uplaćene iznose javnih prihoda.

Članak 14.

Investitor odnosno obveznik plaćanja komunalnog doprinosa može uz suglasnost Općine Lokve i sam snositi troškove gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 3. stavka 1. podstavka 2. ove Odluke te da mu se ti troškovi priznaju u iznos komunalnog doprinosa, pod uvjetima utvrđenim pisanim ugovorom s Općinom Lokve.

Članak 15.

Nadležno tijelo Općine Lokve na zahtjev investitora odnosno obveznika plaćanja komunalnog doprinosa može odobriti obročno plaćanje na najviše deset (10) obroka, uz uvjet da je prvi obrok minimalno 30% utvrđenog komunalnog doprinosa.

Na sve obroke zaračunava se kamata u visini kamate na štedne uloge oročene bez posebne namjene na godinu dana.

Članak 16.

Obveza Općine Lokve iz članka 12. stavka 2. podstavka 5. ove Odluke utvrđivat će se sukladno predviđenom učešću u komunalnom doprinosu pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 11. stavak 3. ove Odluke.

VI. OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 17.

Za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za opskrbu pitkom vodom, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda investitori ne plaćaju komunalni doprinos.

Članak 18.

Načelnik odnosno Općinsko vijeće Općine Lokve može od obveze plaćanja komunalnog doprinosa u potpunosti ili djelomično osloboditi investitore koji grade:

- Općina Lokve,

- građevine namijenjene zdravstvenoj djelatnosti, socijalnoj skrbi, kulturi, tehničkoj kulturi, športu, predškolskom i osnovnom obrazovanju,

- građevine od izuzetnog značaja za gospodarski razvoj Općine Lokve,

- građevine za potrebe javnih ustanova i trgovačkih društava koje su vlasništvo Općine Lokve,

- investitore koji grade ili rekonstruiraju građevine sukladno uvjetima utvrđenim u članku 19., 20. i 21. ove Odluke.

Članak 19.

Investitor, odnosno obveznik plaćanja komunalnog doprinosa koji na dan podnošenja zahtjeva ima prebivalište na području Općine Lokve neprekidno najmanje pet (5) godina, što dokazuje potvrdom nadležnog državnog tijela, komunalni doprinos umanjuje se za 50% kada gradi ili rekonstruira stambenu građevinu sukladno odredbama PPU Općine Lokve koje se odnose na građenje obiteljskih građevina, a čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m2 u čiju se površinu uračunavaju i površine svih drugih građevina ako se grade na istoj građevinskoj čestici, a ista nije namijenjena prodaji najmanje 10 godina od dana konačnosti rješenja o komunalnom doprinosu.

Kod novogradnje kao dokaz da nema riješeno stambeno pitanje, investitor odnosno obveznik plaćanja dužan je dostaviti ovjerenu javnobilježničku izjavu i potvrdu zemljišno-knjižnog tijela i ureda za katastar da nema u vlasništvu i posjedu kuću ili stan na području Općine Lokve.

Članak 20.

Investitor, odnosno obveznik plaćanja komunalnog doprinosa koji na dan podnošenja zahtjeva ima prebivalište odnosno sjedište tvrtke na području Općine Lokve neprekidno najmanje jednu (1) godinu kada gradi ili rekonstruira poslovnu građevinu za smještaj gostiju te pripremu jela, pravnim ili fizičkim osobama registriranim za obavljanje navedene ugostiteljske djelatnosti, komunalni doprinos

umanjuje se za 50%, a isti nije namijenjen prodaji i to najmanje 10 godina od dana konačnosti rješenja o komunalnom doprinosu.

Članak 21.

Investitor, odnosno obveznik plaćanja komunalnog doprinosa koji na dan podnošenja zahtjeva ima prebivalište odnosno sjedište tvrtke na području Općine Lokve neprekidno najmanje jednu (1) godinu kada gradi ili rekonstruira poslovnu građevinu za obavljanje proizvodnih i proizvodno-uslužnih obrtničkih djelatnosti, pravnim ili fizičkim osobama registriranim za obavljanje navedenih djelatnosti, komunalni doprinos umanjuje se za 50%, a isti nije namijenjen prodaji i to najmanje 10 godina od dana konačnosti rješenja o komunalnom doprinosu.

Članak 22.

Oslobađanje dijela komunalnog doprinosa iz članka 19., 20. i 21. ove Odluke, investitor odnosno obveznik plaćanja komunalnog doprinosa ostvaruje samo u slučaju kada prvi put gradi i rekonstruira nekretninu na području Općine Lokve.

Članak 23.

Investitor, odnosno obveznik plaćanja komunalnog doprinosa koji otuđi nekretninu za koju je ostvario popust u slučajevima iz članka 19., 20. i 21. ove Odluke prije roka od 10 godina, dužan je uplatiti razliku komunalnog doprinosa do punog iznosa komunalnog doprinosa za koji je ostvario popust, o čemu Jedinstveni upravni odjel donosi novo rješenje za razliku neplaćenog komunalnog doprinosa.

Članak 24.

U slučajevima oslobađanja od obveze plaćanja komunalnog doprinosa iz članka 19.,20. i 21. ove Odluke, sredstva potrebna za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 3. ove Odluke, osigurat će se u proračunu Općine Lokve.

VII. KAZNENE ODREDBE

Članak 25.

Ukoliko obveznik ne izvrši svoju obvezu plaćanja komunalnog doprinosa u rokovima predviđenim rješenjem iz članka 12. ove Odluke, na njega će se primijeniti propisi o prisilnoj naplati poreza na dohodak odnosno dobit, a sve na temelju izvršnog rješenja o komunalnom doprinosu kojeg izvršava Jedinstveni upravni odjel Općine Lokve.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju važiti: Odluka o komunalnom doprinosu (»Službene novine« PGŽ broj 42/04), Odluka o prvim Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu »Službene novine« PGŽ broj 24/06), Ispravak Odluke o prvim Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu (»Službene novine« PGŽ broj 26/06) i Odluka o drugim izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu (»Službene novine« PGŽ broj 33/07).

Članak 27.

Obveznici plaćanja komunalnog doprinosa iz članka 2. ove Odluke, kojima do dana stupanja na snagu ove Odluke, iz bilo kojeg razloga nije izdano rješenje o komunalnom doprinosu, odnosno Općina Lokve nije izdala rješenje kojim se oslobađaju u potpunosti ili djelomično od njegovog plaćanja, dužni su komunalni doprinos platiti na način i pod uvjetima utvrđenim Zakonom o komunalnom gospodarstvu i ovom Odlukom.

Članak 28.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-07/09-01/05

Ur. broj: 2112-02/01-09-1

Lokve, 21. listopada 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOKVE

Predsjednik
Boris Jajaš, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr