SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 43. Petak, 23. listopada 2009.
GRAD KRALJEVICA
73

42.

Na temelju odredbe članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« br. 26/03-pročišćeni tekst,

82/04 i 178/04) i članka 32. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine PGŽ« br. 29/09), Gradsko vijeće Grada Kraljevice, na sjednici održanoj 30. rujna 2009. godine donosi

IZMJENE I DOPUNE
Programa održavanja komunalne infrastrukture
za 2009. godinu

Članak 1.

Članak 2. Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2009. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 47/08 i 12/09), u daljnjem tekstu: Program) mijenja se i glasi:

Raspored sredstva za održavanje komunalne infrastrukture na području Grada Kraljevice mijenja se kako slijedi:


Program Promjena Novi Program


ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Utrošak električne energije za javnu rasvjetu 340.000 340.000

Tekuće održavanje javne rasvjete, pregled i popravak javne rasvjete.

Popravak kvarova, zamjena starih svjetiljki, popuna rasvjete i zamjena

i rekonstrukcija stupova i sl. 300.000 300.000

Blagdansko ukrašavanje Grada. Obuhvaća popravak, zamjenu i dobavu

blagdanske rasvjete i druge opreme i materijala. 40.000 40.000

Manja proširenja javne rasvjete 100.000 50.000 150.000

Polica osiguranja javne rasvjete 13.000 3.000 16.000


UKUPNO: 793.000 53.000 846.000


ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA

Održavanje zelenih površina linijskog zelenila uz ceste i čistoće

zelenih površina 240.000 240.000

održavanjem je obuhvaćeno: 32.655 m2 zelenih površina od čega

28.425m2 travnjaka, 2630m2 slobodnih površina, 1600m2 pod biljnim

pokrovom, 23.940m linijskog zelenila uz nerazvrstane ceste, 5.400 m rigola,

kanala i rubnjaka, 22 cvjetne vaze, 98 m2 cvijetnjaka i 100 drvorednih stabala.

Program obuhvaća košnju, čišćenje površina, Održavanje slobodnog profila

cesta, košenje bankina, čišćenje kanala i rigola, orezivanje stabala

i hortikulturne radove na cvijetnjacima i vazama.

Izvanredno održavanje zelenih površina Obuhvaća radove nastale

uslijed izvanrednih potreba. 50.000 10.000 60.000

Održavanje parka ispred doma Kraljevica. Obuhvaća hortukulturne

radove i čišćenje zelenih površina i staza novo uređenog parka ispred

doma, ukupne površine 1045 m2. 40.000 40.000


UKUPNO: 330.000 10.000 340.000


ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA I URBANE OPREME

Održavanje urbane opreme. Obuhavća popravak oštećenja autobusnih

čekaonica, popravak i zamjenu klupa i košarica za smeće. Održavanje

obuhvaća 14 autobusnih čekaonica, te prosječno 20 klupa i 30 košarica. 100.000 50.000 150.000

Uređenje dječjeg igrališta F. Pavešića. Uređenje partera i zamjena

dotrajale opreme 150.000 -150.000 0

Uređenje dječjeg igrališta Homolićevo u Kraljevici 100.000 -56.000 44.000

Uređenje dječjeg igrališta u Šmriki. Predviđeno u parku u Školskoj ulici

uređenje partera i postava opreme 100.000 6.000 106.000

Uređenje dječjeg igrališta Križišće 50.000 -32.000 18.000


UKUPNO: 500.000 -182.000 318.000


ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

Čišćenje javnih prometnih površina. Obuhvaća pometanje javnih prometnih

površina, pražnjenje košarica za smeće i rad dežurne službe na odvozu

glomaznog otpada ostavljenog od nepoznatih osoba. 668.000 -38.000 630.000

Zimski program 40.000 40.000

Čišćenje tržnica, javnih WC-a, autobusnih čekaonica, pothodnika.

Obuhvaća čišćenje pothodnika u ul. Fara, Održavanje čistoće 14 aut.

Čekaonica, čišćenje prostora »tržnice«, dječjih igrališta Turkovićeva

i F.Pavešića, te atrija dvorca Frankopan, kaštela i okoliša zdravstvane stanice. 78.000 7.000 85.000

Održavanje prometne signalizacije. Obuhvaća zamjenu dotrajale i oštećene

vertikalne signalizacije obnovu horizontalne signalizacije, te dopunu

nedostajajuće signalizacije prema potrebi. 100.000 -40.000 60.000

Popravak gornjeg sloja nerazvrstanih cesta. Obuhvaća tekuće održavanje

i sanaciju kolnika, pločnika, ograda i ogradnih zidova i to: točkaste popravke

oštećenog kolnika i pločnika, sanacija udarnih jama, održavanje metalnih

ograda i popravci rubnjaka i zidova; manja pojedinačna cjelovita uređenja

određenih dionica 320.000 30.000 350.000

Uređenje dijela ceste u Banju - Šćerbina; asfaltiranje dijela ceste u Banju

Polićevo selo 0 170.000 170.000

Proširenje šetnice Carovo-Sansovo 50.000 8.000 58.000


UKUPNO: 1.256.000 137.000 1.393.000


ODRŽAVANJE OBJEKATA OBORINSKE ODVODNJE

Čišćenja i odčepljivanja slivnika na javnim površinama. Programom se

predviđa cca 230 čišćenja slivnika povezanih na mješovitu kanalizaciju

i 50 slivnika razdjelne oborinske odvodnje s upojnim bunarima i propustima. 50.000 -20.000 30.000

Sanacija oborinske odvodnje - manji zahvati. Obuhvaća izradu dodatnih

rešetki slivnika, propusta i drugoga na kritičnim mjestima 50.000 -10.000 40.000


UKUPNO: 100.000 -30.000 70.000


TEKUĆE ODRŽAVANJE GROBLJA

Čišćenje i održavanje površina na grobljima, zbrinjavanje vijenaca, održavanje

travnatih i ostalih zelenih površina - višegodišnji ugovor 140.000 140.000

Tekuće održavanje mrtvačnica, opreme uređenje dijelova groblja, zidovi staze. 30.000 2.000 32.000


UKUPNO: 170.000 2.000 172.000


OSTALE KOMUNALNE AKTIVNOSTI

Sanacija divljih deponija 100.000 -50.000 50.000

Komunalni zahvati mjesnih odbora 40.000 40.000


UKUPNO: 140.000 -50.000 90.000


SVEUKUPNO 3.289.000 -60.000 3.229.000


Članak 2.

»Ovaj Program stupa na snagu osam dana po objavi u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-06/08-01/5

Ur. broj: 2170/08-08-09-13

Kraljevica, 30. rujna 2009.

Predsjednik

Gradskog vijeća

Alen Vidović, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr