SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 5. Petak, 7. ožujka 2003.
GRAD BAKAR
Grad Bakar

6.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje), članka 24. Statuta Grada Bakra (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/ 98, 9/01, 21/01 i 29/01 - pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Bakra, na 25. sjednici održanoj dana 13. veljače donosi

ODLUKU
o javnim priznanjima Grada Bakra

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom ustanovljuju se javna priznanja Grada Bakra te utvrđuju uvjeti i način njihove dodjele, kao i tijela za provođenje postupka i dodjelu priznanja.

Članak 2.

Grad Bakar (u daljnjem tekstu: Grad) dodjeljuje javna priznanja za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Grada Bakra, a naročito za uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zdravstva i socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, sporta i tehničke kulture, zaštite okoliša te drugih javnih djelatnosti.

II. VRSTE JAVNIH PRIZNANJA

Članak 3.

Javna priznanja Grada Bakra jesu:

- Nagrada Grada Bakra za životno djelo,

- Godišnja nagrada Grada Bakra,

1. Nagrada Grada Bakra za životno djelo

Članak 4.

Nagrada Grada Bakra za životno djelo javno je priznanje koje se dodjeljuje fizičkoj osobi za cjelokupno postignuće na unapređenju znanosti, gospodarstva, zdravstva i socijalne skrbi, sporta, umjetnosti, kulture, odgoja o obrazovanja i drugih oblika društvenog života, koje predstavljaju izuzetan doprinos razvitku i ugledu Grada.

Nagrada Grada Bakra za životno djelo dodjeljuje se fizičkoj osobi s prebivalištem na području Republike Hrvatske.

Godišnje se može dodijeliti samo jedna Nagrada Grada Bakra za životno djelo.

Prijedlog za dodjelu nagrada može se za istu osobu ponoviti najviše 3 (tri) puta.

2. Godišnja nagrada Grada Bakra

Članak 5.

Godišnja nagrada Grada Bakra javno je priznanje koje se dodjeljuje domaćoj ili stranoj fizičkoj ili pravnoj osobi za postignuća i doprinos koji su od osobitog značaja za Grad.

Nagrada se može dodijeliti i grupi fizičkih osoba, ako je ostvarenje koje se nagrađuje rezultat njihovog zajedničkog rada, s tim da pismeno priznanje dobiva svaki član grupe, dok se novčana nagrada dijeli u ravnopravnim iznosima na svakog člana grupe.

Godišnja nagrada Grada Bakra dodjeljuje se za postignuća iz članaka 2. ove Odluke, ostvarena u posljednje dvije godine koje prethode godini u kojoj se dodjeljuje nagrada.

Svake godine mogu se dodijeliti najviše dvije Godišnje nagrada Grada Bakra.

Članak 6.

Javno priznanje ne može se dodijeliti državnim dužnosnicima, dužnosnicima Primorsko-goranske županije i dužnosnicima Grada za vrijeme trajanja njihovih mandata.

III. POSTUPAK PREDLAGANJA I DODJELE JAVNIH PRIZNANJA

Članak 7.

Javni natječaj za dodjelu javnih priznanja Grada Bakra iz članka 4. ove Odluke objavljuje Poglavarstvo Grada u lokalnom dnevnom tisku u pravilu u prvom kvartalu tekuće godine i ostaje otvoren 30 dana.

Pri kandidiranju za svakog kandidata predlagač treba dostaviti dokumentaciju koja će potvrditi razloge kandidiranja i popis iste i mjesto na kojem se uvidom u dokumentaciju mogu provjeriti razlozi kandidiranja.

Članak 8.

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Grada Bakra mogu podnijeti:

- Gradsko poglavarstvo Grada Bakra,

- Vijeća mjesnih odbora,

- Udruge s područja Grada Bakra,

- fizičke osobe,

- pravne osobe s područja Grada Bakra

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Županije u ime Grada Bakra može podnijeti samo Gradsko vijeće Grada Bakra.

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja podnosi se u pismenom obliku koji treba sadržavati podatke o predlagatelju, podatke o predloženoj osobi, iscrpno obrazloženje postignuća i doprinosa radi kojih se daje prijedlog za dodjelu priznanja te oblik priznanja koji se predlaže.

Članak 9.

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Grada Bakra podnosi se Komisiji za dodjelu javnih priznanja Grada Bakra koju imenuje Gradsko poglavarstvo.

Odbor za dodjelu javnih priznanja Grada Bakra čine predsjednik i najmanje četiri člana, a članovi komisije trebaju biti poznavaoci oblasti iz članka 2. i 4. ove Odluke.

Članak 10.

Dodjela nagrade za životno djelo i godišnje nagrade, međusobno se isključuju u istoj kalendarskoj godini za istu pravnu ili fizičku osobu.

Članak 11.

Komisija za dodjelu javnih priznanja Grada Bakra pismeno se očituje na svaki zaprimljeni prijedlog te isto očitovanje zajedno sa obrazloženim prijedlogom za dodjelu javnih priznanja dostavlja Gradskom poglavarstvu, a konačni prijedlog za dodjelu javnih priznanja Grada Bakra Gradskom vijeću podnosi Gradsko poglavarstvo.

Odluku o dodjeli javnih priznanja donosi Gradsko vijeće na sjednici na način da se o svakom pojedinom prijedlogu glasuje odvojeno.

Članak 12.

Gradsko poglavarstvo može predložiti Gradskom vijeću da se javno priznanje ne dodijeli, ali takav stav mora obrazložiti.

Članak 13.

Nagrada Grada Bakra za životno djelo i Godišnja nagrada Grada Bakra sastoji se od svečanog pismenog priznanja i novčane nagrade.

Visinu novčane nagrade iz prethodnog stavka, ovisno o vrsti javnog priznanja, utvrđuje Gradsko vijeće na prijedlog Gradskog poglavarstva.

Članak 14.

Javna priznanja Grada Bakra uručuje Predsjednik Gradskog vijeća na svečanoj sjednici Gradskog vijeća, koja se održava povodom proslave Dana grada (13. srpnja).

Članak 15.

Ukoliko javno priznanje nije uručeno nagrađenom za života, uručit će se članovima njegove obitelji.

Članak 16.

Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Bakra objavljuje se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana po objavi u »Službenim« novinama Primorsko-goranske županije.

Klasa: 061-01/03-01/01

Ur. broj: 2170-02-01-03-2/MS

Bakar, 18. veljače 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Desimir Širola, dipl. ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr