SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 41. Petak, 9. listopada 2009.
GRAD VRBOVSKO
39

39.

Na temelju članka 31. stavka 2. i članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ« broj 27/09 i 31/ 09) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici 1. listopada 2009. godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Odluke o komunalnom doprinosu

Članak 1.

U članku 6. stavku 1., 2. i 3. Odluke o komunalnom doprinosu (»Službene novine PGŽ« broj 34/04, 22/06 i 29/08) riječi »Gradsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječima »Gradonačelnik«.

U stavku 7. riječi »Gradskog poglavarstva« zamjenjuju se riječju »Gradonačelnika«, a iza riječi »stavka« dodaju se riječi »1., 2. i« .

Iza stavka 7. dodaje se novi stavak 8. koji glasi:

»Ukoliko iznos komunalnog doprinosa za kojeg se traži oslobađanje od plaćanja prelazi 0,5% iznosa prihoda Grada Vrbovskog bez primitaka u prethodnoj godini odnosno viši je od jednog milijuna kuna, odluku o oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa za obveznike iz stavka 1., 2. i 3. ovog članka donosi Gradsko vijeće«.

Članak 2.

Iz članka 6. dodaje se novi članak 6a) koji glasi:

»Članak 6a.

Gradonačelnik Grada Vrbovskog će osobama koje radi vlastitog stambenog zbrinjavanja grade odgovarajuću kuću ili nadograđuju obiteljsku kuću odgovarajućom stambenom površinom, odobriti oslobađanje od plaćanja 50% iznosa komunalnog doprinosa.

Odgovarajućom kućom odnosno odgovarajućom stambenom površinom iz prethodnog stavka smatra se stambena površina od:

a) za samca - 35 m2

b) za dvočlanu obitelj - 45 m2

c) za tročlanu obitelj - 60 m2

d) za četveročlanu obitelj - 70 m2

e) za peteročlanu obitelj - 80 m2

- za svakog sljedećeg člana obitelji dodatnih 10 m2, a za višak površine iznad utvrđenog standarda plaća se puni iznos komunalnog doprinosa.

Pravo na oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa ostvaruje se ako osoba iz članka 6a. ove Odluke odnosno član njegove uže obitelji (bračni drug, te djeca prijavljena na istoj adresi):

- nema u vlasništvu odgovarajući stan ili kuću,

- ako takav stan ili kuću ne koristi u svojstvu zaštićenog najmoprimca na neodređeno vrijeme,

- ako nije imala stan ili kuću u vlasništvu koju je prodala, darovala, zamijenila ili na drugi način otuđila,

- ako nije na temelju Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo to isto pravo ustupila drugom stanaru i na navedeni način tom drugom stanaru omogućila kupnju stana po povoljnijim uvjetima,

- ako se nije odrekla nasljedstva kuće ili stana prema propisima o nasljeđivanju, odnosno da je drugom ustupila ili diobenim ugovorom zamijenila svoj nasljedni dio kuće ili stana za drugo stvarno pravo,

- ako nema u vlasništvu stan, odnosno kuću za odmor te druge nekretnine znatnije vrijednosti. Pod drugom nekretninom znatnije vrijednosti podrazumijeva se građevinsko zemljište i poslovni prostor u kojem građanin ili član njegove uže obitelji ne obavlja registriranu djelatnost, a vrijednost nekretnine je približna vrijednosti nekretnine koju gradi.

Na temelju zaključka gradonačelnika iz stavka 1. ovog članka Odsjek za komunalni sustav i gospodarstvo Grada Vrbovskog izdat će rješenje o oslobađanju od plaćanja 50% iznosa komunalnog doprinosa.«

Članak 2.

U članku 7. iza brojke »9.« Dodaju se riječi » i 6a.«.

Članak 3.

Ovlašćuje se Odbor za statutarno pravna pitanja Gradskog vijeća Grada Vrbovskog da utvrdi i objavi pročišćeni tekst Odluke o komunalnom doprinosu.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 363-03/09-01-26

Ur. broj: 2193-01-01/09-1

Vrbovsko, 1. listopada 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik

Gradskog vijeća

Dražen Mufić, dipl. ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr