SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 41. Petak, 9. listopada 2009.
GRAD VRBOVSKO
39

36.

Na temelju članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ« broj 27/09 i 31/ 09) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici 1. listopada 2009. godine, donosi

ODLUKU
o stipendiranju učenika i studenata

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju uvjeti i kriteriji za stjecanje prava na dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima, postupak podjele stipendija te prava i obveze korisnika stipendija na području Grada Vrbovskog (u daljnjem tekstu: Grad).

Članak 2.

Gradonačelnik za svaku školsku odnosno akademsku godinu posebno, donosi odluku o:

- ukupnom broju učeničkih odnosno studentskih stipendija koje će dodijeliti,

- broju stipendija koje će se dodijeliti kandidatima (učenicima i studentima) koji se obrazuju za deficitarna zanimanja,

- broju stipendija koje će se dodijeliti darovitim studentima,

- mjesečnom iznosu učeničke odnosno studentske stipendije.

Članak 3.

Gradonačelnik Grada Vrbovskog (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik) svojom odlukom za svaku školsku, odnosno akademsku godinu na temelju podataka Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Udruženja obrtnika Vrbovsko i drugih odgovarajućih subjekata, određuje vrstu deficitarnih zanimanja koja će stipendirati.

Članak 4.

Stipendije se dodjeljuju za sljedeće kategorije:

1. za učenike i studente deficitarnih zanimanja

2. za darovite studente

3. za ostale učenike i studente slabijeg imovnog stanja.

II. UVJETI ZA STJECANJE PRAVE I KRITERIJI ZA DOBIVANJE STIPENDIJE

Članak 5.

Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije imaju redoviti učenici srednjih škola i redoviti studenti sveučilišnih i stručnih studija koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

- da su državljani Republike Hrvatske,

- da su redoviti učenici srednje škole ili studenti sa prebivalištem na području grada Vrbovskog,

- da im prosječni ukupni neto prihod po članu domaćinstva u prethodna tri mjeseca ne prelazi iznos od 150 posto neoporezivog dijela mjesečne plaće prema propisima Republike Hrvatske.

Ograničenje iz alineje 3. prethodnog stavka ne odnosi se na kandidate za podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije za darovite studente.

Članak 6.

Pravo na stipendiju nemaju:

- učenici koji se školuju izvan područja Grada za programe koji se organiziraju i izvode u srednjoj školi u Moravicama,

- učenici i studenti koji su korisnici kredita ili stipendije po drugoj osnovi,

- studenti stariji od 27 godina,

- studenti upisani u prvu godinu preddiplomskog studija,

- studenti koji studiraju dulje od propisanog vremena trajanja studijskog programa računajući od prvog upisa na studij te apsolventi.

Iznimno studenti kojima je produljenje statusa redovitog studenta izazvano mirovanjem studijskih obveza zbog opravdanih razloga, imaju pravo sudjelovanja na natječaju ako dostave potvrdu visokog učilišta na kojem studiraju o mirovanju i razdoblju mirovanja studijskih obveza.

Članak 7.

Kriteriji za dodjelu stipendija iz kategorija učenike i studente deficitarnih zanimanja i za ostale učenike i studente slabijeg imovnog stanja su:

a) za učenike:

- socijalni status,

- obrazovanje za deficitarna zanimanja,

- postignuti izvanškolski rezultati i umjetnički rad tijekom školovanja na službenim natjecanjima,

- specifične okolnosti.

b) za studente:

- socijalni status obitelji,

- obrazovanje za deficitarna zanimanja,

- znanstveno-stručni ili umjetnički rad i rezultati tijekom školovanja,

- specifične okolnosti.

Članak 8.

Socijalni status kandidata boduje se na sljedeći način:

1. ako je prosječni neto prihod po članu domaćinstva u prethodna tri mjeseca

1.1. do 600,00 kuna 50 bodova

1.2. od 601,00 do 800,00 kuna 45 bodova

1.3. od 801,00 do 1.000,00 kuna 40 bodova

1.4. od 1.001,00 do 1.200,00 kuna 35 bodova

1.5. od 1.201 do 1.400,00 kuna 30 bodova

1.6. od 1.401. do 1.663,00 kune 20 bodova

2. ako je kandidat dijete poginulog branitelja ili stopostotnog invalida Domovinskog rata 20 bodova

3. ako kandidat, odnosno njegov roditelj ili osoba koja ga uzdržava ostvaruje pravo na pomoć za uzdržavanje, pravo na pomoć za podmirivanje troškova stanovanja, pravo na doplatak za pomoć i njegu ili prima dječji doplatak za kandidata 10 bodova

5. ako je dijete samohranog roditelja ili dijete bez roditelja 20 bodova

6. ako je roditelj nezaposlen (po roditelju) 20 bodova

7. ako je kandidat sudionik Domovinskog rata, dijete hrvatskog branitelja, invalid ili dijete invalida 15 bodova.

Članak 9.

Kandidati koji se obrazuju za deficitarna zanimanja ostvaruju 60 bodova.

Članak 10.

Izvanškolski rezultati i uspjeh na natjecanjima u prethodne dvije godine školovanja boduju se na sljedeći način:

- za osvojeno prvo do trećeg mjesta na županijskom natjecanju 10 bodova

- za osvojeno prvo do desetog mjesta na državnom natjecanju 30 bodova

- za zapažen uspjeh na međunarodnom
natjecanju 50 bodova

- za objavljen rad u domaćoj ili inozemnoj publikaciji, sudjelovanje u umjetničkom, znanstveno-istraživačkom ili drugom projektu 40 bodova.

Po ovom kriteriju bodovi se ne zbrajaju već se uzimaju u obzir za kandidata najpovoljniji bodovi.

Članak 11.

S osnova specifičnih okolnosti kandidati koji imaju brata ili sestru na redovitom školovanju izvan mjesta prebivališta imaju pravo na 10 bodova.

Članak 12.

Kriterij za dodjelu stipendija iz kategorije darovitih studenta je odgovarajući uspjeh u školovanju.

Odgovarajući uspjeh u školovanju imaju studenti koji se nalaze unutar 10% najboljih studenata na studijskoj godini, grupi i fakultetu na kojem studiraju.

Članak 13.

U slučaju da dva ili više kandidata imaju isti broj bodova, prednost će se dati kandidatu sa većim prosjekom ocjena na tri decimale.

Članak 14.

Ukoliko se na natječaj ne javi dovoljan broj kandidata za pojedinu kategoriju stipendija Povjerenstvo za dodjelu stipendija može gradonačelniku predložiti preraspodjelu stipendija.

III. POSTUPAK DODJELE STIPENDIJA

Članak 15.

Stipendije se dodjeljuju na osnovi javnog natječaja kojeg raspisuje Gradonačelnik početkom školske/akademske godine.

Natječaj se objavljuje u oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Grada Vrbovskog na kojoj se može preuzeti i odgovarajući obrazac za prijavu na natječaj.

Provedbu natječaja, bodovanje i rangiranje pristupnika koji su se javili na natječaj, vodi Povjerenstvo za dodjelu stipendija (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Povjerenstvo imenuje Gradonačelnik na vrijeme od četiri godine odnosno do isteka mandata Gradonačelnika koji ih je imenovao.

Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i dva člana.

Članak 16.

Kandidati za dodjelu stipendije, u roku otvorenom za dostavu prijava, dužni su dostaviti odgovarajući popunjeni obrazac prijave za dodjelu stipendije uz koji su dužni priložiti:

a) Presliku domovnice

b) Potvrdu o prebivalištu

c) Potvrde o redovitom školovanju braće ili sestara izvan prebivališta

d) Presudu o razvodu braka

e) Potvrda o visini dohotka (prihodima) za sve punoljetne članove obitelji za prethodna tri mjeseca

f) Potvrda o primanju pomoći za uzdržavanje koju izdaje nadležni Centar za socijalnu skrb

g) Potvrde o nezaposlenosti roditelja koje izdaje Hrvatski zavod za zapošljavanje

h) Potvrda nadležnog tijela o roditelju poginulom branitelju, invalidu Domovinskog rata odnosno branitelju

i) Dokaz o sudjelovanju na domaćem i međunarodnom natjecanju, dobivenim nagrada i priznanjima, objavljenom radu u domaćoj i inozemnoj publikaciji, sudjelovanju u umjetničkom, znanstveno-istraživačkom ili drugom projektu.

Kandidati za dodjelu stipendije za darovite studente uz propisani obrazac prijave nisu dužni prilagati dokumente navedene u točki c), d), e), f), g), h) i i) stavka 1. ovog članka, ali su dužni pored preslike domovnice i potvrde o prebivalištu, priložiti potvrdu visokoškolske ustanove da se nalaze unutar 10% najboljih studenata na studijskoj godini, grupi i fakultetu na kojem studiraju.

Članak 17.

Na temelju pristiglih molbi i kriterija utvrđenih ovom Odlukom Povjerenstvo u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava na natječaj, utvrđuje prijedlog zasebnih rang lista kandidata, i to:

- prijedlog rang-liste za učenike srednje škole,

- prijedlog rang-liste za studente koji se obrazuju za deficitarna zanimanja,

- prijedlog rang-liste za darovite studente,

- prijedlog rang liste za ostale studente.

Prijedlozi rang-lista objavljuju se na oglasnoj ploči Grada, Goranska 1, Vrbovsko.

Svaki kandidat može u roku od osam dana od dana objave prijedloga rang lista podnijeti pismeni prigovor Povjerenstvu.

Odluku o prigovoru donosi Povjerenstvo u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora. Odluka Povjerenstva o prigovoru je konačna.

Članak 18.

Odluku o dodjeli stipendija na temelju utvrđenih rang lista kandidata donosi gradonačelnik.

Članak 19.

Međusobna prava i obveze između kandidata kojem je odobrena stipendija i Grada uređuju se ugovorom.

IV. PRAVA I OBVEZE KORISNIKA STIPENDIJE

Članak 20.

Stipendija se odobrava za period trajanja obrazovnog programa propisan statutom obrazovne ustanove, pod uvjetom da korisnici stipendije učenici do 15. rujna, a studenti do 15. listopada tekuće godine dostave potvrdu o upisu u naredni razred odnosno narednu studijsku godinu. Korisnici stipendija za darovite studente pored potvrde o upisu u narednu godinu studija dužni su dostaviti i potvrdu da se nalaze unutar 10% najboljih studenata na studijskoj godini, grupi i fakultetu na kojem studiraju.

Stipendija se isplaćuje tijekom cijele školske /akademske godine. Studentima koji upisuju završnu godinu studija odobrava se dodatno produženje stipendije za 6 mjeseci za završetak studija (apsolventski staž).

Nakon završetka preddiplomskog studija Gradonačelnik može stipendisti odobriti korištenje stipendije i na diplomskom studiju, ako se nalazi u 20% najboljih na listi upisane struke.

Članak 21.

Korisniku stipendije pravo na stipendiju prestaje:

1. po isteku šest mjeseci od odslušanih predavanja završnog semestra,

2. ako učenik ili student u predvođenom roku ne podnese potvrdu o upisu u naredni razred, odnosno godinu studija (rok za učenike je 15. rujna, rok za studente 15. listopada tekuće godine),

3. ako korisnik stipendije za darovite studente ne dostavi potvrdu da se nalazi unutar 10% najboljih studenata na studijskoj godini, grupi i fakultetu na kojem studiraju,

4. samovoljnim prekidom školovanja,

5. ako se student zaposli tijekom školovanja, studiranja ili trajanja apsolventskog staža,

6. ako tijekom tekuće nastavne godine odjavi prebivalište s područja Grada Vrbovskog.

Korisnik stipendije dužan je u roku od 15 dana od dana nastanka razloga za obustavu isplate stipendije iz točke 4., 5. i 6. stavka 1. ovog članka obavijestit Jedinstveni upravni odjel Grada Vrbovskog radi prekida isplate stipendije.

Ukoliko korisnik stipendije ne dostavi potvrdu iz točke 2. i 3. ovog članka isplata stipendije prekida se automatski bez prethodne obavijesti.

Članak 22.

U slučaju prekida isplate stipendije zbog razloga iz točke 2., 3., 4. i 5. stavka 1. članka 21. ove Odluke, gubi se pravo na ponovnu dodjelu stipendije i nastupa obveza vraćanja

cjelokupnog iznosa isplaćene stipendije u roku od šest mjeseci od prekida isplate stipendije.

Korisniku stipendije kod kojeg je došlo do prekida isplate može se na njegov zahtjev odgoditi obveza vraćanja stipendije do završetka redovitog školovanja.

O opravdanosti zahtjeva za odgodu vraćanja stipendije odlučuje Gradonačelnik.

Članak 23.

Korisnik stipendije učenik koji je tijekom školovanja ostvario prosjek ocjena 4,51, a student ako završi studij do kraja apsolventskog roka kojeg propisuje visokoškolska ustanova, nije dužan vraćati primljenu stipendiju.

Korisnik stipendije učenik koji tijekom školovanja ostvari prosjek ocjena niži od 4.51, student koji ne diplomira do kraja apsolventskog roka kojeg propisuje visokoškolska ustanova, te student koji se ne zaposli na području Grada Vrbovskog dužan je vratiti 50% primljenog iznosa stipendije.

Članak 24.

Obveza vraćanja stipendije dospijeva šest mjeseci po završetku redovitog obrazovanja. Stipendija se vraća u mjesečnim obrocima i to u istom broju mjesečnih obroka u kojem je stipendija bila isplaćivana, a visina mjesečnog obroka razmjerna je iznosu kredita koji se vraća.

Ukoliko nastupe opravdane okolnosti (nastavak prekinutog školovanja, nemogućnost zapošljavanja, bolest, odsluženje vojne obveze i sl.) zbog kojih korisnik stipendije ne može vraćati stipendiju, dužan je podnijeti pismeni zahtjev Gradonačelniku uz predočenje dokaza, da mu se odgodi ili produži rok otplate stipendije.

Članak 25.

Korisnik stipendije dužan je zaposliti se na području Grada Vrbovskog i u radnom odnosu biti barem u dvostrukom trajanju vremena u kojem je koristio stipendiju.

Korisnik stipendije koji se po završetku školovanja ne zaposli na području Grada Vrbovskog ili napusti područje Grada Vrbovskog prije isteka roka iz stavka 1. ovog članka, obvezan je vratiti stipendiju u jednokratnom iznosu.

Ukoliko je korisnik stipendije prisiljen napustiti područje Grada Vrbovskog zbog nemogućnosti zapošljavanja na području Grada Vrbovskog, može podnijeti pismeni zahtjev gradonačelniku da mu se odobri obročna otplata stipendije.

Odredbe stavka 1. i 2. ove Odluke ne odnose se na korisnike učeničkih stipendija.

Članak 26.

Grad može privremeno ili trajno prekinuti isplatu stipendija ukoliko zbog nastupa izvanrednih okolnosti u financiranju više nije u stanju osiguravati sredstva potrebna za isplatu stipendija.

U roku od osam dana od dana nastupanja okolnosti iz stavka 1. ovog članka za prekid isplate stipendija, jedinstveni upravni odjel Grada Vrbovskog dužan je o tome obavijestiti korisnike stipendije.

Po prestanku problema u financiranju Grad će nastaviti s isplatom stipendija, a ovisno o mogućnostima isplatit će i zaostale rate.

Članak 27.

Jedinstveni upravni odjel Grada Vrbovskog vodi evidenciju odobrenih stipendija, vrši njihovu isplatu i prati obveze vraćanja stipendija.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 28.

Odredbe ove Odluke ne odnose na korisnike studentskih stipendija koji su pravo na kredit odnosno stipendiju ostvarili temeljem Odluke o utvrđivanju uvjeta i kriterija za dodjelu učeničkih i studentskih kredita (»Službene novine PGŽ« broj 22/94, 25/95 i 9/97), Odluke o stipendiranju učenika i studenata (»Službene novine PGŽ« broj 11/99, 22/03, 34/04 i 46/04), Odluke o stipendiranju učenika i studenata (»Službene novine PGŽ« broj 27/05) i Odluke o uvjetima stipendiranja darovitih studenata (»Službene novine PGŽ« broj 32/01 i 27/05).

Članak 29.

Danom stupanja na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka o stipendiranju učenika i studenata (»Službene novine PGŽ« broj 27/05) i Odluka o uvjetima stipendiranja darovitih studenata (»Službene novine PGŽ« broj 32/01 i 27/05).

Članak 30.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 604-02/09-01-9

Ur. broj: 2193-01-01/09-1

Vrbovsko, 1. listopada 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik

Gradskog vijeća

Dražen Mufić, dipl. ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr