SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 5. Petak, 7. ožujka 2003.
GRAD BAKAR
Grad Bakar

5.

Na temelju članka 53. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01), članka 24. Statuta Grada Bakra (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 29/01), Gradsko vijeće Grada Bakra, na 25. sjednici od 13. veljače 2003. godine, donijelo je

ODLUKU
o ustrojstvu Upravnog odjela Grada Bakra

Članak 1.

Ovom Odlukom ustrojava se jedinstveni Upravni odjel Grada Bakra (u daljnjem tekstu: Upravni odjel) i uređuju druga pitanja od značenja za njegov rad.

Članak 2.

Upravni odjel obavlja upravne, stručne i ostale poslove iz samoupravnog djelokruga Grada, a naročito:

- poslove iz oblasti komunalnog gospodarstva: izrada programa održavanja i programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, upravni postupci u oblasti komunalnog gospodarstva, provedba komunalnog reda,

- poslove iz oblasti prostornog uređenja i zaštite okoliša: izrada izvješća o stanju u prostoru, izrada Programa za unapređenje stanja u prostoru, poslovi na izradi i donošenju dokumenata prostornog uređenja, predlaganje programa zaštite okoliša u slučajevima onečišćenja okoliša lokalnih razmjera,

- poslove pripreme akata u gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada: prodaja nekretnina, zakup poslovnih prostora i javnih površina,

- poslove iz oblasti kulture, informiranja, sporta, brige i odgoja djece predškolske dobi, osnovnog školstva, socijalne skrbi i zdravstva,

- poslove vođenja financijskog i materijalnog poslovanja Grada: izrada i izvršavanje proračuna i godišnjeg obračuna proračuna Grada, razrez i naplata prihoda koji pripadaju Gradu kao jedinici lokalne samouprave, obavljanje računovodstvenih poslova, vođenje knjigovodstvenih evidencija imovine Grada, vođenje poslova osiguranja imovine Grada,

- poslove poticanja poduzetničkih aktivnosti putem posebnih programa od interesa za Grad,

- opće i pravne poslove, poslove prijemne kancelarije, arhiviranje i otpremu pošte, poslove nabave robe i usluga,

- poslove unapređenja mjesne samouprave i rada mjesnih odbora.

Upravni odjel obavlja i poslove državne uprave koji su sukladno zakonu prenijeti na Grad.

Članak 3.

Upravni odjel neposredno izvršava i nadzire provođenje općih akata Gradskog vijeća Grada Bakra (u daljnjem tekstu: Vijeće).

U provođenju nadzora iz stavka 1. ovog članka Upravni odjel može u slučaju neprovođenja općeg akta poduzimati mjere propisane tim aktom i zakonom.

Članak 4.

Upravni odjel u izvršavanju općih akata Vijeća donosi pojedinačne akte kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

Članak 5.

Gradsko Poglavarstvo Grada Bakra (u daljnjem tekstu: Poglavarstvo) usmjerava djelovanje Upravnog odjela u obavljanju poslova iz njegovog samoupravnog djelokruga, te nadzire rad Upravnog odjela.

Članak 6.

Upravni odjel svoje poslove obavlja u okviru radnog vremena, čiji početak i završetak, te raspored u tjednu utvrđuje Poglavarstvo posebnom odlukom.

Članak 7.

Sredstva za rad Upravnog odjela osiguravaju se u Proračunu Grada Bakra.

Članak 8.

Upravnim odjelom upravlja pročelnik.

Pročelnika Upravnog odjela imenuje Poglavarstvo na temelju javnog natječaja.

Uvjete koje mora ispunjavati pročelnik utvrđuje Poglavarstvo Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela.

Članak 9.

Pročelnik Upravnog odjela odgovoran je Gradonačelniku i Poglavarstvu za zakonit i pravodoban rad Upravnog odjela kojim upravlja.

Članak 10.

Pročelnik Upravnog odjela dužan je na zahtjev Gradonačelnika, Poglavarstva i Vijeća izvješćivati Gradonačelnika, Poglavarstvo i Vijeće o radu Upravnog odjela.

Pročelnik može Gradonačelniku, Poglavarstvu i Vijeću podnositi izvješća o radu Upravnog odjela po osobnom nahođenju.

Članak 11.

Pravilnikom o unutarnjem redu utvrđuje se unutarnji ustroj Upravnog odjela, radna mjesta, opis poslova koji se obavljaju na radnim mjestima, stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, broj službenika i namještenika, te druga pitanja sukladno Zakonu i ovoj Odluci.

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela donosi Poglavarstvo na prijedlog pročelnika Upravnog odjela.

Članak 12.

Prava, obveze i odgovornosti službenika i namještenika uređuju se zakonom, na temelju zakona donijetim propisima i općim aktom Upravnog odjela.

Članak 13.

Poglavarstvo će donijeti Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela iz članka 11. ove Odluke u roku od 60 dana od njenog stupanja na snagu.

Članak 14.

Službenici i namještenici zatečeni u službi odnosno na radu u Upravnom odjelu na dan stupanja na snagu ove Odluke nastavljaju s radom na dosadašnjim mjestima, do donošenja rješenja o rasporedu na radna mjesta prema Pravilniku o unutarnjem redu donijetom sukladno odredbama ove Odluke.

Članak 15.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o upravnim tijelima Grada Bakra (»Službene novine« Primorsko-goranske županije od 21. rujna 2001).

Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 023-05/01-01/06

Ur. broj: 2170-02-01-03-4

Bakar, 21. veljače 2003.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Desimir Širola, dipl. ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr