SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 39. Petak, 25. rujna 2009.
OPĆINA ČAVLE
73

49.

Na temelju odredbe članka 3. i članka 6., stavka 2. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora (»Narodne novine« broj 91/96, 124/97, 174/04 i 38/09), članka 35. stavka 2. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08 i 38/09) i članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 25/ 09), Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 24. rujna 2009. godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o poslovnom
prostoru u vlasništvu Općine Čavle

Članak 1.

U Odluci o poslovnom prostoru u vlasništvu Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 12/08) u članku 2., članku 3., članku 4., stavak 1., članku 5., stavak 1., članku 6., stavku 2., članku 13., stavku 1., članku 16., članku 18., stavku 2., članku 19., članku 22., stavku 1. i stavku 2., članku 23., stavku 1., članku 24., stavku 1., članku 27., stavku 1., članku 29., članku 35., članku 36., stavku 2., članku 38., stavku 1., članku 41., stavku 2. riječi »OPĆINSKO POGLAVARSTVO«, u odgovarajućem rodu i padežu zamjenjuju se riječju »OPĆINSKI NAČELNIK.«

Članak 2.

Članak 2. Odluke mijenja se i glasi:

»Općinski načelnik Općine Čavle (u daljnjem tekstu: općinski načelnik) upravlja poslovnim prostorom u vlasništvu Općine Čavle u skladu sa Zakonom i Statutom.«

Članak 3.

Članak 29. Odluke, mijenja se i glasi:

»Sukladno članku 28. ove Odluke, ukoliko se u poslovnim prostorima u vlasništvu Općine Čavle obavlja djelatnost od interesa za mještane Općine Čavle, općinski načelnik može se odlučiti na niži iznos početne cijene zakupnine za poslovni prostor primjenom odredbi članka 28. ove Odluke, s time da početna cijena zakupnine ne može biti niža od 20% prvotno izražene.«

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/06

Ur. broj: 2170-03-09-01-20

Čavle, 24. rujna 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik

Josip Čargonja, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=633&mjesto=10008&odluka=49
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr