SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 39. Petak, 25. rujna 2009.
OPĆINA ČAVLE
73

41.

Na osnovi stavka 1. članka 21. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04, 110/ 04, 178/04 i 38/09) te članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 25/09), Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 24. rujna 2009. donosi

II. IZMJENE I DOPUNE
Programa održavanja komunalne infrastrukture
u 2009. godini u Općini Čavle

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture u 2009. godini u Općini Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 3/09 i 10/09) članak 1. mijenja se i glasi:

»Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2009. godini na području Općine Čavle.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Programom iz stavka 1. ovog članka, utvrđuju se:

- opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima

- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja.«

Članak 2.

U članku 2. točke I., II., III., IV. i V. mijenjaju se i glase:

»I.ODRŽAVANJE OBORINSKE
ODVODNJE 100.000,00 kn

1. Čišćenje šahti

Narečeni radovi pod točkom I. u iznosu od 100.000,00 kuna, financirat će se iz sredstava komunalne naknade.

II.ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE
ODNOSI NA ČIŠĆENJE
JAVNIH POVRŠINA375.000,00

Redovno čišćenje javnih površina (trgova, pješačkih zona, javnih prometnih površina te javnih cesta koje prolaze kroz naselje)

1.Pometanje javno prometnih
površina s odvozom 58.390
(923.161 m
2 a' 0,060 kn/m2)

2.Odvoz i zbrinjavanje glomaznog
kom. otpada 84.000
dežurna služba (280 h a' 300,00 kn/h)

3.Čišćenje zelenila - raslinja uz nerazvrstane 125.000
ceste (54 km nerazvrstanih cesta)

4.Čišćenje snijega 100.000

5.Pometanje strojno 7.610

Narečeni radovi pod točkom II. u iznosu od 375.000,00 kn financirat će se iz sredstava komunalne naknade.

III. ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

Održavanje javnih zelenih površina
obuhvaća radove na: 1.115.000,00

1. zelenim površinama 1.000.000,00

2. dezinsekciji i deratizaciji 35.000,00

3. veterinarske usluge30.000,00

4. divljim deponijima 50.000,00


UKUPNO: 1.115.000,00

Izdaci za održavanje zelenih javnih površina podrazumijevaju sljedeće:

1. Tekuće održavanje i uređenje zelenih površina parkova i zelenih površina na drugim uređenim zelenim površinama, okućnicama u vlasništvu Općine i cestovnih otoka. Obuhvaća slijedeće radove: čišćenje, izgrabljivanje i okopavanje bilja, popunjavanje s biljnim materijalom, održavanje, zalijevanje, košnje trave i prihranjivanje na slijedećim lokalitetima:

- Mavrinci cestovni otok, Mavrinci - Ravan, Mavrinci - kapelica i spomenik, Mavrinci - »Vela šterna«, Cernik čitaonica, Čavle parkiralište općine, Čavle spomenik, Čavle cestovni otoci, Čavle dječji vrtić otoci, Bajčevo selo otoci, Buzdohanj spomenik, Krenovac prometni otok, Krenovac spomenik, Soboli spomenik, Žeželovo selo, park šuma groblja Cernik jug, park groblja Cernik iza mrtvačnice, zatvoreni prostori Doma Čavle, Grad Grobnik placa, Cernik travnjak Boki, okoliš BD Hrastenica, vaze ispred Doma Čavle, okoliš Kaštela i crkve Sv. Filip i Jakov, Put mlikarice, autobusna stanica »Pod Vrh«, raslinje uz cestu Jezero-Podhum, raslinje uz cestu G.Grobnik - Ilovik - Mikeji, jama parkinga iza Doma Čavle, okoliš zdravstvene stanice, okoliš Čebuharove kuće, Mrtvački put, raslinej uz cestu Jezero-Zastenice, cesta Zastenice - Škaroni, pravac Žubrovo selo - Žeželovo selo, pravac gostiona Bondej - Cipica, pravac Mavrinci - Gorica, Boki, Cernik most, raskršće vrtić-Tera-općina, groblje Grad Grobnik - Grad Grobnik - autobusna stanica, prilaz NN Mavrinci, pravac Čavle-Žeželovo selo-Cernik, Krenovac Grad Grobnik, pravac Čavle-Lišćevica, Grad Grobnik Brajde, Srićinsko selo - Bondej, BK Cernik, groblje Cernik, Kamenjak - Lujzijana, otoci čvora Čavle - Cernik, prilaz stadionu i plato iza igrališta NK Grobničan.

2. Dezinsekcija i deratizacija - temeljem Ugovora 2 puta godišnje se vrši dezinsekcija i deratizacija javnih površina.

3. Veterinarsko-higijeničarske usluge obavljaju se prema potrebi putem Veterinaske stanice Rijeka, a obuhvaćaju: hvatanje, omamljivanje mačaka i pasa lutalica, sakupljanje uginulih i pregaženih životinja s javnih površina, odvoz animalnog otpada odbačenog od nepoznatih vlasnika te nadzor nad veterinarskim uslugama.

4. Sanacija divljih deponija obuhvaća uklanjanje odbačenog otpada i smeća te sanaciju istih.

Narečeni radovi pod točkom III u iznosu od 1.115.000 kn, financirat će se iz komunalne naknade i ostalih prihoda Proračuna.

IV.ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH
CESTA 1.130.000,00

Izvanrednim i redovnim održavanjem nerazvrstanih cesta, obuhvaćeni su radovi na sanaciji udarnih jama, asfaltiranje uz popravak i zamjenu donjeg stroja, održavanje i rekonstrukciju potpornih zidova, tekuće i investicijsko održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije, ogledala, održavanje autobusnih čekaonica sa stajalištima i drugo.

U 2009. g. izvanrednim održavanjem bit će obuhvaćene nerazvrstane ceste, sukladno dinamici izgradnje vodovoda, plinovoda i kanalizacije s ciljem da se radovi ne ponavljaju dva puta na istom mjestu.

Radovi na održavanju nerazvrstanih cesta, u iznosu od 1.130.000 kn, financirat će se iz prihoda komunalne naknade i ostalih prihoda Proračuna.

V. JAVNA RASVJETA 1.020.000,00 kn

Izdaci za javnu rasvjetu podrazumijevaju troškove:

-utrošena električna energija na
cijelom području Općine Čavle 450.000

-održavanje javne rasvjete400.000

-dekorativna rasvjeta povodom božićnih
i novogodišnjih blagdana (iluminaciju) 170.000

Narečeni radovi pod točkom V. u iznosu od 1.020.000,00 kn financirat će se iz prihoda komunalne naknade i ostalih prihoda Proračuna.

Članak 3.

Ove II. Izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture u 2009. godini objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupaju na snagu 8 dana od dana objave.

Klasa: 021-05/09-01/06

Ur. broj: 2170-03-09-01-05

Čavle, 24. rujna 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik

Josip Čargonja, v. r.

 

II. izmjene i dopune Programa održavanja  



© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr