SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 39. Petak, 25. rujna 2009.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
73

110.

Na temelju članka 20. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 100/04, 141/06 i 39/08), članka 14. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04, 101/04, 36/06, 39/06 i 63/08), Odluke o Javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže »Podrapost« u Općini Lopar (»Službene novine PGŽ« broj 19/ 09), Nalaza i Mišljenja Stručnog tijela od 13. kolovoza 2009. godine i članka 28. točka 13. Statuta Primorsko- goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na 4. sjednici održanoj 24. rujna 2009. godine, donijela je

ODLUKU
o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko
korištenje plaže »Podrapost« u Općini Lopar

SADRŽAJ KONCESIJE

Članak 1.

Ovom Odlukom Županijska skupština Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije), daje tvrtci »Bane« d.o.o., Lopar 564, 51284 Lopar (u daljnjem tekstu: Ovlaštenik koncesije) koncesiju na pomorskom dobru na uređenoj javnoj plaži u svrhu obavljanja gospodarskih djelatnosti:

. lako uklonjivi ugostiteljski objekt od 12 m2 s terasom površine 40 m2

. iznajmljivanje 100 suncobrana i 200 ležaljki

. iznajmljivanje 10 sandolina i 10 pedalina

. igre u moru (adrenalinski park, gumeni grad)

. sportove na moru i obali (odbojka, vatrepolo i sl.),

. postavljanje spremišta za opremu od 12 m2

. mogućnost priveza malih plovila za sport i rekreaciju na slipu i platformi prema Idejnom rješenju: (skuteri, gliseri za vuču s priključnim sredstvima, sandoline, pedaline....)

Za sva sredstva koja prema svojoj namjeni izlaze iz područja koje je opisano koncesijom treba u Općini Lopar tražiti koncesijsko odobrenje.

PREDMET KONCESIJE

Članak 2.

Predmet koncesije je pomorsko dobro, uređena javna plaža, ukupne površine 5.228 m2, površina lako uklonjivog objekta s terasom iznosi 52 m2. Lomne točke koje opisuju područje koncesije iskazane su u Gauss - Kruegerovim koordinatnom sustavu:

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Sastavni dio ove Odluke je grafički prikaz lokacije u mjerilu 1:1000 izrađen od ovlaštene geodetske tvrtke »Adonis« d.o.o. iz Raba.

Grafički prikaz iz stavka 2. ovoga članka se ne objavljuje.

Članak 3.

Koncesija se daje na rok od 10 godina počevši od dana sklapanja ugovora o koncesiji uz mogućnost raskida ugovora sukladno važećim zakonskim propisima.

Članak 4.

Za korištenje pomorskog dobra navedenog u članku 2. ove Odluke Ovlaštenik koncesije se obvezuje uredno plaćati Davatelju koncesije godišnju naknadu.

Godišnja naknada sastoji se od dva dijela:

Gauss - Krueger

- stalni dio godišnje naknade za koncesiju iznosi 47.740,00 kuna

(slovima četrdesetsedamtisućasedamstočetrdeset kuna)

- promjenjivi dio naknade iznosi 3% godišnjeg prihoda ostvarenog od obavljanja djelatnosti na koncesioniranom području.

Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine stalnog dijela koncesijske naknade sukladno članku 3. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04, 101/04, 39/06 i 63/08).

Način i rokovi plaćanja koncesije utvrdit će se Ugovorom o koncesiji.

Članak 5.

Koncesija se ne može prenijeti na drugu osobu bez izričitog odobrenja Davatelja koncesije.

U cilju boljeg iskorištavanja pomorskog dobra Ovlaštenik koncesije može sporedne djelatnosti manjeg opsega iz područja usluga dati na obavljanje pravnim i fizičkim osobama uz suglasnost Davatelja koncesije.

Ovlaštenik koncesije ne smije umanjiti, ometati ili onemogućiti upotrebu i/ili korištenje susjednih dijelova pomorskog dobra prema njihovoj namjeni, a dodijeljeno pomorsko dobro dužan je čuvati i unapređivati.

Ovlaštenik koncesije odgovoran je za svaku štetu koja nastane uslijed gospodarskog korištenja pomorskog dobra.

Članak 6.

Ovlaštenik koncesije dužan je koristiti pomorsko dobro iz članka 2. ove Odluke sukladno Studiji gospodarske opravdanosti izrađenoj od Ovlaštenika koncesije u srpnju 2009. godine (sastavni dio Ponude).

Ovlaštenik koncesije dužan je strogo poštivati rokove ulaganja u plažu koji su navedeni u Studiji gospodarske opravdanosti, te surađivati s Povjerenstvom za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama pri redovitim kontrolama.

Ovlaštenik koncesije dužan je pridržavati se svih posebnih propisa u svezi osiguranja primjerenog standarda sanitarnih i higijenskih uvjeta na koncesioniranom području, te sprječavanja onečišćenja obale i mora.

Ovlaštenik koncesije se obvezuje koristiti, održavati i štititi pomorsko dobro u skladu s posebnim propisima Republike Hrvatske o zaštiti okoliša i građenja.

Članak 7.

Ovlaštenik koncesije je dužan za vrijeme trajanja koncesije održavati i štititi pomorsko dobro iz ove Odluke pažnjom dobrog gospodara, te ne smije poduzimati nikakve druge radnje na istom osim onih koje su mu dopuštene ovom Odlukom.

Ovlaštenik koncesije je dužan tijekom cijele godine organizirati i provoditi svakodnevno čišćenje područja, deponirati prikupljeni otpad, popravljati i održavati oštećenu opremu, održavati zelene površine, te sanirati područje sukladno građevinskim propisima.

Članak 8.

Nakon isteka Ugovora o koncesiji, ovlaštenik koncesije ima pravo uzeti ono što je temeljem tog Ugovora postavio na pomorskom dobru, kao i prinove, ako je to moguće po prirodi stvari, bez veće štete za pomorsko dobro. Ako to nije moguće, postavljeno i prinove smatraju se pripadnošću pomorskog dobra, a Davatelj koncesije može tražiti od Ovlaštenika koncesije da ih o svom trošku i uz svoj rizik ukloni, u cijelosti ili djelomično i vrati pomorsko dobro u prijašnje stanje, te ga predati Davatelju koncesije na slobodno raspolaganje.

Članak 9.

Koncesija prestaje, oduzima se i opoziva uz uvjete utvrđene zakonom, ovom Odlukom i uz posebne uvjete koji će biti utvrđeni Ugovorom o koncesiji.

Koncesija može prestati ako dođe do izmjena dokumenata prostornog uređenja, ukoliko se ispune i svi drugi uvjeti predviđeni posebnim propisima i ako Ovlaštenik koncesije ne izvrši ulaganja predviđena u Studiji gospodarske opravdanosti.

Članak 10.

Koncesija može prestati ili se ograničiti njen opseg korištenja ukoliko za vrijeme trajanja koncesije nastanu promjene zbog kojih je u javnom interesu potrebno koncesijski odnos prilagoditi novonastaloj situaciji, npr. da se u svrhu javnog interesa omogući ulaganje u infrastrukturu (uređenje šetnice ili ceste, polaganje cijevi za vodu ili kanalizaciju, ugradnja instalacija i sl.).

Članak 11.

Povjerenstvo iz članka 7. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04, 101/04, 39/06 i 63/08) prati provedbu izvršavanja ove Odluke i Ugovora o koncesiji i redovito izvještava Davatelja o uočenim nepravilnostima, te predlaže mjere.

Upravni nadzor nad provedbom Odluke/Ugovora o koncesiji provode ovlašteni državni službenici nadležnog ministarstva i ureda državne uprave u Županiji sukladno Zakonu o sustavu državne uprave.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Odluke/Ugovora o koncesiji obavljaju inspektori pomorskog dobra nadležnog ministarstva i inspektori lučke kapetanije.

Članak 12.

Na temelju ove Odluke sklopit će se Ugovor o koncesiji pomorskog dobra kojim će se detaljno urediti ovlaštenja Davatelja koncesije, te prava i obveze Ovlaštenika koncesije.

Ako Ovlaštenik koncesije u roku od 30 dana od stupanja ove Odluke na snagu, ne potpiše Ugovor o koncesiji, gubi sva prava određena ovom Odlukom.

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/09-01/7

Ur. broj: 2170/01-05-01/5-9-36

Rijeka, 24. rujna 2009.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 

Odluka o davanju koncesije na pomorskom   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=633&mjesto=00001&odluka=110
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr