SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 37. Srijeda, 16. rujna 2009.
OPĆINA VIŠKOVO
73

41.

Na temelju članka 4. stavak 3. i članka 18. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 125/08), članka 11. točke 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04 i 38/09), članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/ 09), Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 3. sjednici održanoj 7. rujna 2009. godine donijelo je

ODLUKU
o dodjeli koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih,
sabirnih i crnih jama

Članak 1.

Ovom Odlukom Općinsko vijeće Općine Viškovo (u daljnjem tekstu:koncedent), na temelju javnog provedenog natječaja za prikupljanje ponuda, dodjeljuje Dezinsekciji d.o.o. iz Rijeke, Brajšina 13, (u daljnjem tekstu:koncesionar) koncesiju za obavljanje komunalne djelatnosti - crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama na području Općine Viškovo.

Članak 2.

Koncedent koncesiju za obavljanje poslova iz članka 1. ove Odluke daje koncesionaru na rok od 5 godina računajući od dana sklapanja ugovora o koncesiji.

Članak 3.

Koncesionar će Koncedentu isplaćivati naknadu za koncesiju u visini 10 % naplaćenog iznosa od korisnika za pruženu uslugu mjesečno, a prema ugovornom troškovniku.

Zbir jediničnih cijena koncesionara za pruženu uslugu iznosi 206,15 kuna sukladno ponudi T.D. 2976/1 od 16. srpnja 2009. godine. U cijenu je uključen PDV.

Članak 4.

Temeljem ove Odluke, a u suglasju sa člankom 12. Zakona o komunalnom gospodarstvu, Općinski načelnik Općine Viškovo sklopit će ugovor o koncesiji s korisnikom koncesije iz članka 1. ove Odluke, kojim će se utvrditi međusobna prava i obveze.

Ako korisnik koncesije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke ne potpiše ugovor o koncesiji, gubi sva prava utvrđena ovom Odlukom.

Članak 5.

Protiv ove Odluke žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/09-01/14

Ur. broj: 2170-09-09-1-26

Viškovo, 7. rujna 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Općinskog vijeća
Igor Rubeša, ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr