SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 37. Srijeda, 16. rujna 2009.
OPĆINA VIŠKOVO
73

38.

Na temelju članka 35. stavak 4. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08 i 38/09), članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09) Općinsko vijeće Općine Viškovo, na svojoj 3. sjednici održanoj 7. rujna 2009. godine donijelo je

ODLUKU
o gubitku statusa javnog dobra na općoj uporabi

Članak 1.

Utvrđuje se gubitak statusa javnog dobra na općoj uporabi na k.č. br. 4523/3, neplodno put k.o. Viškovo, površine 38 m2, upisane u z.k. ul. PI kao opće dobro.

Članak 2.

Nekretnina iz članka 1. ove Odluke isključuje se iz opće uporabe javnog dobra -neplodno put, te će zemljišno knjižni odjel Općinskog suda u Rijeci na temelju ove Odluke izvršiti brisanje općeg dobra na predmetnoj nekretnini i izvršiti upis prava vlasništva na ime i korist Općine Viškovo

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/09-01/14

Ur. broj: 2170-09-09-1-25

Viškovo, 7. rujna 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Općinskog vijeća
Igor Rubeša, ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr