SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 37. Srijeda, 16. rujna 2009.
OPĆINA VIŠKOVO
73

34.

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 4. i članka 53. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 136/09), odredbi Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08) i članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09), Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 3. sjednici održanoj 7. rujna 2009. godine donijelo je

ODLUKU
o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Općine Viškovo

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se ustrojstvo i djelokrug rada Općinskih tijela Općinske uprave Općine Viškovo.

Članak 2.

Općinsku upravu čine upravna tijela (upravni odjeli i službe) koja se ustrojavaju radi obavljanja upravnih, stručnih i drugih poslova iz samoupravnog djelokruga Općine kao jedinice lokalne samouprave, kao i poslova državne uprave koji su prenijeti na Općinu, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Upravna tijela Općinske uprave osnivaju se u skladu s rasporedom i opsegom poslova prema srodnosti, ustrojstvenoj povezanosti i potrebi učinkovitog obavljanja poslova te učinkovitog rukovođenja i odgovornosti u radu.

Članak 3.

Upravna tijela poslove iz svog djelokruga obavljaju u sjedištu Općine Viškovo.

Na zgradi u kojoj je sjedište Upravnih tijela mora biti istaknuta ploča koja sadrži grb Republike Hrvatske, naziv Republika Hrvatska, Primorsko-goranska županija, Općina Viškovo, naziv upravnih tijela i sjedište.

Članak 4.

U obavljanju poslova iz svog djelokruga Upravna tijela koriste pečat koji sadrži grb Republike Hrvatske, naziv Republika Hrvatska, Primorsko-goranska županija, Općina Viškovo, naziv Upravnog tijela.

Zaglavlje akta Upravnog tijela sadrži grb Republike Hrvatske, naziv Republika Hrvatska, Primorsko-goranska županija, Općina Viškovo, naziv Upravnog tijela, klasifikacijsku oznaku te datum i mjesto izrade akta.

II. UNUTARNJE USTROJSTVO I DJELOKRUG RADA UPRAVNIH TIJELA

Članak 5.

U Općini Viškovo se radi obavljanja poslova iz članka 2. ove Odluke ustrojavaju sljedeća Upravna tijela:

1. Upravni odjel ureda načelnika

2. Upravni odjel za proračun, financije i gospodarstvo

3. Upravni odjel za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju

Članak 6.

Djelokrug rada Upravnog odjela ureda načelnika su upravni i stručni poslovi koji se odnose na:

- protokolarne i administrativne poslove vezane za rad Općinskog načelnika i njegovog zamjenika, Općinskog vijeća i njihovih radnih tijela,

- upravne, pravne, administrativne, opće i tehničke poslove za potrebe Općinske uprave,

- imovinsko-pravne poslove,

- pisarnicu i pismohranu,

- poslove u vezi protokola i prigodnih svečanosti,

- brigu o djeci, socijalnu skrb i primarnu zdravstvenu zaštitu,

- predškolski odgoj i osnovno obrazovanje, kulturu i sport,

- kadrovske poslove,

- informiranje sukladno zakonskim propisima,

- obavljanje i drugih poslova po nalogu Općinskog načelnika,

- obavljanje i drugih poslova kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisima i Statutom Općine Viškovo.

Članak 7.

Djelokrug rada Upravnog odjela za proračun, financije i gospodarstvo su upravni i stručni poslovi koji se odnose na:

- izradu i izvršavanje proračuna,

- planiranje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka,

- izradu polugodišnjeg izvještaja i godišnjeg obračuna proračuna te financijskih izvještaja tijekom godine,

- konsolidacije financijskih izvještaja proračunskih korisnika,

- vođenje knjigovodstvenih evidencija,

- razrez i naplatu općinskih prihoda,

- financijsku operativu,

- obavljanje proračunskog nadzora,

- računovodstvene poslove,

- gospodarsku i poduzetničku problematiku,

- zaštitu potrošača,

- poslovi u vezi pripreme i izrade projekata i programa suradnje s EU,

- obavljanje i drugih poslova po nalogu Općinskog načelnika,

- obavljanje i drugih poslova kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisima i Statutom Općine Viškovo.

Članak 8.

Djelokrug rada Upravnog odjela za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju su upravni i stručni poslovi koji se odnose na:

- prostorno i urbanističko planiranje,

- kratkoročno i dugoročno planiranje i usklađenje planova u području komunalnog gospodarstva.

- izrada prijedloga programa održavanja i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture,

- organiziranje i vođenje projekata izgradnje komunalne infrastrukture i drugih objekata u vlasništvu Općine,

- upravni poslovi iz područja komunalnog gospodarstva,

- uređenje naselja i stanovanja,

- organiziranje i vođenje poslova javne nabave,

- upravljanje komunalnom imovinom,

- zaštitu i unapređenje okoliša,

- protupožarnu, civilnu zaštitu i zaštitu na radu,

- upravu groblja,

- komunalno redarstvo,

- uređenje prometa,

- obavljanje i drugih poslova po nalogu Općinskog načelnika,

- obavljanje i drugih poslova kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisima i Statutom Općine Viškovo.

III. UPRAVLJANJE UPRAVNIM TIJELIMA

Članak 9.

Radom Upravnog odjela rukovodi pročelnik.

Pročelnika Upravnog odjela bira i imenuje Općinski načelnik na temelju provedenog javnog natječaja.

Članak 10.

Pročelnik Upravnog odjela za svoj rad i rad odjela odgovoran je Općinskom načelniku.

Članak 11.

Pročelnik Upravnog odjela dužan je na zahtjev Općinskog načelnika izvješćivati o radu Upravnog odjela kojim upravlja.

Pročelnik upravnog odjela može Općinskom načelniku izvješće iz stavka 1. ovog članka podnijeti po osobnom nahođenju.

Članak 12.

Pročelnik organizira obavljanje poslova u Upravnom odjelu, daje službenicima i namještenicima upute za obavljanje poslova, brine se o stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika i namještenika te obavlja i druge poslove predviđene zakonom, Statutom i ovom Odlukom.

Pročelnik organizira zamjenu za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka u slučaju odsutnosti službenika i namještenika koji obavlja pojedine poslove, na način da zamjena koju organizira iz redova zaposlenika bude educirana za obavljanje tih poslova (tekući) te da se isti obave kvalitetno i profesionalno o čemu je obvezan brinuti.

IV. UNUTARNJE USTROJSTVO I DJELOKRUG UPRAVNIH TIJELA

Članak 13.

Upravni odjeli za područja za koja su ustrojeni i u okviru svog djelokruga rada izvršavaju i nadziru provođenje akata i odluka Općinskog načelnika i Općinskog vijeća, predlažu mjere za provedbu istih, predlažu mjere za unapređenje pojedinih poslova iz samoupravnog djelokruga, kao i poslova državne uprave koji su prenijeti na Općinu u skladu sa zakonom i s drugim propisima.

Članak 14.

Upravni odjeli u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća donose pojedinačne akte kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

Na postupak donošenja akata iz stavka 1. ovog članka shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku, ako posebnim zakonom nije drugačije propisano.

Protiv akata iz stavka 1. ovog članka može se izjaviti žalba nadležnom županijskom tijelu.

Članak 15.

Usmjeravanje djelovanja upravnih tijela Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga, kao i poslova državne uprave koji su prenijeti na Općinu, kao i nadzor

nad radom Upravnih tijela u ovlasti su Općinskog načelnika.

U obavljanju poslova iz stavka 1. ovog članka, Općinski načelnik daje smjernice, upute, preporuke i naputke.

Članak 16.

Upravne, stručne i ostale poslove u Upravnim odjelima obavljaju službenici i namještenici.

Službenici obavljaju upravne i stručne poslove iz djelokruga odjela u kojem rade, a namještenici obavljaju prateće i pomoćne poslove.

Članak 17.

Unutarnje ustrojstvo upravnih tijela, nazivi radnih mjesta s opisom poslova, stručnim i ostalim uvjetima potrebnim za njihovo obavljanje, kao i druga pitanja značajna za rad Upravnih odjela uređuju se Pravilnikom o unutarnjem redu.

Pravilnik iz stavka 1. ovog članka donosi Općinski načelnik na prijedlog svih pročelnika Upravnih odjela.

Članak 18.

Sredstva za rad Upravnih tijela osiguravaju se u Proračunu Općine Viškovo ili iz drugih izvora utvrđenih zakonom.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

Pravilnik o unutarnjem redu iz članka 17. ove Odluke Općinski načelnik će donijeti najkasnije u roku od 60 dana od stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 20.

Službenici i namještenici zaposleni u Upravnim odjelima nastavljaju sa radom na poslovima na kojima su zatečeni na dan stupanja na snagu ove Odluke, do donošenja rješenja o rasporedu sukladno Pravilniku o unutarnjem redu iz članka 17. ove Odluke.

Članak 21.

Danom stupanja na snagu ove Odluke, prestaje vrijediti Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Općinske uprave (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 5/05 i 8/ 05).

Članak 22.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/09-01/14

Ur. broj: 2170-09-09-01-21

Viškovo, 7. srpnja 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Općinskog vijeća
Igor Rubeša, ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr