SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 37. Srijeda, 16. rujna 2009.
OPĆINA VIŠKOVO
73

30.

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst 82/ 04,110/04, 178/04, 38/09 i 79/09), članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09), Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 3. sjednici održanoj 7. rujna 2009. donijelo je

2. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na
području Općine Viškovo tijekom 2009. godine

Članak 1.

U Programu godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2009. godine (»Službene novine PGŽ« broj 45/08 i 10/09) u daljnjem tekstu Program, članak 2. mijenja se i glasi:

»Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje ovog Programa je sljedeći:

- prihod od komunalne naknade 6.490.000,00 kuna

- koncesije 17.000,00 kuna

- naknada za grobna mjesta 160.000,00 kuna

- ostala sredstva Proračuna 1.496.537,82 kuna

- prenesena sredstva 835.012,18 kuna


UKUPNO: 8.998.550,00 kuna


(slovima: osammilijunadevetstodevedesetosamtisućapetstopedeset kuna i 00/100)

Ta sredstva se raspoređuju za:

- održavanje i troškove upravljanja komunalnom infrastrukturom na području Općine Viškovo.«

Članak 2.

U članku 4. Programa u stavku 2.mijenjaju se alineje te glase:

- Održavanje javne rasvjete 620.000,00 kuna

- Održavanje i upravljanje mjesnim

grobljem 378.000,00 kuna

- Održavanje prometnica 3.800.000,00 kuna

- Održavanje javnih površina 2.944.000,00 kuna

- Veterinarsko higijeničarska služba 70.000,00 kuna

- Sanacija divljih deponija 85.400,00 kuna

- Dezinsekcija i deratizacija 70.000,00 kuna

- Suzbijanje bjesnoće 2.850,00 kuna

- Protupožarna zaštita 718.000,00 kuna

- Gospodarenje otpadom 310.300,00 kuna


UKUPNO: 8.998.550,00 kuna


(slovima: osammilijunadevetstodevedesetosamtisućapetstopedeset kuna i 00/100)

Članak 3.

Ove 2. Izmjene i dopune Programa objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupaju na snagu osmog dana od dana objave.

Klasa: 021-04/09-01/14

UR. BROJ: 2170-09-09-01-18

Viškovo, 7. rujna 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Općinskog vijeća
Igor Rubeša, ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr