SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 37. Srijeda, 16. rujna 2009.
OPĆINA VIŠKOVO
73

29.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09 i 79/09), članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09), Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 3. sjednici održanoj 7.rujna 2009. godine donijelo je

2. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2009. godinu

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2009. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 45/08 i 10/09) u daljnjem tekstu Program, članak 2. mijenja se i glasi:

»Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa tijekom 2009. godine je sljedeći:

- prihod od komunalnog doprinosa 10.000.000,00 kuna

- prenesena sredstva iz proteklih godina 14.759.995,25 kuna

- prodaja grobnih objekata 270.000,00 kuna

- ostala sredstva Proračuna 1.382.504,75 kuna

- prihodi iz cijene komunalnih usluga

namijenjenih razvoju 1.736.500,00 kuna

- sredstva Fonda za zaštitu okoliša i

energetske učinkovitosti 99.100,00 kuna


UKUPNO: 28.248.100,00 kuna


(slovima: dvadesetosammilijunadvijestočetrdesetosamtisućasto kuna i 00/100)

Ta sredstva se raspoređuju za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavku opreme.«

Članak 2.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»I/ Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2009. godinu čini izgradnja sljedećeg:

1. Javne površine:

a) Uređenje novih javnih površina: radovi

vezani za uređenje zelenih površina i

ostalih javnih površina 1.350.000,00 kuna

b) Boćalište Marinići:uređenje sportskog

parka zone 200.000,00 kuna

c) Boćalište Marinići :izrada idejnog rješenja

uređenja okoliša 50.000,00 kuna

d) Okoliš zgrade Općine i Doma hrvatskih

branitelja: izrada idejnog rješenja

uređenja okoliša 75.000,00 kuna

e) Sportski i rekreativni sadržaji na dijelu

područja DPU Osnovne škole:

izrada idejnog rješenja i projekata 200.000,00 kuna

f) Parkovne i rekreativne površine na

području DPU Osnovne škole: uređenje

te izgradnja infrastrukture 500.000,00 kuna

g) Sportski park Gornji Sroki: izrada

idejnog projekta 200.000,00 kuna

h) Novi dječji vrtić na području DPU

društveni centar Viškovo i park

Milihovo: priprema uređenja javnih

površina u okolišu 7.000.000,00 kuna

i) Komunalna oprema i spomenici na

javnim površinama 135.400,00 kuna


UKUPNO: 9.710.400,00 kuna


2. Ceste:

a) Cesta Mladenići-Saršoni: rashodi vezani

za rekonstrukciju i izgradnju kom.

infrastrukture-projekt prelaganja

električne mreže ceste 86.100,00 kuna

b) Cesta Mladenići-Ronjgi-Saršoni: izrada

idejnog, glavnog i izvedbenog projekta 180.000,00 kuna

c) Raskrižje Vozišće: izrada idejnog,

glavnog i izvedbenog projekta

oborinske kanalizacije prema DPU

Osnovne škole 90.000,00 kuna

d) Cesta Blažići pravac Drenova: izrada

idejnog i glavnog projekta 545.000,00 kuna

e) Asfaltiranje nerazvrstanih cesta - radovi

vezani za proširenje i asfaltiranje cesta,

uređenje nogostupa 2.000.000,00 kuna

f) Cesta II prema DPU društveni centar

Viškovo: rashodi vezani za izgradnju

sa kom. infrastrukturom 2.500.000,00 kuna

g) Nerazvrstane ceste-Marinići II. - Viškovo I:

Izrada prometnog rješenja 20.000,00 kuna

h) Nerazvrstane ceste-Marinići III.: Izrada

prometnog rješenja 100.000,00 kuna

i) Nerazvrstane ceste- Viškovo II.: Izrada

prometnog rješenja 100.000,00 kuna

j) Dio Marinića(Blažići I. i II.):

Prometno rješenje 2.300.000,00 kuna

k) Cesta Brnasi-Dovičići: izrada idejnog

rješenja, glavnog i izvedbenog

projekta 200.000,00 kuna

l) Cesta Viškovo-Turčino:izrada idejnog

i glavnog projekta-dopuna 100.000,00 kuna

m) Ceste Vozišće-Mavri, Mavri-Pogled:

izrada idejnog i glavnog projekta 350.000,00 kuna

n) Otkup zemljišta za buduće projekte 2.243.000,00 kuna

o) Cesta Garići-Saršoni-Skvažići-Benčani:

uređenje nogostupa, javne rasvjete

i odvodnje 600.000,00 kuna


UKUPNO: 11.414.100,00 kuna


3. Groblje Viškovo i Bujki:

Troškovi za groblje Viškovo i Bujki

podrazumijevaju izradu idejnog i glavnog

projekta groblja Viškovo, DPU i otkup

zemljišta za groblje Bujki, nabavku

opreme, nastavak izgradnje do konačnog

zaokruženja groblja Viškovo

kao cjeline 1.020.000,00 kuna


UKUPNO: 1.020.000,00 kuna


4. Javna rasvjeta:

Obuhvaćena je izrada projekata i radovi;

Izdaci za radove na javnoj rasvjeti čini

proširenja javne rasvjete na lokacijama:

oko crkve, put Marčelji-Pogled, put

Marinići-boćarski dom i na dijelu dionica

cesta: Viškovo-Marčelji, Viškovo-Donji Jugi,

Marinići-Bezjaki, Gumbočej (raskršće)

-Gornji Jugi,Vršak 1.,Vršak 2. i stepenice

Tibljaši-Stupari, nabava novih uređaja javne

rasvjete te tekuće i investicijsko održavanje

objekata i uređaja javne rasvjete za

rasvjetljavanje javnih površina, javnih

cesta koje prolaze kroz naselje

i nerazvrstanih cesta; 2.462.000,00 kuna


UKUPNO: 2.462.000,00 kuna


5. Oborinska kanalizacija:

Izdaci za oborinsku kanalizaciju čini

projektiranje oborinske kanalizacije cesta

Viškovo-Pogled, Mladenići-Ronjgi-Saršoni

i Marinići-Furićevo 306.000,00 kuna


UKUPNO: 306.000,00 kuna


6. Izgradnja po programu voda III. -

pomoć KD Vodovod 802.000,00 kuna

7. Projektiranje, rekonstrukcija i izgradnja

vodovodne mreže pomoć KD

Vodovod 1.500.000,00 kuna

8. Sanacija odlagališta i nabavka opreme

- pomoć KD Čistoća 1.033.600,00 kuna


SVEUKUPNO 1.-8. 28.248.100,00 kuna


(slovima: dvadesetosammilijunadvijestočetrdesetosamtisućasto kuna i 00/100)

Članak 3.

Ove 2. Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije.«

Klasa: 021-04/09-01/14

UR. BROJ: 2170-09-09-01-17

Viškovo, 7. rujna 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Općinskog vijeća
Igor Rubeša, ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr