SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 10. Četvrtak, 25. ožujka 2004.
OPĆINA BAŠKA
14

14.

Temeljem članka 54. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine« broj 66/01 i 87/02), u skladu sa Strategijom gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države, te članaka 16. i 26. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 21/01), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 25. rujna 2003. godine, donijelo je

PROGRAM
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem
u vlasništvu države na području Općine Baška

I.

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Baška izrađen je u svrhu
dobrog raspolaganja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem, te u svrhu njegove privatizacije.

II.

Poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Baška, koje čine katastarske općine Baška, Batomalj i Draga Bašćanska, smatraju se poljoprivredne površine i to: oranice, vinogradi, voćnjaci, pašnjaci i ostalo zemljište (trstici, močvare, kamenjar i dr.) koje se može privesti poljoprivrednoj proizvodnji.

Ukupne površine poljoprivrednog zemljišta iz stavka 1. ove točke - 6.496,90 ha, prema podacima Državne geodetske uprave, Područni ured za katastar Rijeka, Ispostava - katastar Krk, prema kulturama, obuhvaćaju sljedeće:

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

 

VI.

Na području Općine Baška su prisutni problemi rascjepkanosti i male površine pojedinačnih parcela (osim pašnjaka), neriješenog imovinsko-pravnog stanja, neusklađenosti podataka iz katastra zemljišta i zemljišnih knjiga, a za čije rješavanje je potrebno puno vremena i znatna sredstva.

U opisanim okolnostima, uvažavajući nekadašnju tradiciju bavljenja zemljoradnjom i ovčarstvom, a koja tradicija je zapostavljena razvojem turizma, kao prioritet se određuje stimuliranje obnavljanja poljoprivredne proizvodnje na ovom području i to one ekološke, prvenstveno orijentirane na specifičnosti ovog područja, odnosno mediteranskog podneblja kojemu isto pripada - vinogradarstva, maslinarstva, uzgoja rajčica i drugog povrća, te ovčarstva, peradarstva, pčelarstva i sl.

VII.

Općinsko vijeće Općine Baška drži da isključivo okrupnjavanje posjeda može doprinijeti razvitku poljoprivrede, čiji nositelji bi trebala biti obiteljska poljoprivredna gospodarstva, a pretpostavka za ulaganje u poljoprivrednu proizvodnju je riješeno vlasničko stanje.

Iz navedenih razloga prodaji zemljišta u svrhu bavljenja zemljoradnjom treba dati prioritet u odnosu na zakup.

Kako na području Općine Baška svega 23,01 ha raspoloživog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države čine oranice, vinogradi i voćnjaci, odnosno površine namijenjene zemljoradnji, smatra se da se istoj, zbog dovoljne količine plodne zemlje i pogodnog položaja na obroncima brda, može privesti i dio pašnjaka, koji čini 98 0kupnog poljoprivrednog zemljišta, a da isto nema negativne posljedice na razvoj ovčarstva.

VIII.

Slijedom svega iznesenoga u prethodnim točkama, namjena raspoloživog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Baška iz točke 5. određuje se kako slijedi;

. 14,78 ha oranica, 8,17 ha vinograda i 0,06 ha voćnjaka za prodaju u svrhu okrupnjavanja posjeda,

. 6,72 ha pašnjaka i 0,05 ha kamenjara (ostalo poljoprivredno zemljište) u k.o. Draga Bašćanska za prodaju u svrhu zasađivanja novih vinograda,

. 4.938,97 ha pašnjaka za zakup u svrhu ispaše, prvenstveno ovaca, a po isteku važećih ugovora o zakupu, navedenoj površini će se pridodati površina od 1.285,88 ha, koja je i trenutno u režimu zakupa.

Mogući pojedinačni zahtjevi za kupnju pašnjaka će se posebno razmotriti, ocijenit će se njihova utemeljenost i ukoliko se utvrdi da udovoljavanje istima stimulira bavljenje poljoprivrednom proizvodnjom, izmjenama ovoga Programa odredit će se prodaja tražene površine pašnjaka.

IX.

Postupak davanja u zakup, odnosno prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države provodit će se u skladu sa Zakonom.

X.

Promjena namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe moguća je isključivo ako je sukladna dokumentima prostornog uređenja.

XI.

Budući vlasnici i korisnici poljoprivrednog zemljišta dužni su zemljište koristiti na način da se ne umanjuje njegova vrijednost i u skladu s agrotehničkim mjerama prikladnim podneblju i proizvodnji.

XII.

Sastavni dio ovog Programa čine posjedovni listovi katastarskih čestica poljoprivrednog zemljišta i grafički prikaz u mjerilu 1:25000.

XIII.

Ovaj Program stupa na snagu danom dobivanja suglasnosti od Ministarstva poljoprivrede i šumarstva i objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/03-01/16

Ur. broj: 2142-03-03-3

Baška, 25. rujna 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik

Marijan Dekanić, v. r.

 

Program raspolaganja   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr