SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 37. Srijeda, 16. rujna 2009.
OPĆINA PUNAT
73

67.

Na temelju članka 51. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09) donosi

ODLUKU
o osnivanju Socijalnog vijeća

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Socijalno vijeće kao savjetodavno tijelo općinskog načelnika.

Članak 2.

O ostvarivanju svojih zadataka, Socijalno vijeće:

1) analizira stanje iz područja socijalne skrbi u Općini Punat i o tome sačinjava odgovarajuće izvještaje,

2) pokreće inicijativu za donošenje odgovarajućih akata, odnosno za rješavanje pojedinih pitanja u postupku donošenja propisa, te predlaže poduzimanje potrebnih mjera iz područja socijalne skrbi,

3) zalaže se za dosljednu primjenu zakona iz područja socijalne skrbi, zapošljavanja, mirovinskog i invalidskog osiguranja, doplatka za djecu, te surađuje s drugim tijelima na primjeni propisa o socijalnoj skrbi, invalida Domovinskog rata i obitelji poginulih, ranjenih i nestalih osoba, kao i djece invalida,

4) potiče primjenu djelotvornih mjera koje valja nužno poduzimati radi zaštite životnog standarda i zbrinjavanja socijalno ugroženih osoba, te s tim ciljem angažira sve dostupne općinske i humanitarne izvore radi osiguranja racionalnog, učinkovitog i ravnomjernog korištenja svih raspoloživih robnih, novčanih i drugih resursa,

5) potiče mjere u pogledu obiteljsko - pravne i kazneno - pravne zaštite kojima se osigurava potrebna skrb za djecu bez roditelja, odnosno onih o kojima se roditelji ne brinu, za tjelesno i duševno oštećenu i socijalno zapuštenu djecu, za slabe, nemoćne i druge, zbog nesposobnosti za rad i nezaposlenosti, nezbrinute građane,

6) surađuje s humanitarnim, socijalnim, zdravstvenim i vjerskim organizacijama te udrugama, na svim razinama organiziranja u Republici Hrvatskoj.

Članak 3.

Socijalno vijeće ima predsjednika i šest (6) članova.

Općinski načelnik posebnom odlukom imenuje članove Socijalnog vijeća.

Članak 4.

Početkom svake godine Socijalno vijeće donosi plan svoga rada kojim se utvrđuju i nositelji pojedinih zadataka.

Socijalno vijeće podnosi izvješće o svom radu općinskom načelniku najmanje jedanput godišnje, a najkasnije do 31. siječnja za proteklu godinu.

Članak 5.

Stručne i administrativne poslove za Socijalno vijeće obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Punat.

Članak 6.

Sredstva za rad Socijalnog vijeća osiguravaju se u Proračunu Općine Punat.

Članak 7.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o osnivanju socijalnog vijeća (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 20/93).

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-02/4

Ur. broj: 2142-02-02-2-09-3

Punat, 7. rujna 2009.

Općinski načelnik
Mladen Juranić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=631&mjesto=51521&odluka=67
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr