SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 37. Srijeda, 16. rujna 2009.
GRAD KASTAV
73

37.

Na temelju članka 108. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09), Gradsko vijeće Grada Kastva, na 4. sjednici održanoj 15. 9. 2009. godine, donijelo je

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
Grada Kastva za razdoblje siječanj - lipanj 2009. godine

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Izvršenje Proračuna Grada Kastva za razdoblje siječanj - lipanj 2009. godinu, prihodi i rashodi iznose

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

PRIHODI I PRIMICI

U razdoblju siječanj-lipanj 2009. godine ostvareni prihodi poslovanja i prihodi od nefinancijske imovine iznosili su 16.128.963 kune, odnosno 40,71% planiranih prihoda na godišnjoj razini.

Ukupni prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 16.102.648 kn, a prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 26.315 kn.

Prihodi poslovanja uključuju prihode od poreza, pomoći iz inozemstva (darov.) i od subjekata unutar opće države, prihode od imovine, prihode od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima, te ostale prihode.

Prihodi od poreza, koji uključuju prihode od poreza na dohodak, poreza na imovinu i poreza na robu i usluge, ostvareni su u iznosu od 10.529.611 kuna. U okviru prihoda od poreza najznačajniji udio imaju prihodi od poreza na dohodak i čine 90,72% prihoda od poreza.

Prihodi od poreza na imovinu ostvareni su u iznosu od 29,68% planiranih prihoda zbog realizacije prihoda od poreza na promet nekretnina ispod očekivanja.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države iznose 1.858.780 kuna, a uključuju kapitalne pomoći iz županijskog proračuna za izgradnju školske (sportske) dvorane.

Prihodi od imovine, koji uključuju prihode od kamata za dane zajmove, kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju, zateznih kamata, naknade za koncesije, prihode od zakupa poslovnog prostora i iznajmljivanja stambenog prostora, zakupa javnih površina, prihode od spomeničke rente i prihode od naknada za korištenje grobnih objekata, ostvareni su u iznosu od 792.468 kuna, odnosno u iznosu od 42,2% planiranih prihoda na godišnjoj razini.

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima uključuju gradske upravne pristojbe, naknade za grobna mjesta, komunalne doprinose i komunalne naknade, ostale nespomenute prihode, naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta i prihode od sufinanciranja cijene usluge komunalnog društva - »Čistoća«, te su ostvareni u iznosu od 2.921.789 kuna, odnosno u iznosu od 33,80% planiranog iznosa na godišnjoj razini, zbog ostvarenja prihoda od komunalnih doprinosa ispod očekivanja.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine uključuju prihode od prodaje zemljišta i prihode od prodaje društvenih stanova. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine su realizirani u iznosu od 26.315 kuna.

U Računu financiranja prikazani su primici od financijske imovine i zaduživanja koji uključuju povrate zajmova danih građanima za uređenje fasada, povrate zajmova danih građanima za gospodarske djelatnosti, te povrate zajmova danih komunalnim društvima, a realizirani su u iznosu od 166.341 kune.

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 17.962.615 kuna, odnosno u iznosu od 34,49% planiranih rashoda na godišnjoj razini.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova realizirani su u iznosu 278.392 kune, a uključuju izdatke za otplatu glavnice primljenog zajma od Zagrebačke banke d.d. za izgradnju ceste.

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Izvještaj o izvršenju posebnog dijela Proračuna Grada Kastva za razdoblje siječanj - lipanj 2009. godine

Srijeda,16.rujna2009. Stranica4075—broj37

SLUŽBENENOVINE

Stranica4076—broj37 Srijeda,16.rujna2009.

SLUŽBENENOVINE

Srijeda,16.rujna2009. Stranica4077—broj37

SLUŽBENENOVINE

Stranica4078—broj37 Srijeda,16.rujna2009.

SLUŽBENENOVINE

Srijeda,16.rujna2009. Stranica4079—broj37

SLUŽBENENOVINE

Stranica4080—broj37 Srijeda,16.rujna2009.

SLUŽBENENOVINE

Srijeda,16.rujna2009. Stranica4081—broj37

SLUŽBENENOVINE

Stranica4082—broj37 Srijeda,16.rujna2009.

SLUŽBENENOVINE

Srijeda,16.rujna2009. Stranica4083—broj37

SLUŽBENENOVINE

Stranica4084—broj37 Srijeda,16.rujna2009.

SLUŽBENENOVINE

Srijeda,16.rujna2009. Stranica4085—broj37

SLUŽBENENOVINE

Stranica4086—broj37 Srijeda,16.rujna2009.

SLUŽBENENOVINE

Srijeda,16.rujna2009. Stranica4087—broj37

SLUŽBENENOVINE

Stranica4088—broj37 Srijeda,16.rujna2009.

SLUŽBENENOVINE

Srijeda,16.rujna2009. Stranica4089—broj37

SLUŽBENENOVINE

Stranica4090—broj37 Srijeda,16.rujna2009.

SLUŽBENENOVINE

Srijeda,16.rujna2009. Stranica4091—broj37

SLUŽBENENOVINE

Stranica4092—broj37 Srijeda,16.rujna2009.

SLUŽBENENOVINE

Srijeda,16.rujna2009. Stranica4093—broj37

SLUŽBENENOVINE

Stranica4094—broj37 Srijeda,16.rujna2009.

SLUŽBENENOVINE

Srijeda,16.rujna2009. Stranica4095—broj37

SLUŽBENENOVINE

Stranica4096—broj37 Srijeda,16.rujna2009.

SLUŽBENENOVINE

Srijeda,16.rujna2009. Stranica4097—broj37

SLUŽBENENOVINE

Stranica4098—broj37 Srijeda,16.rujna2009.

SLUŽBENENOVINE

Srijeda,16.rujna2009. Stranica4099—broj37

SLUŽBENENOVINE

Stranica4100—broj37 Srijeda,16.rujna2009.

SLUŽBENENOVINE

Srijeda,16.rujna2009. Stranica4101—broj37

SLUŽBENENOVINE

Stranica4102—broj37 Srijeda,16.rujna2009.

SLUŽBENENOVINE

Srijeda,16.rujna2009. Stranica4103—broj37

SLUŽBENENOVINE

Stranica4104—broj37 Srijeda,16.rujna2009.

SLUŽBENENOVINE

Srijeda,16.rujna2009. Stranica4105—broj37

SLUŽBENENOVINE

Stranica4106—broj37 Srijeda,16.rujna2009.

SLUŽBENENOVINE

Srijeda,16.rujna2009. Stranica4107—broj37

SLUŽBENENOVINE

Članak 4.

Polugodišnji obračun proračuna Grada Kastva za 2009. godinu će se objaviti u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/7

Ur. broj: 2170-05-01-1-09-5

Kastav, 15. rujna 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif., v. r.

 

Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Ka  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr