SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 37. Srijeda, 16. rujna 2009.
GRAD DELNICE
73

43.

Na temelju članaka 35., 39. i 48. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 33. stavka 2. Zakona o prekršajima (»Narodne novine« broj 107/07) i članka 38. Statuta Grada Delnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 38/ 09), Gradsko vijeće Grada Delnica, na sjednici održanoj 15. rujna 2009. godine donosi

ODLUKU
o trećoj izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu

Članak 1.

U članku 13. stavku 1. riječ »Poglavarstva« zamjenjuje se riječju »gradonačelnika«.

Članak 2.

U članku 24. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi: »Vlasnici odnosno korisnici objekata dužni su postaviti snjegobrane na dio krova s kojeg je moguće odronjavanje snijega na javnu površinu.«

U članku 24. dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 3.

U članku 37. riječi »Gradskom poglavarstvu« zamjenjuju se riječju »gradonačelniku«.

Članak 4.

U članku 39. iznos od 50,00 kuna zamjenjuje s iznosom od 100,00 kuna.

Članak 5.

U članku 40. iznos od 100,00 kuna zamjenjuje se iznosom od 200,00 kuna.

Članak 6.

Iza članka 43. dodaje se članak 43.a koji glasi:

»Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 do 600,00 kn kaznit će se za prekršaj fizička osoba, obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja:

1. u tehničkom, funkcionalnom i estetskom pogledu ne održava vanjske dijelove zgrada, članak 6. stavak 2

2. a) u predviđenom roku ne izvrši obveze iz članka 7. stavka 2.

b) u predviđenom roku ne izvrši obveze iz članka 7. stavka 3.

3. objekte u izgradnji ne zaštiti na način iz članka 9.

4. a) zauzima javno prometne površine s građevinskim i drugim materijalom bez odobrenja, članak 12. točka 1.

b) ispušta otpadne vode i začepljuje ulične jarke i slivnike, članak 12. točka 2.

c) oštećuje i prlja spomenike, zidove, ograde, vrata, klupe i sl. članak 12. točka 4.

d) oštećuje prometne znakove, članak 12. točka 12.

e) dovodi i pušta životinje protivno odredbama koje su uređene drugim odlukama, članak 12. točka 14.

f) pušta stoku i perad na javne površine u naselju, članak 12. točka 15.

g) ostavlja piljevinu na javnoj površini, članak 12. točka 16.

h) odlaže drva na javnu površinu duže od 7 dana, članak 12. točka 17.

i) oštećuje asfaltne površine i ivičnjake, članak 12. točka 20.

5. a) oštećuje i uništava objekte, uređaje i opremu javne rasvjete, članak 14. stavak 1.

b) bez odobrenja koristi uređaje i objekte javne rasvjete, članak 14. stavak 4.

6. postavlja neuredne i neispravne kioske, klupe, suncobrane, tende i slično, članak 17.

7. a) obara drveće i vadi panjeve bez odobrenja, članak 22. stavak 1. točka 1.

b) obrezuje i skida grane s drveća i grmlja bez odobrenja, članak 22. stavak 1. točka 2.

c) oštećuje stabla, grmlje, živicu, članak 22. stavak 1. točka 3.

d) kopa i odnosi zemlju i humus, članak 22. stavak 1. točka 5.

e) oštećuje ograde, ogradne stupice, klupe, stolove i slično, članak 22. stavak 1. točka 6.

f) loži vatru i pali stabla, članak 22. stavak 1. točka 8.

g) upotrebljava javne zelene površine protivno njihovoj namjeni, članak 22. stavak 1. točka 9.

h) onečišćuje javne prometne površine predmetima, stvarima i radnjama, članak 22. stavak 2. točka 11.

8. a) ne održava zelene površine u svom vlasništvu ili korisništvu, članak 23. stavak 1.

b) ne održava vrtove, voćnjake, površine ispred zgrada i neizgrađenih građevinskih zemljišta u svom vlasništvu, članak 23. stavak 2.

c) ne održava javne površine (kolnik, pločnik) u gabaritima svojih parcela, članak 23. stavak 2.

d) ne održava okoliš stambenih i poslovnih zgrada, članka 23. stavak 3.

9. ne čisti javne površine od posljedica u toku građevinskih i drugih radova, članak 26. stavak 1. točka 1.

10. ostavlja tehnički neispravna vozila, priključna vozila i druge predmete na javnim

Površinama, članak 28. stavak 1.

11. ne ishodi suglasnost u skladu s članak 31. stavak 1. ove Odluke

Članak 7.

Iza članka 44. dodaje se članak 44.a koji glasi: « Novčanom kaznom u iznosu od 600,00 do 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja:

1. a) onečišćuje javno prometne i druge površine predmetima, stvarima ili radnjama,

članak 12. točka 13.

b) baca lijekove, kemikalije, naftne derivate i slično, članak 12. točka 19.

c) oštećuje, uništava javne telefonske govornice ili poštanske sandučiće

članak 15. stavak 2.

2. ispušta ulje na javno prometnu ili bilo koju drugu površinu, članak 27. stavak 3.

3. oštećuje prometnice vozilima gusjenicama ili lancima, članak 29.«

Članak 8.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/09-01/10

Ur. broj: 2112-01-04-04/03-09-01

Delnice,15. rujna 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Alen Janjušević, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr