SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 37. Srijeda, 16. rujna 2009.
GRAD DELNICE
73

39.

Na temelju članka 35, 39. i 48. stavka 2. Zakona o područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 18. stavka 5. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 125/08) te članka 38. Statuta Grada Delnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09) Gradsko vijeće Grada Delnica, na sjednici održanoj 15. rujna 2009. godine donijelo je

ODLUKU
o prvim izmjenama i dopunama Odluke o
dimnjačarskoj službi

Članak 1.

U članku 4. stavku 2. riječi »gradsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječju »gradonačelnik«.

Članak 2.

Članak 6. stavak 1. mijenja se i glasi: »Odluka o davanju koncesije donosi se na temelju obavijesti o namjeri davanja koncesije.«

Članak 6. stavak 2. mijenja se i glasi: »Obavijest o namjeri davanja koncesije radi obavljanja dimnjačarskih poslova u dimnjačarskim područjima objavljuje se u »Narodnim novinama«, a dodatno se može objaviti i u drugim sredstvima javnog priopćavanja i staviti na web stranicu Grada Delnica i mora sadržavati:« (u nastavku se članak ne mijenja).

Članak 3.

U članku 7. stavku 1. riječi »gradsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječju »gradonačelnik«.

Članak 4.

U članku 11. stavak 2. riječi »gradsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječju »gradonačelnik«.

Članak 5.

U članku 22. stavku 2. točka 2. riječi »gradskom poglavarstvu« zamjenjuju se riječju gradonačelniku».

Članak 6.

Iza članka 24. dodaje se članak 24.a koji glasi:

»Novčanom kaznom od 1.000,00 do 1.500,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba obrtnik ako:

- dimnjačarske poslove obavlja protivno odredbi članka 5., 7. i 9. ove Odluke

- ne postupi na način propisan odredbom članka 11. ove Odluke

- ne postupi na način propisan odredbom članaka 13., 14. i 15. ove Odluke

- se ne pridržava rokova čišćenja i kontrole propisane odredbama članka 18. ove Odluke

- postupi protivno odredbi članka 19. ove Odluke

- ne postupi na način propisan člankom 23. ove Odluke«

Članak 7.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/09-01/16

Ur. broj: 2112-01-04-04/03-09-1

Delnice, 15. rujna 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Alen Janjušević, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr