SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 35. Srijeda, 2. rujna 2009.
OPĆINA JELENJE
73

14.

Na temelju odredbe članka 100. i članka 101. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/ 07), Odluke o izradi Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Poslovne zone K14 (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 22/09), članka 28. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/01 i 10/06), Općinsko vijeće Općine Jelenje, na sjednici održanoj 13. srpnja 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o Izmjeni i dopuni Detaljnog plana uređenja
zone poslovne namjene K14 »Podhum«

Članak 1.

Donosi se izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone poslovne namjene K14 (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 22/08) u nastavku teksta: Izmjena i dopuna Plana.

Članak 2.

Granica obuhvata Izmjene i dopune Plana određena je, u skladu je sa kartografskim prikazom broj 3b (Uvjeti korištenja i zaštite prostora) Prostornog plana uređenja Općine Jelenje.

Članak 3.

Izmjena i dopuna Plana iz članka 1. je dokument prostornog uređenja, koji se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela, kako slijedi:

A. TEKSTUALNI DIO

1. IZMJENE I DOPUNE OBRAZLOŽENJA

2. IZMJENE I DOPUNE ODREDBI ZA PROVOĐENJE

B. GRAFIČKI DIO

Članak 4.

U poglavlju 2.2. DETALJNA NAMJENA POVRŠINA, ulomak pod brojem 2. mijenja se i glasi:

''2. Površina ostalih komunalnih sustava na južnom dijelu čestice 1 namijenjena je smještaju uređaja za pročišćavanje planirane fekalne kanalizacije, bazena za protupožarnu rezervu, separatora masti i ulja, upojnog bunara u prvoj fazi te ostalih uređaja koji su potrebni u sustavima vodoopskrbe, posebne hidrantske mreže te odvodnje otpadnih i oborinskih voda prema različitim klasifikacijama i potrebnim stupnjevima obrade prije nego li se upusti, preko upojnih bunara, u okoliš. Predviđena je izdvojena lokacija na posebnoj građevnoj čestici. Za dodatne potrebe sustava odvodnje već obrađenih otpadnih voda dopušta se postavljanje dodatnih upojnih bunara na zelenim površinama izvan 'površine ostalih komunalnih sustava'.

Nakon priključenja na općinski sustav kanalizacije, kada se za to steknu uvjeti, uređaji se demontiraju a teren uređuje kao zelena površina.''

Članak 5.

U poglavlju 2.3.1. Prometna mreža, mijenjaju se ulomci 2./b i 2./h i glase:

''b/ ŠIRINA CESTA

Minimalna širina kolnog traka iznosi 4.5 - 6m,

Parkiranja se nalaze uzduž prometnice (okomito ili uzdužno na prometnicu), a minimalne dimenzije parkirnih mjesta su 2,5 x 4,8m.

Minimalna širina pješačkog nogostupa iznosi 1,2 m.

Navedeni uvjeti označeni su na kartografskom prikazu br. 4. »Uvjeti gradnje«.

h/ ODVODNJA OBORINSKIH VODA

Oborinske vode s prometnica i radnih platoa će se odvoditi preko zasebne mreže i pročistača do upojnih bunara i preko upojnih bunara u podzemlje.

Sa nepropusnih parkirališta treba ih prethodno osloboditi masti i ulja (tipski separator).

Oborinske vode s krovova vode se posebnim sustavom do pročistača i preko pročistača u bazen za protupožarnu rezervu. Višak ovih voda odvodi se preko upojnih bunara u okoliš.''

Članak 6.

U poglavlju 2.3.2. ELEKTROOPSKRBNA MREŽA, u podnaslovu »Procjena konzuma«, cijeli tekst, zajedno s tablicom, mijenja se i glasi:

''Distribucija električne energije do sadašnjih i budućih potrošača vršit će se, kao i do sada, na 10 kV naponskom nivou. Predviđeno je da se do 2010. godine izvrši prijelaz sa sadašnjeg 10 na 20 kV naponski nivo, preko postojeće 10 (20) kV mreže. Time će postojećim vodovima udvostručiti kapacitet i istovremeno poboljšati kvaliteta u napajanju.

Za nove potrošače koje nije moguće napajati iz postojeće trafostanice, interpolirati će se nova trafostanica 10(20)/0,4 kV s pripadajućim 10(20) kV priključcima i niskonaponskim mrežama.

Lokaciju buduće trafostanice i trase 10(20) kV vodova osigurat će se kroz Plan. Budući 10 (20) kV vodovi izvodit će se podzemnim kabelskim vodovima. 10(20) kV vodovi će se gdje god je to moguće izvoditi u sklopu izgradnje ostale komunalne infrastrukture (ceste, voda...).

Niskonaponska mreža razvijat će se polaganjem podzemnih kabela.

U poglavlju 2.3.2. ELEKTROOPSKRBNA MREŽA, u podnaslovu »Visokonaponska mreža«, prvi stavak teksta mijenja se i glasi:

''Za potrebe budućih potrošača, koji se pojavljuju unutar granica ovog plana i postojećih potrošača koji se nalaze unutar zone ovog plana, potrebno je izgraditi trafostanicu 10(20)/0,4 kV kapaciteta 2x630 kVA, u početnoj fazi 1x630 kVA (TS Podhum K14).

Trafostanica (TS Podhum K14) izgradit će se u sklopu infrastrukturne površine u sjeveroistočnom dijelu zone obuhvata plana, na zasebnoj građevinskoj čestici, prema grafičkom prikazu, uz uvijet da mora imati osiguran stalni pristup za vozila do 10 tona.

Trafostanica se na građevnoj čestici mora postaviti tako da je udaljena od prometnice i od granice sa susjednom česticom najmanje 4 metra.

Tip i kapacitet trafostanice odredit će se elektroprojektom trafostanice.''

Članak 7.

U poglavlju 2.3.4. Vodoopskrba, u podnaslovu ''Vodoopskrba zone poslovne namjene K14'', mijenja se prvi stavak i glasi:

''Područje poslovne zone Podhum K14, locirano je na kotama 310 m n.m. Obzirom na visinu VS »Vojskovo« (k.d.v. 371 m n.m.) i njenu udaljenost od zone, ista će imati povoljne tlakove u opskrbnoj mreži. Za poslovnu zonu i zadovoljenje svih njenih potreba i protupožarnih propisa, predviđa se se priključenje na postojeću vodovodnu mrežu, PVC RÏ125 koja se nalazi istočno od lokacije zone na udaljenosti od cca. 150 m. Glavni cjevovodi su RÏ125 mm. Osim iz vodovoda, hidrantska mreža će se napajati i iz bazena za protupožarnu rezervu.

Članak 8.

U poglavlju 2.3.5. Odvodnja otpadnih voda, podnaslov ''Zbrinjavanje čistih oborinskih voda s krovnih i sličnih površina'', mijenja se i glasi:

''Zbrinjavanje nezauljenih oborinskih voda«

Nezauljene oborinske vode su vode koje se prikupljaju sa krovnih površina se u sustavu odvojenom od zauljenih oborinskih voda. one su nezagađene mastima i uljima te se kao takve nakon prikupljanja i pročišćavanja prelijevaju u bazen za protupožarnu rezervu, a višak se, zajedno s ostalom odovodnjom upušta u upojne bunare te preko njih u okoliš.''

Članak 9.

Iza poglavlja 2.3.5. Odvodnja otpadnih voda, dodaje se poglavlje 2.3.6. Plinoopskrba koje glasi:

''U svim planiranim glavnim zonskim cestama na području obuhvata Plana planirana je izgradnja srednjotlačnih polietilenskih plinovoda.

Do izgradnje planiranog lokalnog plinovoda, zona će se opskrbljivati plinom iz nadzemnih spremnika UNP-a. Spremnici UNP-a planiraju se na zelenim površinama uz sjeverni rub granice zone, prema grafičkom prikazu na karti 2.3 ''Elektroopskrbna i plinoopskrbna mreža''.

Spremnici moraju biti odmaknuti jedni od drugih i ograđeni zaštitnom mrežom na propisanoj udaljenosti. Nakon izgradnje lokalne plinoopskrbne mreže i spajanja zone na nju, spremnici UNP-a trebaju se demontirati i ukloniti, a zelene površine na kojima su se nalazili urediti kao parkovne površine.

Cestovni plinovod izvoditi od atestiranih cijevi, tako da su iste postavljene u zemlji do prosječne dubine polaganja plinovoda, mjereno od gornjeg ruba cijevi 1,0 m.

Cijevi položiti u kanal na pripremljenu posteljicu od pijeska 0-4 mm debljine 10 cm. Prilikom zatrpavanja prvo izraditi nadsloj od pijeska 0-4 mm u debljini od 15 cm, a dalje zatrpavati probranim materijalom iz iskopa u slojevima od po 30 cm uz propisno nabijanje.

Na visini minus 30 cm od vrha asfalta postaviti traku za obilježavanje plinovoda s natpisom ''POZOR PLINOVOD''. Osim te trake, postaviti i traku s metalnom žicom na cijev koja služi za otkrivanje trase plinovoda.

Prolaze kroz zidove izvesti bušenjem i umetanjem zaštitne cijevi. Sekcije plinovoda međusobno odijeliti zapornim tijelima. Osigurati propisane sigurnosne udaljenosti od elektroenergetskih vodova, cjevovoda, kanalizacije, kao i njihovih postrojenja.

Prilikom projektiranja i izgradnje plinovodne mreže treba primijeniti važeće propise.''

Članak 10.

Plan je izrađen u 4 izvornika ovjerenih pečatom Općinskog vijeća Općine Jelenje i potpisom predsjednika Općinskog vijeća Općine Jelenje.

Članak 11.

Izvornici Plana čuvaju se u pismohrani Općine Jelenje i Primorsko goranskoj županiji, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša.

Članak 12.

Tekstualni i grafički dijelovi Plana iz članka 4. ove Odluke, koji čini sastavni dio Odluke, nisu predmet objave.

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-01/09-01/1

Ur. broj: 2170/04-01-09-1

Dražice, 13. srpnja 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik
Damir Maršanić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr