SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 33. Četvrtak, 20. kolovoza 2009.
GRAD ČABAR
17

31.

Na temelju članka 26. Statuta Grada Čabra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/01, 06/02 i 22/05) i članka 53. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Čabra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/ 01, 32/01 i 06/02), Gradsko vijeće Grada Čabra, na sjednici održanoj dana 31. srpnja 2009. godine donijelo je

ODLUKU
o pravima osoba koje obavljaju
dužnosti od interesa za Grad Čabar

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se prava osoba koje obavljaju dužnosti od interesa za Grad Čabar i to: vijećnika Gradskog vijeća, predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća, Gradonačelnika, zamjenika Gradonačelnika, savjetnika Gradonačelnika, predsjednika mjesnih odbora te voditelja: knjižnice, tamburaškog orkestra, zavičajne zbirke i galerije »Svečnjak«.

Članak 2.

Osobe iz članka 1. ove Odluke ostvaruju pravo na novčanu naknadu u iznosima propisanim ovom Odlukom.

Gradonačelnik i zamjenik Gradonačelnika, ukoliko svoju dužnost obavljaju profesionalno, ostvaruju pravo na plaću za svoj rad u iznosima propisanim ovom Odlukom.

Članak 3.

Financijska sredstva za ostvarivanje prava propisanih ovom Odlukom osiguravaju se u Proračunu Grada Čabra za tekuću godinu.

Članak 4.

Prava utvrđena ovom Odlukom, osobe iz članka 1. ove Odluke ostvaruju za vrijeme dok su imenovani na dužnosti od interesa za Grad Čabar, odnosno u skladu sa Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09).

II. NOVČANE NAKNADE

Članak 5.

Visina osnovice za obračun plaće ili novčane naknade Gradonačelniku i zamjeniku Gradonačelnika utvrđuje se u skladu s visinom osnovice za obračun plaća zaposlenika Grada Čabra.

Ukoliko Gradonačelnik i njegov zamjenik svoju dužnost obavljaju profesionalno koeficijenti za utvrđivanje visine mjesečne plaće su:

a) Gradonačelnik 4,23,

b) zamjenik Gradonačelnika 3,50.

Ukoliko Gradonačelnik i njegov zamjenik svoju dužnost obavljaju volonterski koeficijenti za utvrđivanje visine mjesečne novčane naknade su:

a) Gradonačelnik 1,41,

b) zamjenik Gradonačelnika 1,21.

Članak 6.

Ostalim dužnosnicima koji volonterski obavljaju povjerene dužnosti od interesa za Grad Čabar utvrđuje se novčana naknada u neto iznosu kako slijedi:

a) članovi Gradskog vijeća 200,00 kn / po sjednici kojoj prisustvuju

b) predsjednik Gradskog vijeća 300,00 kn / po sjednici Gradskog vijeća kojoj prisustvuje

c) potpredsjednik Gradskog vijeća 200,00 kn / po sjednici kojoj prisustvuje

te 300,00 kn / po sjednici kojom predsjeda

d) savjetnici Gradonačelnika 200,00 kn / po sjednici kojoj prisustvuju

e) voditelj knjižnice 500,00 kn / mjesečno

f) voditelj galerije 200,00 kn / mjesečno

g) voditelj zavičajne zbirke u Prezidu 200,00 kn / mjesečno

h) voditelj tamburaškog orkestra 200,00 kn / mjesečno

i) predsjednici mjesnih odbora 300,00 kn / mjesečno

j) članovi upravnih vijeća, nadzornih odbora, odbora Gradskog vijeća 85,00 kn / po sjednici kojoj prisustvuju.

Naknade iz stavka 1. ovog članka navedene su u neto iznosima, a isplaćuju se mjesečno.

Članak 7.

Na ostala materijalna prava osoba koje obavljaju dužnosti od interesa za Grad Čabar primjenuju se odredbe kolektivnog ugovora koji se primjenjuje za zaposlene u upravnim tijelima Grada Čabra.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o pravima osoba koje volonterski obavljanju dužnosti u Gradu Čabru (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/05).

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-02/09-01/17

Ur. broj: 2108/01-09-1

Čabar, 31. srpnja 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik
Zdravko Tomac, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr