SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 33. Četvrtak, 20. kolovoza 2009.
GRAD ČABAR
17

21.

Na temelju članka 31. stavka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04 i 38/09) te članka 26. Statuta Grada Čabra (»Službene novine PGŽ« broj 24/01, 06/02 i 22/ 05), Gradsko vijeće Grada Čabra, na sjednici održanoj 31. srpnja 2009. donijelo je

ODLUKU
o komunalnom doprinosu Grada Čabra

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje:

- područja zona (ovisno o pogodnosti položaja određenog područja i stupnju opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture),

- jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture i po pojedinim zonama, određena u kunama po m3 građevine;

- način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa;

- opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima može odobriti djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa;

- izvori sredstava iz kojih će se namiriti iznos za slučaj potpunog ili djelomičnog oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa

Odlukom se propisuje i način ostvarivanja prava na razmjerni povrat uplaćenog komunalnog doprinosa u slučaju da Grad Čabar ne izgradi objekte i uređaje komunalne infrastrukture utvrđene rješenjem o obvezi plaćanja komunalnog doprinosa, kao i nadležnost tijela Grada Čabra u svezi primjene članka 33. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04).

Članak 2.

Komunalni doprinos je javno novčano davanje koje se plaća za građenje i korištenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture čija se izgradnja financira iz komunalnog doprinosa i to:

- javnih površina,

- nerazvrstanih cesta,

- groblja i

- javne rasvjete.

Komunalni doprinos prihod je Proračuna Grada.

Sredstvima komunalnog doprinosa financira se i pribavljanje zemljišta na kojem se grade objekti i uređaji komunalne infrastrukture iz stavka 1. ovoga članka, rušenje postojećih objekata i uređaja, premještanje postojećih nadzemnih i podzemnih instalacija, te radovi na sanaciji tog zemljišta.

Članak 3.

Pod građenjem objekata i uređaja komunalne infrastrukture, u smislu ove Odluke, razumijeva se građenje novih, te rekonstrukcija postojećih objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 2. stavka 1. ove Odluke.

Članak 4.

Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa je vlasnik građevne čestice na kojoj se gradi građevina, odnosno investitor (u daljnjem tekstu: Obveznik).

U slučaju da je građevna čestica iz stavka 1. ovoga članka u suvlasništvu, odnosno u slučaju da postoji više investitora, suvlasnici kao Obveznici plaćaju komunalni doprinos u dijelu koji odgovara veličini njihovog suvlasničkog dijela, suinvestitori kao obveznici plaćaju komunalni doprinos u jednakim dijelovima, ako se pisanim sporazumom ne dogovore drugačije.

II. PODRUČJE ZONA I JEDINIČNA VRIJEDNOST KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 5.

Ovisno o pogodnostima položaja na području Grada i stupnju opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture, utvrđuju se slijedeće zone i jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa po vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture iskazane u kunama po m3 građevine:

*tablica se nalazi na dnu stranice*

III. NAČIN OBRAČUNA, VISINA I NAČIN PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 6.

Komunalni doprinos obračunava se u skladu s obujmom po m3 (prostornom metru) građevine koja se gradi na građevnoj čestici, a kada se građevina uklanja zbog gradnje nove ili se postojeća nadograđuje ili dograđuje, komunalni doprinos obračunava se na razliku u obujmu u odnosu na prijašnju građevinu.

Iznimno za otvorena igrališta i druge otvorene građevine, komunalni doprinos obračunava se po m2 tlocrtne površine građevine, pri čemu je jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za obračun njezine površine po m2 izražena u kunama jednaka jediničnoj vrijednosti komunalnog doprinosa za obračun po m3 građevine u toj zoni.

Način utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa određen je Pravilnikom o načinu obračuna komunalnog doprinosa (»Narodne novine« broj 23/ 00).

Članak 7.

Visina komunalnog doprinosa izračunava se množenjem obujma građevine utvrđenog po članku 6. ove Odluke i jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa po m3 građevine propisanog člankom 5. ove Odluke za zonu u kojoj se građevina nalazi.

Članak 8.

Rješenje o komunalnom doprinosu donosi nadležno upravno tijelo Grada Čabra.

Postupak obračuna komunalnog doprinosa pokreće se po zahtjevu stranke ili po službenoj dužnosti po primitku dokumentacije koju dostavlja tijelo državne uprave koje donosi akt na temelju kojeg se može graditi, a rješenje se donosi u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva odnosno dokumentacije.

Rješenje o komunalnom doprinosu sadrži:

1. iznos sredstava komunalnog doprinosa koji je obveznik dužan platiti;

2. način i rokove plaćanja komunalnog doprinosa;

3. prikaz način obračuna komunalnog doprinosa za građevinu koja se gradi;

4. popis objekata i uređaja komunalne infrastrukture koje će Grad Čabar izgraditi u skladu s Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture;

5. obvezu Grada Čabra o razmjernom povratu sredstava u odnosu na izgrađenost objekta i uređaja komunalne infrastrukture iz točke 4. stavak 3. ovog članka i ostvareni priliv sredstava.

Članak 9.

Komunalni doprinos plaća se u roku od 15 dana od dana konačnosti rješenja o komunalnom doprinosu.

Na nepravovremeno uplaćene iznose komunalnog doprinosa plaćaju se zatezne kamate u visini propisanoj za nepravovremeno uplaćene iznose javnih prihoda.

Članak 10.

Nadležno upravno tijelo Grada Čabra može na zahtjev obveznika plaćanja odobriti obročno plaćanje komunalnog doprinosa najviše na rok od 3 mjeseca (3 rate).

IV. OSLOBAĐANJA OD PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA I SREDSTVA NAMIRENJA

Članak 11.

Gradonačelnik može osloboditi plaćanja komunalnog doprinosa djelomično ili u cijelosti:

- Grad Čabar;

- trgovačka društva i ustanove kojih je Grad Čabar osnivač, vlasnik ili suvlasnik, u slučaju izgradnje građevina koje služe za obavljanje njihove djelatnosti;

- investitore koji grade objekte i uređaje komunalne infrastrukture;

- investitore koji grade objekte za javnu, kulturnu i športsku djelatnost, tjelesni odgoj i rekreaciju, objekte socijalne zaštite, obrazovanja, zdravstva, te vjerske objekte i objekte za vatrogasnu djelatnost;

- HRVI iz Domovinskog rata koji to pravo ostvaruju sukladno odredbama Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 174/04);

Obveznik je dužan prilikom podnošenja zahtjeva za oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa nadležnom uravnom tijelu Grada Čabra dostaviti odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuje ispunjavanje uvjeta iz st. 1. ovog članka.

Članak 12.

Sredstva iz kojih će se namiriti iznos komunalnog doprinosa iz stavka 1. članka 11. ove Odluke osigurat će se u Proračunu Grada Čabra iz sredstava poreznih prihoda Proračuna.

Članak 13.

Investitor ima pravo na povrat uplaćenog komunalnog doprinosa u slučaju da Grad Čabar ne izgradi objekte i uređaje komunalne infrastrukture utvrđene rješenjem o komunalnom doprinosu najkasnije u roku od 12 mjeseci od isteka kalendarske godine u kojoj je investitor uplatio komunalni doprinos u cijelosti.

Pravo na povrat uplaćenog komunalnog doprinosa ostvaruje se razmjerno u odnosu na izgrađenost objekata i uređaja komunalne infrastrukture i ostvareni priliv sredstava na dan stjecanja prava iz stavka 1. ovog članka.

Zahtjev za povrat uplaćenog komunalnog doprinosa podnosi se u pisanoj formi, nakon isteka roka iz stavka 1. ovog članka.

O zahtjevu za povrat uplaćenog komunalnog doprinosa odlučuje nadležno upravno tijelo Grada Čabra.

Članak 14.

Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa može uz suglasnost Gradonačelnika Grada Čabra,

i sam snositi troškove gradnje objekata i uređaja iz članka 30. stavak 1. točka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Uvjete, prava i obveze u svezi s izgradnjom objekata i uređaja iz prethodnog stavka obveznik plaćanja i Grada utvrđuju pisanim ugovorom.

Članak 15.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. listopada 2009. godine.

Klasa: 363-02/09-01/72

Ur. broj: 2108/01–09-02

Čabar, 31. srpnja 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik
Zdravko Tomac, v.r.

 

Odluka o komunalnom doprinosu Grada   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr