SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 33. Četvrtak, 20. kolovoza 2009.
GRAD ČABAR
17

19.

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 4. i članka 53. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 26. Statuta Grada Čabra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/ 01, 06/02 i 22/05), Gradsko vijeće Grada Čabra, na sjednici održanoj dana 31. srpnja 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o ustrojstvu i djelokrugu rada Gradske uprave
Grada Čabra

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se ustrojstvo i djelokrug rada Gradske uprave Grada Čabra.

Članak 2.

Gradsku upravu čine upravna tijela koja su ustrojena radi obavljanja upravnih, stručnih i drugih poslova iz samoupravnog djelokruga Grada kao jedinice lokalne samouprave, kao i poslova državne uprave prenijetih na Grad.

Članak 3.

Upravna tijela poslove iz svog djelokruga obavljaju u sjedištu Grada Čabra.

II. UNUTARNJE USTROJSTVO I DJELOKRUG RADA UPRAVNIH TIJELA

Članak 4.

U Gradu Čabru se, radi obavljanja poslova iz članka 2. ove Odluke, ustrojavaju sljedeća upravna tijela:

1. Ured Grada,

2. Upravni odjel za poslove uprave i samouprave.

Članak 5.

Djelokrug rada Ureda Grada:

- upravni, protokolarni, administrativni poslovi iz djelokruga rada Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela i Gradonačelnika,

- opći i tehnički poslovi za potrebe Gradske uprave,

- informiranje sukladno zakonskim propisima i odnosi s javnošću,

- poslovi javne nabave,

- poslovi vezani uz razvojne projekte,

- zaštita potrošača,

- obavljanje poslova za potrebe korisnika proračuna Grada Čabra,

- obavljanje drugih poslova po nalogu Gradonačelnika,

- obavljanje drugih poslova kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisima i Statutom Grada Čabra.

Članak 6.

Djelokrug rada Upravnog odjela za upravu i samoupravu:

- izrada i izvršavanje proračuna,

- planiranje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka,

- izrada polugodišnjeg izvještaja i godišnjeg obračuna proračuna te financijskih izvještaja tijekom godine,

- konsolidacija financijskih izvještaja proračunskih korisnika,

- vođenje knjigovodstvenih evidencija,

- razrez i naplata gradskih prihoda,

- financijska operativa,

- komunalne i gospodarske djelatnosti,

- uprava groblja,

- komunalno redarstvo,

- pravni poslovi za potrebe Gradske uprave,

- imovinsko-pravni poslovi,

- obavljanje poslova vezanih uz socijalnu skrb i primarnu zdravstvenu zaštitu,

- predškolski odgoj, osnovno i srednješkolsko obrazovanje, kultura, tjelesna kultura i šport,

- prostorno i urbanističko uređenje,

- poslovi vezani uz upravljanje imovinom Grada,

- uređenje naselja i stanovanja,

- zaštita i unapređenje prirodnog okoliša,

- kadrovski poslovi,

- obavljanje drugih poslova po nalogu Gradonačelnika,

- obavljanje drugih poslova kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisima i Statutom Grada Čabra.

III. UPRAVLJANJE UPRAVNIM TIJELIMA

Članak 7.

Radom upravnih tijela upravljaju pročelnici.

Pročelnike bira i imenuje Gradonačelnik na temelju javnog natječaja.

Članak 8.

Pročelnici za svoj rad i rad upravnog tijela kojim upravljaju, odgovaraju Gradonačelniku.

Članak 9.

Pročelnici su dužni na zahtjev Gradonačelnika podnijeti izvješće o radu upravnog tijela kojim upravljaju.

Pročelnici mogu Gradonačelniku izvješće iz stavka 1. ovog članka podnijeti i po osobnom nahođenju.

Članak 10.

Pročelnici organiziraju obavljanje poslova u upravnom tijelu, daju službenicima i namještenicima upute za obavljanje poslova, brinu o stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika i namještenika te obavljaju i druge poslove predviđene zakonom, Statutom i ovom Odlukom.

IV. NAČIN RADA

Članak 11.

Upravna tijela u djelokrugu rada izvršavaju opće i pojedinačne akte Gradskog vijeća, predlažu mjere za provedbu tih akata, predlažu mjere za unapređenje pojedinih oblasti samoupravnog djelokruga.

Članak 12.

Upravna tijela u izvršavanju općih akata Gradskog vijeća donose pojedinačne akte kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

Na postupak donošenja akata iz stavka 1. ovog članka shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku, ako posebnim zakonom nije drugačije propisano.

Protiv akata iz stavka 1. ovog članka može se izjaviti žalba nadležnom županijskom tijelu.

Članak 13.

Upravna tijela su samostalna u obavljanju poslova iz svog djelokruga.

Članak 14.

Upravne, stručne i ostale poslove u upravnim tijelima obavljaju službenici i namještenici.

Službenici obavljaju upravne i stručne poslove iz djelokruga tijela u kojem rade, a namještenici obavljaju prateće i pomoćne poslove.

Članak 15.

Unutarnje ustrojstvo upravnih tijela, nazivi radnih mjesta s opisom poslova, stručnim i ostalim uvjetima potrebnim za njihovo obavljanje, kao i druga pitanja značajna za rad upravnih tijela, uređuju se Pravilnikom o unutarnjem redu.

Pravilnik iz stavka 1. ovog članka donosi Gradonačelnik na prijedlog pročelnika.

V. SREDSTVA ZA RAD UPRAVNIH TIJELA

Članak 16.

Sredstva za rad upravnih tijela osiguravaju se u Proračunu Grada Čabra ili iz drugih izvora utvrđenih zakonom.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Službenici i namještenici zaposleni u Gradskoj upravi rasporedit će se na radna mjesta u skladu sa Pravilnikom iz članka 15. ove Odluke.

Članak 18.

Danom stupanja na snagu ove Odluke, prestaje vrijediti Odluka o unutarnjem ustrojstvu Gradske uprave Grada Čabra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 22/05).

Članak 19.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-02/09-01/16

Ur. broj: 2108/01-09-1

Čabar, 31. srpnja 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik
Zdravko Tomac, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr