SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 10. Četvrtak, 25. ožujka 2004.
GRAD DELNICE
4

6.

Temeljem članka 22.stavak 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00 i 59/01) i članka 19. Statuta Grada Delnica (»Službene novine« broj 22/01) Gradsko vijeće Grada Delnica, na sjednici održanoj 9. ožujka 2004. godine, donijelo je

IZVJEŠĆE
za 2003. godinu o izvršenju Programa gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za razdoblje od četiri godine

Članak 1.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za četverogodišnje razdoblje donesen je 14. prosinca 2001. godine, a izmjene i dopune Programa 23. prosinca 2003. godine i obuhvaća razdoblje od 2002.-2005. godine. Ovim Izvješćem obuhvaćena je gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u tijeku 2003. godine s pregledom realiziranih radova i u 2002. godini i to za:

1.- javne površine,
- nerazvrstane ceste
- javnu rasvjetu

2.- građenje groblja

3.- opskrba pitkom vodom,
- odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda,
- odlaganje komunalnog otpada

Članak 2.

U tijeku 2003. godine iz planiranog četverogodišnjeg programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture realizirano je sljedeće:


Planirano Izvedeno Izvedeno

u 2002. u 2003.


1.

- javne površine

- uređenje trga u Ulici A. Starčevića i dijela Parka (ukupno

potrebno 1.500.000,00kn) u 2005. planira se utrošiti

500.000,00 1.000.000,00 500.000,00 -

- uređenje parkirališta iza zgrade gradske uprave

(djelomično izvedeno i sadržano u programu održavanja

komunalne infrastrukture za 2002. u iznosu od 183.348,59,

zahvat se proširuje na zemljište iz banke te se planira iznos 700.000,00 - -

- otkup zemljišta za uređenje parkirališta iza gradske uprave 70.000,00 31.800,00

- uređenje parkirališta i kupališta Pritiske 500.000,00 - -

- izrada podloge (geodetski snimak) za izradu programa

uređenja Kupe i Kupice 60.000,00 - -

- kupnja zemljišta za kamionsko parkiralište 250.000,00 - -

- kupnja zemljišta u Sajmišnoj ulici zbog rješavanje spoja

Radićeve i Kamenite ulice 40.000,00 - -

- kupnja zemljišta za javnu površinu prema DPU dijela

centra Delnica 120.000,00 - -


UKUPNO: 2.740.000.00 500.000,00 31.800,00


- nerazvrstane ceste

- Rekonstrukcija Pintarske ulice i Ul. prema Šumariji

u C. Lugu 1.200.000,00 - -

- Rekonstrukcija Mesničke i Bolfove ulice u Delnicama

(ukupno potrebno 3.700.000,00 kn) u 2005. godini planira

se utrošiti 2.000.000,00 - -

- Rekonstrukcija Ulice Ploškovo 300.000,00 - 252.191,86

- Rekonstrukcija puta za Turne 50.000,00 - 131.896,08

- Izgradnja oborinske odvodnje u Ulicama

S. S. Kranjčevića i T. Ujevića 2.000.000,00 - -

- Izgradnja oborinske kanalizacije i ceste u dužini 100 m

u Novom naselju u Brodu na Kupi (izvedeno i sadržano

u izvješću programa održavanja komunalne infrastrukture

u iznosu 175.361,75 kn, te se planirani iznos od

80.000,00 kn ne prikazuje u planu) 80.000,00 - -

- uređenje trotoara, obostrano (dizanjem nivelete, postava

ivičnjaka i zatvaranje vanjskih rigola) u Supilovoj ulici

od kbr. 177-349 2.000.000,00 - -

- rekonstrukcija dijela oborinske odvodnje u Ul. kralja Petra

Krešimira IV i izgradnja dijela odvodnje 300.000,00 - -

- izrada dokumentacije za uvođenje naplate parkiranja u

centru Delnica, te realizacija istog 250.000,00 - -

- izgradnja dijela ceste, nastavak S.S. Kranjčevića u

dužini 160 m s potrebnom infrastrukturom (POS) 500.000,00 - -

- izrada elektro-priključka za objekte POS-a - 345.705,30


UKUPNO 8.680.000,00 - 729.793,24


- javna rasvjeta

- izgradnja javne rasvjete u Ulici prolaz HŠ u Delnicama 60.000,00 - -

- izgradnja javne rasvjete - most Turke 5.000,00 - -

- proširenje javne rasvjete - Iševnica 16.000,00 - -

- proširenje javne rasvjete u Ulici Kuti 70.000,00 - 7.063,48

- proširenje javne rasvjete u S.S.Kranjčevića 100.000,00 - -

- proširenje javne rasvjete u Supilovoj ul. treći red kuća 5.000,00 - 7.038,03

- proširenje javne rasvjete u Crnom Lugu ( Školska, Velika Voda

Pintarska) 50.000,00 - -

- proširenje javne rasvjete u Ulici A. Starčevića u Delnicama 170.000,00 169.454,23

- rekonstrukcija javne rasvjete na košarkaškom igralištu - 17.832,98


UKUPNO 476.000,00 169.454,23 31.934,49


SVEUKUPNO TOČKA 1. 11.396.000,00 669.454,23 793.527,73


Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji se

odnose na javne površine, nerazvrstane ceste i javnu rasvjetu

iz prethodnog stavka financirano je iz:

- komunalnog doprinosa 26.363,04 76.546,46

- proračuna Grada 553.091,19 716.981,27

- iz drugih izvora - sufinanciranje PGŽ 90.000,00 -


UKUPNO 669.454,23 793.527,73


2.

- građenje groblja

- otkup zemljišta za proširenje groblja u Delnicama 700.000,00 - 754.759,84

- izgradnja pristupne ceste groblja i priprema jednog

polja za potrebe ukopa, komplet s vodom, rasvjetom

uređenjem platoa ispred mrtvačnice 3.300.000,00 - 791.790,67

- rješavanje imovinsko pravnih poslova za proširenje

groblja u Zamostu Brodskom te izrada projektne

dokumentacije 150.000,00 - -

- izrada katastra groblja u mjestima Razloge, Hrvatsko,

Turke i Kuželj 40.000,00 - -


UKUPNO 4.190.000,00 - 1.546.550,51


Građenje groblja financirano je iz:

- proračuna Grada - 1.528.026,47

- komunalnog doprinosa - -

- naknade za koncesiju za obavljanje pogrebnih

poslova - 18.524,04

- drugih izvora - -


UKUPNO TOČKA 2. - 1.546.550,51


3.

- opskrba pitkom vodom

- rekonstrukcija vodospreme Japlenški vrh 100.000,00 - -

- izrada katodne zaštite cjevovoda Iševnica Delnice 400.000,00 - -

- rekonstrukcija energetskog kanala od

izvora Kupice do crpne stanice Iševnica 100.000,00 - 40.000,00

- ulični cjevovod Lujzijana 400.000,00 - -

- rekonstrukcija vodospreme Pleševka u Crnom Lugu s

ugradnjom opreme za kloriranje 100.000,00 85.771,00 -

- izgradnja crpne stanice u Dedinu 50.000,00 54.657,61 -

- laboratorij za ispitivanje kvalitete vode 400.000,00 - -

- izgradnja cjevovoda u Supilovoj ulici od kbr. 177-349 800.000,00 - -

- izgradnja cjevovoda u Parku kralja Tomislava u Delnicama 300.000,00 - -

- izgradnja cjevovoda (Homer) Mala Lešnica 70.000,00 - -

- izmjena cjevovoda u Ulici kneza Domagoja 180.000,00 - -

- izgradnja uličnog cjevovoda na Polanama (izvedeno u

2001. u iznosu od 301.871,00) 500.000,00 301.871,00 -

- izrada projektne dokumentacije i izgradnja cjevovoda za

vodoopskrbu Petehovca 1.000.000,00 - -

- produženje uličnog cjevovoda u Lovačkoj ulici 75.000,00 - -

- izmjena cjevovoda u Lučicama - Novo naselje 100.000,00 - -

- produžetak uličnog cjevovoda u Ul.S.S.Kranjčevića 150.000,00 - 46.521,47

- izgradnja vodovoda u naselju Kočičin s kaptažom

izvora i potrebnom teh. Dokumentacijom 200.000,00 - -

- izgradnja vodospreme u Iševnici 30.000,00 - -

- izrada projektne dokumentacije za vodoopskrbu

kupske doline - idejno rješenje 100.000,00 - -

- izgradnja crpne stanice u Kuželju za potrebu prebacivanja

vode iz pomoćnog izvora u vodospremu s izgradnjom NN

mreže u dužini cca 500m 100.000,00 - -

- izmjena cjevovoda u Ul. Ploškovo u dužini 200 m - - 50.775,53


UKUPNO 5.155.000,00 442.299,61 137.297,00


Izgradnja i rekonstrukcija objekata vezanih uz opskrbu pitkom

vodom financirana je iz:

- cijene komunalne usluge i ostalih prihoda komunal. društva 221.150,31 90.775,53

- proračuna Grada - 46.521,47

- naknada za priključenje - -

- drugih izvora: - Hrvatske vode 221.149,30 -


UKUPNO 442.299,61 137.297,00


Osim spomenutih radova izvedeni su i radovi na regionalnom vodoopskrbnom sustavu Gorski kotar - nastavak izgradnje cjevovoda u iznosu od 4.099.995,23 kune u 2002. godini te 10.637.227,14 kn u 2003. godini od čega je 3.500.000,00 kn županijskih sredstava i 7.137.227,14 kn sredstava Hrvatskih voda.

- odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

- II. faza izgradnje kanalizacijskog kolektora u Ul.Zrinskoj 700.000,00 1.187.280,88 -

- tlačni vod kanalizacije od Zrinske ul. do kolektora

za vojarnu 400.000,00 199.311,58 -

- izgradnja crpne stanice u Zrinskoj ulici 550.000,00 - 316.006,15

- revizija projektne dokumentacije uređaja za pročišćavanje

otpadnih voda u Delnicama 350.000,00 - 110.000,00

- izrada projektne dokumentacije za II. stupanj pročišćavanja

otpadnih voda u Delnicama 150.000,00 - -

- ugradnja i rekonstrukcija opreme za poboljšanje

mehaničkog pročišćavanja otpadnih voda 200.000,00 - -

- ugradnja opreme za II. stupanj biološkog pročišćavanja

otpadnih voda 4.000.000,00 - -

- izgradnja kolektora I Faza u Ul. P.Krešimira u Delnicama - - 905.560,35

- izgradnja kolektora II. Faza u Ul. P. Krešimira u Delnicama 600.000,00 - 591.171,48

- izgradnja nastavka kanalizacije u Ul. S. S. Kranjčevića 60.000,00 - -

izgradnja kanalizacijskog kolektora naselja Kuti I. i II. faza 850.000,00 - 300.000,00

- izgradnja kanalizacijskog kolektora u Ul.kneza Domagoja i

bana Jelačića 1.000.000,00 - -

- rekonstrukcija uređaja za pročišćavanje otpadnih voda

u Crnom Lugu 150.000,00 - -

- izgradnja kanalizacije u Školskoj ulici u Crnom Lugu 100.000,00 - -

- izrada idejnog rješenje sustava javne odvodnje u Crnom Lugu 50.000,00 - -

- izrada idejnog rješenja sustava javne odvodnje u Brodu na

Kupi za fekalnu i oborinsku odvodnju 50.000,00 - -

- izgradnja kanalizacije u Hrvatskom 250.000,00 - -


UKUPNO 9.460.000,00 1.386.592,46 2.222.737,98


Izgradnja kanalizacijskih kolektora i rekonstrukcija uređaja
za pročišćavanje voda financirana je iz:

- ostali prihodi komunalnog društva - 403.857,39

- proračuna Grada i drugih jedinica lokalne samouprave

vlasnika Komunalca - 110.000,00

- naknade za priključenje - -

- drugih izvora - PGŽ 285.400,00 311.186,90

- Hrvatske vode 850.365,07 1.397.693,69

- drugi izvori financiranja 250.827,39 -


UKUPNO 1.386.592,46 2.222.737,98


- odlaganje komunalnog otpada

- nastavak sanacije odlagališta II. faza 1.300.000,00 350.000,00 250.000,00

- nabava kompaktora - vraćanje kredita 42.000,00 70.243,40 42.146,11


UKUPNO 1.342.000,00 420.243,40 292.146,11


Sanacija odlagališta II. faze i nabava kompaktora financira se iz:

- cijene komunalne usluge 350.000,00 250.000,00

- proračuna Grada 70.243,40 42.146,11

- drugih izvora - -


UKUPNO 1.342.000,00 420.243,40 292.146,11


SVEUKUPNO TOČKA 3. 15.957.000,00 2.249.135,47 2.652.181,09


SVEUKUPNO 31.543.000,00 2.918.589,70 4.992.259,33


Članak 3.

Ovo Izvješće objavljuje se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-01/04-01/05

Ur. broj: 2112-01-04-01

Delnice, 9. ožujka 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik

Milivoj Tomac, dipl. ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr