SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 10. Četvrtak, 25. ožujka 2004.
GRAD DELNICE
4

5.

Temeljem članka 11. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98 i 61/00) i članka 19. Statuta Grada Delnica (»Službene novine« broj 22/01) Gradsko vijeće Grada Delnica, na sjednici održanoj 9. ožujka 2004. godine, donosi

PROGRAM MJERA
za unapređenje stanja u prostoru

Program mjera za unapređenje stanja u prostoru nastavlja se na zaključke iz Izvješća o stanju u prostoru, njime se iskazuje potreba izrade nove, odnosno izmjena i dopuna postojeće prostorno planske dokumentacije, potreba pribavljanja podataka i stručnih podloga za njihovu izradu, te druge mjere od značaja za izradu i donošenje tih dokumenata.

Programom mjera se utvrđuje i potreba uređenja zemljišta za izgradnju, nivo uređenja zemljišta, rokovi u kojima je potrebno određeno zemljište urediti za primjenu, kao i izvori financiranja.

Uređenje zemljišta obuhvaća pripremu zemljišta za izgradnju (izrada prostornih planova, imovinsko pravne radnje i dr.), te izgradnja infrastrukturnih objekata individualne i zajedničke potrošnje.

Na osnovu Izvješća, te donošenja ocjene o nedostacima postojeće dokumentacije prostornog uređenja ocjenjuje se potrebnim u sljedećem dvogodišnjem razdoblju poduzeti mjere i aktivnosti kako slijede:

1. Potreba izrade novih prostornih planova

Izradi pojedinih planskih dokumenata može se pristupiti temeljem ovog Programa mjera. Na prostoru Grada Delnica pristupit će se izradi sljedećih prostorno planskih dokumenata u narednom dvogodišnjem razdoblju:

- Prostorni plan područja posebnih obilježja za dolinu Kupe - s obzirom da je Prostornim planom Županije cijeli tok Kupe i Kupice proglašen zaštićenim krajolikom potrebno je donijeti spomenuti Plan što je obaveza Primorsko-goranske županije, a kako se radi o zaštiti cijelog toka Kupe koja prolazi kroz više županija i obveza države. Do donošenja predmetnog Plana mjere zaštite propisane su mjerama provedbe Prostornog plana uređenja Grada Delnica.

- potrebno je donijeti Urbanistički plan uređenja Grada Delnica, s obzirom da je Grad Delnice središte mikroregije u zakonskoj je obvezi donijeti spomenuti Plan. U rujnu 2003. godine odabran je izrađivač Plana, njegova izrada je u tijeku. Granice obuhvata Plana utvrđene su Prostornim planom uređenja Grada Delnica. Urbanističkim planom uređenja utvrđuju se osnovni uvjeti korištenja i namjene javnih i drugih površina naselja, prometno i komunalno uređenje. Njime se može utvrditi obveza izrade detaljnih planova uređenja za uža područja unutar obuhvata tog plana. Tim planom potrebno je dati i prometno rješenje Delnica, kao i rješenje parkirališnog prostora u Centru Delnica.

- Urbanistički plan uređenja Turističkog naselja »Polane« T-2, T-3 - cilj izrade je utvrđivanje razvoja tog područja kao budućeg centra turizma u ljetnom i zimskom periodu. Urbanistički plan uređenja potrebno je donijeti zbog sprečavanja pojedinačnih zahvata u prostoru i eventualne uzurpacije istog s obzirom da je moguća gradnja prema odredbama za neposrednu provedbu Prostornog plana uređenja Grada Delnica.

- Urbanistički plan uređenja poslovne zone Lučice K-3 - postoji interes da se na tom prostoru (njegovom neizgrađenom dijelu) izgradi asfaltna baza, preduvjet za gradnju iste je izrada ovog UPU-a kojim će se definirati detaljnija namjena prostora, način i opseg infrastrukturnog opremanja i sl.

- Detaljni plan uređenja Centra Delnica - koji bi obuhvatio prostor od zgrade Croate do ceste za Srednju školu Delnice, gdje postoji problem pristupa do Srednje škole i Hotela Risnjak te prostor od ulaza u Park kralja Tomislava sa Supilove ulice do Ul. A.Starčevića- u izradu tog dijela Plana krenut će se kad se za to ukaže potreba i interes za gradnju u tom prostoru.

- Detaljni plan uređenja poslovne zone (kod Šumarije), potrebno riješiti infrastrukturu, kao i imovinsko pravne odnose, cilj donošenja tog Plana je mogućnost izgradnje manjih pogona.

- Detaljni plan uređenja- klizalište - za izradu tog Plana odabran je izrađivač plana u siječnju 2004. godine

- Detaljni plan uređenja - Iševnica - za izradu tog Plana zainteresiran je privatni investitor kojemu je namjera izgradnja mlina na Kupici

Od stručnih podloga i uređenja građevinskog zemljišta postoji potreba za:

- izradom stručnih podloga - geodetska podloga obale Kupice i dijela Kupe kao osnova za izradu idejnih rješenja šetnica, kupališta i sl.

- reambulacijom podloga dijela naselja Delnice i naselja Lučice, odnosno izrada katastarskih podloga u mjerilu 1:1000.

- rješenjem imovinsko pravne odnose za proširenje parkiranja iza zgrade gradske uprave

- rješenjem imovinsko pravne odnose za proširenje groblja u Zamostu Brodskom.

Izradu planova nižeg reda UPU-a ili DPU-a može inicirati i investitor gradnje objekta u zonama u kojima se bez spomenutih planova ne može vršiti gradnja. U tom slučaju investitor, stručnim službama Grada Delnica podnosi zahtjev s programom namjeravanog zahvata u prostoru, odluku o prihvaćanju pojedinog programa i njegovo uvrštenje u Program mjera donosi Gradsko vijeće Grada Delnica. U takvim slučajevima investitor sufinancira izradu planova.

2. Sadržaj planova i donošenje planova

Sadržaj planova i način donošenje planova utvrđen je Uredbom o javnoj raspravi o postupku donošenja prostornih planova (»Narodne novine« broj 101/98), te Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98).

3. Odredbe za uređenje građevinskog zemljišta

Uređenje građevinskog zemljišta obuhvaća pripremu zemljišta za izgradnju (izrada prostornih planova, imovinsko pravne radnje, te izgradnja komunalnih instalacija, objekata i uređaja individualne i zajedničke potrošnje). Odredbe i troškovi za uređenje građevinskog zemljišta utvrđuju se sa svakim dokumentom prostornog uređenja nižeg reda. Ako postojećim važećim dokumentima prostornog uređenja, troškovi uređenja i realizacije plana nisu određeni, donosi ih Gradsko vijeće Grada Delnica, a putem Programa izgradnje komunalne infrastrukture za četverogodišnje razdoblje.

Izvršenje Programa, izrada i donošenje prostorno planske dokumentacije, te rješavanje imovinsko pravnih poslova i izgradnja komunalnih instalacija bit će financirano iz, komunalnog doprinosa, proračuna Grada, te drugih izvora (sufinanciranje od strane Županije i Države)

Izmjene i dopune ovog Programa, a sukladno financijskim mogućnostima, interesima Grada Delnica, odnosno iskazanim interesima pojedinih investitora donosit će se po istom postupku po kojem se donosi ovaj Program.

Program mjera čuva se u arhivi Jedinstvenog upravnog odjela Grada Delnica.

Ovaj Program mjera objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije i stupa na snagu danom objave.

Stupanjem na snagu ovog Programa prestaje važit Program mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Delnica (»Službene novine« broj 6/02 i 36/03)

Klasa: 350-02/04-01/02

Ur. broj: 2112-01-02-01

Delnice, 9. ožujka 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik

Milivoj Tomac dipl. ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr