SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 10. Četvrtak, 25. ožujka 2004.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
14

27.

Na temelju članka 53. stavak 1. podstavak 3. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 28/01), Odbor za statutarno-pravna pitanja utvrdio je pročišćeni tekst Odluke o osnivanju Parlamenta mladih (u daljnjem tekstu: Odluka).

Pročišćeni tekst obuhvaća Odluku o osnivanju Parlamenta mladih (»Službene novine« broj 8/02), Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Parlamenta mladih (»Službene novine« broj 26/02) i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Parlamenta mladih (»Službene novine« broj 34/03), u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu.

Klasa: 021-04/01-08/1

Ur. broj: 2170/01-92-04-68

Rijeka, 22. ožujka 2004.

Predsjednica

Odbora za statutarno-pravna pitanja

Vesna Orlić, v. r.

ODLUKA
o osnivanju Parlamenta mladih
(pročišćeni tekst)

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom osniva Parlament mladih kao tijelo Županijske skupštine koje predstavlja oblik organiziranog djelovanja mladih na području Primorsko-goranske županije, te se propisuje sastav, broj članova, djelokrug i način rada tijela Parlamenta mladih.

DJELOKRUG RADA

Članak 2.

Parlament mladih razmatra pitanja iz djelokruga područne (regionalne) samouprave, a posebice pitanja iz područja školstva, znanosti i tehnologije, prostornog planiranja i zaštite okoliša, kulture i sporta te razvoja malog poduzetništva.

Parlament mladih bavi se i problemima zapošljavanja mladih i socijalnom problematikom mladih, kao i drugim pitanjima utvrđenim Programskim smjernicama rada.

SASTAV PARLAMENTA MLADIH

Članak 3.

Parlament mladih čine predstavnici mladih, od šesnaest do dvadeset osam godina, koji imaju prebivalište na području Primorsko-goranske županije.

Parlament mladih čine predstavnici jedinica lokalne samouprave, studenata, učenika srednjih škola, nevladinih udruga te političkih stranaka zastupljenih u Županijskoj skupštini.

Parlament mladih je konstituiran izborom predsjednika.

Članak 4.

Parlament mladih ima 41 člana, a čine ga:

- predstavnici jedinica lokalne samouprave (8)

- predstavnici studenata (8)

- predstavnici učenika srednjih škola (9)

- predstavnici nevladinih udruga (8)

- predstavnici političkih stranaka zastupljenih u Županijskoj skupštini (8)

Mandat člana Parlamenta mladih traje dvije godine, odnosno do navršenih 28 godina života.

TIJELA PARLAMENTA MLADIH

1. Stalna vijeća Parlamenta mladih

Članak 5.

Parlament mladih ima pet stalnih vijeća i to:

- Regionalno vijeće

- Studentsko vijeće

- Školsko vijeće

- Političko vijeće

- Vijeće nevladinih udruga

Vijeća usklađuju rad na Koordinaciji Parlamenta mladih koju čine predsjednik i potpredsjednici, tajnik Parlamenta mladih, predsjednici i potpredsjednici vijeća.

Vijeća donose poslovnike o svom radu kojima pobliže uređuju način kandidiranja i izbora za članove vijeća, način sazivanja sjednica, utvrđivanje dnevnog reda, predsjedanje i sudjelovanje u radu, odlučivanje i glasovanje, vođenje zapisnika i druga pitanja.

a) Regionalno vijeće

Članak 6.

U Regionalnom vijeću svaka jedinica lokalne samouprave može biti zastupljena s jednim članom.

Člana Regionalnog vijeća imenuje poglavarstvo jedinice lokalne samouprave nakon provedenog javnog natječaja.

Regionalno vijeće može biti konstituirano s najmanje devet članova.

Članovi Regionalnog vijeća na konstituirajućoj sjednici, tajnim glasovanjem, biraju između sebe osam članova koji će ih predstavljati u Parlamentu mladih s tim da u Parlamentu mladih s najmanje jednim članom moraju biti zastupljene jedinice lokalne samouprave s područja Gorskog kotara, kvarnerskih otoka i Primorja, ako je iz tih jedinica lokalne samouprave imenovan član Regionalnog vijeća.

b) Studentsko vijeće

Članak 7.

U Studentskom vijeću svaki je fakultet i Veleučilište u Rijeci zastupljen s po dva predstavnika iz reda studenata, a način na koji se određuju predstavnici fakulteta i Veleučilišta u Studentsko vijeće uređuje se njihovim aktima.

Članovi Studentskog vijeća na konstituirajućoj sjednici, tajnim glasovanjem, biraju između sebe osam članova koji će ih predstavljati u Parlamentu mladih.

c) Školsko vijeće

Članak 8.

U Školskom vijeću svaka je srednja škola zastupljena s jednim članom izabranim iz reda učenika, na način uređen aktom škole.

Članovi Školskog vijeća na konstituirajućoj sjednici, tajnim glasovanjem, biraju između sebe devet članova koji će ih predstavljati u Parlamentu mladih.

d) Političko vijeće

Članak 9.

Političke stranke koje imaju najmanje tri člana u Županijskoj skupštini su u Parlamentu mladih zastupljene s osam predstavnika.

Predstavnike političkih stranaka u Parlament mladih određuju političke stranke na način određen njihovim aktima.

Broj članova političke stranke koji će biti imenovani u Parlament mladih utvrđuje se na način da se ukupan broj članova u Skupštini koji ima ta politička stranka dijeli s brojem od 1 do zaključno 8. Od svih dobivenih rezultata posljednji rezultat po redu jest zajednički djelitelj kojim se dijeli ukupan broj članova u Skupštini koji ima ta politička stranka. Svaka politička stranka dobit će onoliko mjesta u Parlamentu mladih koliko puta ukupni broj članova u Skupštini koji ima ta politička stranka sadrži zajednički djelitelj.

Ako je broj predstavnika političkih stranaka zastupljenih u Skupštini tako podijeljen da se ne može utvrditi koja bi od političkih stranaka dobila još jedno mjesto u Parlamentu mladih, ono pripada onoj političkoj stranci koja je zastupljena u Skupštini s većim brojem članova.

Političke stranke iz stavka 1. ovog članka su u Političkom vijeću zastupljene s dvostrukim brojem od broja predstavnika u Parlamentu mladih.

Političke stranke koje imaju članove u Skupštini, a nemaju svojih predstavnika u Parlamentu mladih, zastupljene su u Političkom vijeću s jednim članom.

e) Vijeće nevladinih udruga

Članak 10.

Vijeće nevladinih udruga čine predstavnici svih udruga koje su se prijavile na javni natječaj raspisan od strane Županijskog poglavarstva.

O tome tko će biti predstavnik udruge u Vijeću nevladinih udruga odlučuje udruga sukladno svojem aktu.

Županijsko poglavarstvo utvrđuje da li nevladina udruga ispunjava uvjete da bi putem svog predstavnika bila zastupljena u Vijeću nevladinih udruga.

Uvjeti iz stavka 3. ovoga članka jesu:

. udruga mora djelovati najmanje 2 godine u kontinuitetu

. iz programa rada udruge mora biti vidljiva programska orijentacija udruge prema mladima.

Članovi Vijeća nevladinih udruga na konstituirajućoj sjednici tajnim glasovanjem biraju između sebe osam članova koji će ih predstavljati u Parlamentu mladih.

Članak 11.

Stalna vijeća imaju predsjednika i potpredsjednika koje članovi Vijeća biraju istovremeno s izborom članova koji će ih predstavljati u Parlamentu mladih.

Za predsjednika odnosno potpredsjednika vijeća izabrani su kandidati koji dobiju najveći broj glasova.

Ako je više kandidata dobilo jednak broj glasova pa se ne može utvrditi koji je izabran za predsjednika odnosno potpredsjednika, glasovanje će se ponoviti samo za te kandidate.

Članak 12.

Parlament mladih:

. razmatra materijale Županijskog poglavarstva i Županijske skupštine iz djelokruga rada Parlamenta mladih, te o istima zauzima stajališta,

. inicira donošenje akata iz nadležnosti Županijske skupštine i Županijskog poglavarstva kad se radi o pitanjima koja spadaju u djelokrug rada Parlamenta mladih,

. donosi Programske smjernice rada, Poslovnik te odluke i druge akte,

. bira predsjednika, potpredsjednike i tajnika Parlamenta mladih,

. bira članove radnih tijela Parlamenta mladih,

. obavlja i druge poslove propisane ovom Odlukom, Poslovnikom i drugim aktima.

Članak 13.

Parlament mladih zasjeda prema potrebi, a najmanje šest puta godišnje.

Sjednice Parlamenta mladih saziva predsjednik Parlamenta mladih na vlastitu inicijativu, a sjednicu je dužan sazvati na obrazloženi prijedlog najmanje dvaju stalnih vijeća, ili najmanje 1/4 članova Parlamenta mladih.

Parlament mladih donosi odluke većinom glasova ukoliko je sjednici nazočna većina članova Parlamenta mladih.

Poslovnikom Parlamenta mladih podrobnije se propisuje način sazivanja sjednice, utvrđivanje dnevnog reda, predsjedanje i sudjelovanje u radu, tijek sjednice, odlučivanje i glasovanje, vođenje zapisnika i druga pitanja.

2. Predsjednik, potpredsjednici i tajnik Parlamenta mladih

Članak 14.

Parlament mladih ima predsjednika, dva potpredsjednika i tajnika koje bira iz reda članova Parlamenta mladih javnim glasovanjem većinom glasova nazočnih članova pod uvjetom da je sjednici nazočna većina članova Parlamenta mladih.

Prijedlog za izbor predsjednika, potpredsjednika i tajnika mora biti sastavljen u pisanom obliku i podnijet od strane najmanje 1/4 članova Parlamenta mladih.

Svaki član Parlamenta mladih može podržati samo jednog kandidata za izbor predsjednika, potpredsjednika i tajnika kao i potpisati kandidaturu samo jednom kandidatu za pojedinu funkciju.

Ako je predloženo više kandidata, o kandidatima se glasuje prema abecednom redu njihovih prezimena, s tim što član Parlamenta mladih može svoj glas dati samo jednom kandidatu.

U slučaju da u izboru sudjeluje više kandidata, a ne dobiju potreban broj glasova, izbor će se ponoviti na istoj sjednici s tim da u drugom krugu izbora sudjeluju ona dva kandidata koja su u prvom krugu izbora dobili najveći broj glasova, a ako ni tada ne dobiju potreban broj glasova, izbor će se ponoviti najkasnije u roku od 15 dana.

Ako u prvom krugu izbora dva ili više kandidata dobiju jednak broj glasova, najprije će se glasovanjem utvrditi koji će od tih kandidata sudjelovati u drugom krugu izbora.

U ponovljenom izboru kandidirani mogu biti i oni kandidati koji u prethodnom izboru nisu bili izabrani.

Ako ni u ponovljenim izborima ne bude izabran predsjednik Parlamenta mladih, župan će imenovati privremenog predsjednika Parlamenta mladih iz redova njegovih članova koji će svoju dužnost obavljati do izbora predsjednika.

Privremeni predsjednik Parlamenta mladih dužan je u roku od 90 dana od dana imenovanja organizirati izbore za predsjednika Parlamenta mladih.

Ukoliko se u roku od 90 dana ne izabere predsjednik, vijeća Parlamenta mladih izabrat će nove članove u Parlament mladih.

Članak 15.

Predsjednik Parlamenta mladih:

. predstavlja i zastupa Parlament mladih,

. koordinira rad stalnih vijeća Parlamenta mladih

. saziva i organizira te predsjeda sjednicama Parlamenta mladih

. saziva i organizira te predsjeda Koordinacijom Parlamenta mladih

. predlaže dnevni red sjednice Parlamenta mladih

. objavljuje rezultate glasovanja u Parlamentu mladih

. potpisuje zaključke koje donosi Parlament mladih

. obavlja i druge poslove određene ovom Odlukom, Poslovnikom i drugim aktima.

Predsjednika Parlamenta mladih u slučaju njegove odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti zamjenjuje potpredsjednik kojeg on odredi.

Kada zamjenjuje predsjednika, potpredsjednik ima prava i ovlasti predsjednika.

Članak 16.

Potpredsjednik Parlamenta mladih pomaže u radu predsjedniku Parlamenta mladih i po njegovom ovlaštenju obavlja poslove iz njegovog djelokruga.

Članak 17.

Tajnik Parlamenta mladih:

. sastavlja zapisnike sa sjednica Parlamenta mladih,

. izrađuje zaključke sa sjednica Parlamenta mladih,

. izrađuje nacrte akata čije je donošenje u nadležnosti Parlamenta mladih,

. vodi brigu o dostavi zaključaka Parlamenta mladih Županijskoj skupštini i Županijskom poglavarstvu,

. vodi brigu o organiziranju sjednica Parlamenta mladih i dostavi materijala članovima Parlamenta mladih,

. obavlja i druge poslove po nalogu predsjednika Parlamenta mladih.

Članak 18.

Zahtjev za razrješenje predsjednika, potpredsjednika i tajnika može podnijeti najmanje 1/3 članova Parlamenta mladih.

Zahtjev mora biti sastavljen u pisanom obliku i obrazložen, a o zahtjevu se Parlament mladih izjašnjava javnim glasovanjem.

Predsjednik, potpredsjednik i tajnik će biti razriješeni ako za razrješenje glasuje većina od ukupnog broja članova Parlamenta mladih.

U slučaju razrješenja predsjednika na istoj se sjednici obavlja izbor novog predsjednika.

Članak 19.

Predsjednik, potpredsjednik i tajnik mogu podnijeti ostavku. Ostavka se podnosi u pisanom obliku, a jednom podnijeta ostavka ne može se opozvati.

U slučaju podnošenja ostavke predsjednika Parlamenta mladih, pravo sazivanja i predsjedanja sjednicom na kojoj se utvrđuje činjenica podnošenja ostavke i obavlja izbor novog predsjednika Parlamenta mladih, pripada dobno starijem potpredsjedniku.

Potpredsjednik je sjednicu dužan sazvati u roku od 10 dana od dana podnošenja ostavke, a ako to ne učini sjednicu će u daljnjem roku od 3 dana sazvati i njome predsjedati drugi potpredsjednik.

3. Prava i dužnosti člana Parlamenta mladih

Članak 20.

Član Parlamenta mladih ima pravo sudjelovati u radu Parlamenta mladih i radnih tijela u koja je izabran.

Član Parlamenta mladih ima pravo predlagati raspravu o pitanjima iz nadležnosti Parlamenta mladih, Parlamentu mladih predlagati akte i davati prijedloge.

Član Parlamenta mladih može biti članom najviše dvaju radnih tijela Parlamenta mladih.

Članak 21.

Predsjedniku, potpredsjedniku i tajniku Parlamenta mladih mandat prestaje prije isteka vremena na koje su izabrani:

. ako podnesu ostavku, danom dostave pisane ostavke

. ako budu razriješeni, danom kada Parlament mladih donese odluku o razrješenju

. ako odjave prebivalište s područja Županije, danom odjave prebivališta.

. kada navrše 28 godina

Članu Parlamenta mladih mandat prestaje prije isteka redovitog dvogodišnjeg mandata u sljedećim slučajevima:

. ako podnese ostavku, danom dostave ostavke predsjedniku Parlamenta mladih,

. ako odjavi prebivalište s područja Županije, danom odjave prebivališta,

. kada navrši 28 godina.

U slučaju prestanka mandata članu Parlamenta mladih, predsjednik Parlamenta mladih o tome obavještava predsjednika stalnog vijeća koji je dužan pokrenuti postupak za izbor novog člana Parlamenta mladih.

Novog člana bira se kako je određeno ovom Odlukom.

Članu Parlamenta mladih mandat prestaje prije isteka redovitog dvogodišnjeg mandata i u slučajevima kada član Regionalnog vijeća promijeni mjesto prebivališta preseljenjem u drugu općinu ili grad, član Političkog vijeća promijeni stranku tijekom trajanja mandata, član Studentskog vijeća promijeni fakultet, član Vijeća nevladinih udruga promijeni udrugu te član Školskog vijeća promijeni ili napusti školu ili je pak završi.

4. Radna tijela Parlamenta mladih

Članak 22.

Radna tijela Parlamenta mladih osnivanju se kao stalna ili povremena radna tijela.

Radna tijela Parlamenta mladih osnivaju se za proučavanje i razmatranje pojedinih pitanja od interesa za Parlament mladih, za pripremu i podnošenje odgovarajućih prijedloga Parlamentu mladih, za praćenje utvrđene politike i izvršavanja akata Parlamenta mladih te izvršavanje određenih zadaća od interesa za Parlament mladih.

Radna tijela imaju predsjednika i određeni broj članova koje Parlament mladih bira iz reda svojih članova i iz reda članova stalnih vijeća.

Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se Poslovnikom ili posebnom odlukom.

AKTI PARLAMENTA MLADIH

Članak 23.

U okviru svog djelokruga Parlament mladih donosi programske smjernice rada, Poslovnik o radu, odluke i zaključke.

Članak 24.

Parlament mladih donosi odluke kad bira predsjednika, potpredsjednike, tajnika Parlamenta mladih i članove radnih tijela Parlamenta mladih.

Članak 25.

Parlament mladih donosi zaključke:

. kad inicira raspravu na stalnim radnim tijelima Županijske skupštine

. kad inicira donošenje akata iz nadležnosti Županijske skupštine i Županijskog poglavarstva

. kad inicira rješavanje pitanja iz djelokruga Županijske skupštine i Županijskog poglavarstva

. kad zauzima stajališta o pitanjima čije je rješavanje u nadležnosti Županijske skupštine i Županijskog poglavarstva

U slučaju iz podstavka 2. stavka 1. ovoga članka zaključak mora sadržavati nacrt akta.

Članak 26.

Programske smjernice rada su osnovni dokument kojim se određuje djelovanje Parlamenta mladih u mandatnom razdoblju.

Parlament mladih donosi Programske smjernice rada na prijedlog predsjednika Parlamenta mladih, a uz prethodno pribavljeno mišljenje Koordinacije Parlamenta mladih.

SUDJELOVANJE PARLAMENTA MLADIH U RADU ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I POGLAVARSTVA

Članak 27.

Parlament mladih u pogledu iniciranja donošenja akata iz nadležnosti Županijske skupštine svoje prijedloge dostavlja putem Ureda župana, Županijske skupštine i Poglavarstva nadležnim tijelima odnosno odborima Skupštine na daljnje postupanje, sukladno odredbama članka 95. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 28/01).

Članak 28.

Kada Parlament mladih inicira donošenje akata odnosno rješavanje pitanja iz djelokruga Županijskog poglavarstva tada takvu inicijativu Županijskom poglavarstvu podnosi putem nadležnog upravnog tijela.

U pogledu odnosa Parlamenta mladih prema Županijskom poglavarstvu na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Poslovnika Županijskog poglavarstva (»Službene novine« broj 27/01) kojima se uređuje odnos ovlaštenih predlagatelja prema Županijskom poglavarstvu.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODBREDBE

Članak 29.

Članovi Parlamenta mladih te njegova tijela koja su već izabrana po postupku koji je važio u vrijeme njihova izbora nastavit će s radom do redovitog isteka mandata (23. ožujka 2005).

Članak 30.

Prva, konstituirajuća sjednica Parlamenta mladih sazvat će se u roku od 15 dana od dana kada je izvršen zadnji izbor članova stalnih vijeća u Parlament mladih.

Predsjednici stalnih vijeća dužni su 90 dana prije isteka roka iz članka 29. ove Odluke pokrenuti postupak izbora članova stalnih vijeća.

Konstituirajuću sjednicu saziva župan.

Članak 31.

Stručne i administrativne poslove za Parlament mladih obavlja Ured župana, Županijske skupštine i Poglavarstva.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=62&mjesto=00001&odluka=27
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr