SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 30. Petak, 31. srpnja 2009.
OPĆINA ČAVLE
3B2 EDGAR HTML from Cavle 3080..3093

30.

Na temelju članka 12. Zakona o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata (»Narodne novine« broj 1/07), članka 15. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Čavle za 2009. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 49/08) i članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 25/09) Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 30. srpnja 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka
zastupljenih u sazivu Općinskog vijeća
Općine Čavle od 10. 6. 2009. godine

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se način, uvjeti i postupak financiranja registriranih političkih stranaka.

Političkim strankama, prema ovoj Odluci, smatraju se Udruge definirane u članku 2. Zakona o političkim strankama (»Narodne novine« broj 1/07).

Članak 2.

Sredstva za rad političkih stranaka osiguravaju se u Proračunu Općine Čavle za tekuću godinu.

U Proračunu Općine Čavle za 2009. godinu osigurana su sredstva za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću u iznosu od 70.000,00 kuna. Do 30. 4. 2009. godine raspoređen je iznos od 23.332,96 kuna. Od 30. 4. do 31. 12. 2009. godine raspoloživ je iznos od 46.667,04 kuna.

Članak 3.

Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se jednak mjesečni iznos sredstava tako da svakoj pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova u Općinskom vijeću u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.

Članak 4.

Za svakog člana Općinskog vijeća u sazivu od 10. 6. 2009. utvrđuje se mjesečni iznos sredstava u iznosu od 364,59 kuna.

Članak 5.

Političkim strankama zastupljenim u Općinskom vijeću raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu Općine Čavle za 2009. godinu razmjerno broju njenih članova u Općinskom vijeću, kako slijedi:

- Socijaldemokratska partija Hrvatske 22.916,50 kuna

- Hrvatska demokratska zajednica 13.750,08 kuna

- Primorsko-goranski savez 8.750,16 kuna

-Hrvatska narodna stranka
- liberalni dem. 10.833,18 kuna

-Hrvatska seljačka stranka 4.583,36 kuna

-Hrvatska socijalno-liberalna stranka 4.583,36 kuna

-Autonomna regionalna stranka
Hrvatskog primorja, Gorskog kotara,
otoka i Rijeke 4.583,36 kuna

Članak 6.

Sredstva raspoređena prema članku 5. ove Odluke doznačit će se na žiro-račun političke stranke sukladno Odluci o izvršavanju Proračuna za 2009. godinu.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/05

Ur. broj: 2170-03-09-01-09

Čavle, 30. srpnja 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik

Josip Čargonja, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr