SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 30. Petak, 31. srpnja 2009.
OPĆINA ČAVLE
3B2 EDGAR HTML from Cavle 3080..3093

29.

Na temelju članka 19., 27., 35., 38. i 39. Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 25/09) Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 30. srpnja 2009. donijelo je

ODLUKU
o utvrđivanju naknada troškova za rad vijećnika,
članova radnih tijela, članova Savjeta Općinskog
načelnika, zamjenika Općinskog načelnika
i plaće Općinskog načelnika

Članak 1.

Vijećnicima, članovima radnih tijela vijeća i članovima Savjeta načelnika, pripada mjesečna naknada.

Članak 2.

Visina mjesečne bruto naknade za rad u Vijeću, radnim tijelima Vijeća, u Savjetu načelnika i zamjenika Općinskog načelnika, određuje se u koeficijentima, a prema osnovici za izračun osnovne bruto plaće određene člankom 5. Pravilnika o plaćama službenika i namještenika (sjednica Općinskog Poglavarstva: 28.06.06., 4.12.08. i 07.05.09.).

Članak 3.

Koeficijenti za obračuna naknada:

- Predsjednik Općinskog vijeća Općine Čavle 1,40

- Potpredsjednik Općinskog vijeća Općine Čavle 0,70

- Općinski vijećnik Općine Čavle 0,50

- Vanjski član stalnog radnog tijela Općinskog vijeća Čavle 0,10

- Savjetnik u Savjetu općinskog načelnika 1,40

Članak 4.

Predsjedniku Općinskog vijeća Općine Čavle, potpredsjednicima Općinskog vijeća, članovima Općinskog vijeća, članovima stalnih radnih tijela Općinskog vijeća, zamjeniku Općinskog načelnika i savjetnicima u Savjetu Općinskog načelnika pripada dnevnica za službena putovanja u zemlji i inozemstvu, kao i putni troškovi, sukladno važećim zakonskim propisima.

Članak 5.

Koeficijent za utvrđivanje plaće načelnika, koji dužnost obavlja profesionalno, utvrđuje se u visini 4,00.

Članak 6.

Plaća načelnika određuje se na način da se osnovica za obračun plaće, utvrđena u članku 5. Pravilnika o plaćama, pomnoži s koeficijentom i tako utvrđeni iznos poveća za 0,5% za svaku godinu radnog staža, a najviše do 20%.

Naknade, potpore i nagrade isplaćuju se sukladno odredbama Pravilnika o radu za službenike i namještenike općinske uprave.

Članak 7.

Koeficijent za utvrđivanje naknade zamjenika Općinskog načelnika, koji dužnost obavlja volonterski, utvrđuje se u visini 1,90.

Članak 8.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o utvrđivanju naknada za rad vijećnika, članova radnih tijela vijeća, članova Općinskog poglavarstva i Općinskog načelnika od 14. 7. 2006. godine.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« a primjenjuje se od 10. 6. 2009. godine.

Klasa: 021-05/09-01/05

Ur. broj: 2170-03-09-01-10

Čavle, 30. srpnja 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik

Josip Čargonja, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr