SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 30. Petak, 31. srpnja 2009.
GRAD KRK
3B2 EDGAR HTML from Krk 3066..3066

18.

Na temelju odredbi članka 43. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/ 05, 109/07, 125/08 i 36/09), Gradonačelnik Grada Krka, u predmetu povjeravanja poslova iz svog djelokruga te podjele nadležnosti, ovlasti i odgovornosti, donio je dana 13. srpnja 2009. godine, sljedeću

ODLUKU
o povjeravanju poslova zamjeniku gradonačelnika

I.

Ovom Odlukom povjeravam Čedomiru Mileru, dipl. ing., zamjeniku gradonačelnika obavljanje poslova iz djelokruga gradonačelnika koji se odnose na pripremu akata, praćenje stanja i provedbu odluka gradonačelnika i Gradskog vijeća u području djelatnosti iz samoupravnog djelokruga Grada Krka koje se odnose na gospodarstvo, komunalnu infrastrukturu, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, protupožarnu i civilnu zaštitu, organizaciju i koordinaciju gradske uprave, informatiku, informiranje te izvještavanje Gradskog vijeća iz navedenog djelokruga nadležnosti.

II.

U obavljanju povjerenih poslova iz točke I. ove Odluke zamjenik gradonačelnika je dužan pridržavati se pisanih i usmenih uputa gradonačelnika i podnositi redovno izvješće te parafirati akte iz područja povjerenih poslova upućenih na potpis gradonačelniku.

III.

Sastavni dio ove Odluke je i Ugovor o međusobnoj suradnji i podjeli nadležnosti, ovlasti i odgovornosti za vrijeme zajedničkog obnašanja vlasti u Gradu Krku, Klasa: 080-0109-01/3, Ur. broj: 2142/01-02/1-09-1 od 10. srpnja 2009. godine, ali nije predmet objave.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i na web stranici Grada Krka.

Klasa: 022-01/09-01/2

Ur. broj: 2142/01-02/1-09-1

Krk, 13. srpnja 2009.

Gradonačelnik

Darijo Vasilić, prof., v. r.

 
http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=624&mjesto=51500&odluka=18
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr