SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 29. Subota, 25. srpnja 2009.
GRAD RIJEKA
12

132.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 46. i 53. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09) te članka 23. i 39. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 27/01, 47/06, 44/07 i 14/08 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 23. srpnja 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o naknadama članovima
Gradskog vijeća Grada Rijeke i članovima radnih
tijela Gradskog vijeća Grada Rijeke

Članak 1.

U Odluci o naknadama članovima Gradskog vijeća Grada Rijeke i članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 51/06) u članku 3. stavku 2. i članku 5. stavku 1. riječi: »Poglavarstvo Grada Rijeke« u određenom padežu zamjenjuju se riječima: »Gradonačelnik Grada Rijeke« u odgovarajućem padežu.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/105

Ur. broj: 2170-01-10-20-09-5

Rijeka, 23. srpnja 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr