SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 29. Subota, 25. srpnja 2009.
GRAD RIJEKA
12

125.

Na temelju članka 14. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04 i 38/ 09) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09), Gradsko vijeće

Grada Rijeke, na sjednici 23. srpnja 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o komunalnom redu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom redu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 18/03, 21/03, 51/06 i 6/ 08) u članku 3. stavak 2. mijenja se i glasi:

»U slučaju spora o tome što se smatra javnom površinom, odluku donosi Gradonačelnik Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik).«

Članak 2.

U članku 53. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Lokacije za prodaju na otvorenim prostorima (tržnice na malo, tržnice na veliko, prigodne prodaje, sajmovi, izložbe i sl.) kojima upravlja Grad Rijeka određuje nadležno tijelo Grada sukladno propisima.«

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»Tržni red donosi Gradsko vijeće Grada Rijeke.«

Članak 3.

U članku 70. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Oblik i sadržaj iskaznice i oznaka te izgled odore utvrđuje Gradonačelnik.«

Članak 4.

Članak 74. mijenja se i glasi:

»Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. crta, šara ili na drugi način prlja i nagrđuje vanjske dijelove zgrade (članak 8. Odluke),

2. bez odobrenja koristi uređaje javne rasvjete za postavljanje predmeta čija je svrha isticanje reklamnih poruka (članak 18. Odluke),

3. ošteti rasvjetna tijela i uređaje javne rasvjete (članak 19. Odluke),

4. urbanu opremu iz članka 20. stavka 1. Odluke uništi, ošteti ili je uprlja ili nagrdi (članak 20. stavak 2. Odluke),

5. u naseljenim područjima Grada Rijeke drži životinje (članak 27. stavak 1. Odluke),

6. u dopuštenim područjima Grada Rijeke drži životinje na ispunjavajući higijensko - sanitarne uvjete ili držanjem životinja nanosi smetnje okolnim stanarima i narušava izgled naselja (članak 29. stavak 2. Odluke),

7. ne osigurava redovito i izvanredno čišćenje javnih parkirališta za čije se korištenje plaća naknada (članak 33. Odluke),

8. svakodnevno ne čisti dio javne površine koji se onečišćuje obavljanjem djelatnosti u njenom objektu uz javnu površinu (članak 35. Odluke),

9. ne pridržava se odredbi članka 36. Odluke,

10. postavi ili naruči postavljanje plakata, oglasa i promidžbenog materijala na zabranjenim mjestima (članak 37. stavak 2. Odluke),

11. neovlašteno postavi ili naruči postavljanje plakata, oglasa i promidžbenog materijala na nekretninama u vlasništvu Grada Rijeke određenim općim aktom kojim se propisuje davanje u zakup javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke za postavljanje privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta (članak 37. stavak 3. Odluke),

12. na javnoj površini ostavi motorno i drugo vozilo u nevoznom stanju (bez registarskih oznaka ili neregistrirano), plovila te razne uređaje i njihove dijelove (članak 38. Odluke),

13. ne pridržava se odredbi članka 39. Odluke,

14. predmete iz članka 4. stavka 2. Odluke ne postavi sukladno članku 45. Odluke,

15. bez odobrenja Odjela unutar javne zelene površine postavlja električne, telefonske, vodovodne, kanalizacijske i plinske vodove, odnosno ako ne uspostavi prvobitno stanje javne zelene površine u određenom roku (članak 47. stavak 1. i 2. Odluke),

16. bez odobrenja Odjela na javnoj površini iskrcava, smješta i ukrcava građevinski materijal, podiže skele i obavlja slične radove u građevinske svrhe (članak 48. stavak 1. Odluke),

17. javnu površinu ne dovede u prvobitno stanje (članak 48. stavak 4. Odluke),

18. kao organizator priredbe ili skupa u roku od 48 sati po završetku priredbe, odnosno skupa ne očisti javnu površinu (članak 51. Odluke),

19. odbije uslugu odvoza komunalnog otpada (članak 56. stavak 1. Odluke),

20. s otpadom postupa suprotno odredbama članka 56. stavaka 2. i 3. ove Odluke),

21. u posude za otpad odlaže opasni i tehnološki otpad, otpadni građevinski materijal, otpad iz klaonica, mesnica, ribarnica, leševe životinja, akumulatore, auto gume, električne baterije, granje, otpad iz vrta, žar te tekuće i polutekuće tvari (članak 59. stavak 1. Odluke),

22. odlaže ambalažni otpad u posudu ili pored posude za komunalni otpad (članak 59. stavak 2. Odluke),

23. odlaže otpad izvan posuda (članak 59. stavak 3. Odluke).

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.«

Članak 5.

Članak 74b. mijenja se i glasi:

»Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. ne obilježi zgradu kućnim brojem (članak 6. stavak 4. Odluke),

2. vanjske dijelove zgrade ne održava urednima i čistima (članak 7. stavak 1. Odluke),

3. posudu s cvijećem izvan gabarita zgrade ne osigura od pada i ne spriječi izlijevanje vode na prolaznike prilikom zalijevanja cvijeća (članak 7. stavak 2. Odluke),

4. na prozorima, vratima, balkonima, ogradama i drugim dijelovima zgrada koji su okrenuti prema javnoj prometnoj površini vješa ili izlaže rublje, posteljinu, sagove, krpe i druge predmete koji nagrđuju vanjski izgled zgrade (članak 9. Odluke),

5. ne održava i ne uređuje okućnicu stambene zgrade, odnosno okoliš poslovnog prostora i građevinsko zemljište te ogradu do javne površine tako da ne ometa korištenje te površine (članak 10. stavak 1. i 2. Odluke),

6. na nekretninama vidljivim s javne površine uskladištava i odlaže građevinski i drugi krupni otpad te razni materijal (drva, ugljen, otpadno drvo, željezo, lim i slično) (članak 10. stavak 3. Odluke),

7. ne podrezuje zelenilo na okućnici i građevinskom zemljištu koje svojim granama prelazi na javnu površinu tako da ometa prolaz pješaka i vozila, preglednost prometa

i prometne signalizacije i javne rasvjete (članak 10. stavak 4. Odluke),

8. vrt, voćnjak i drugu sličnu površinu ispred zgrade ne ogradi (članak 11. stavak 1. Odluke),

9. zastave, prigodne natpise i ukrase postavljene na zgradu i druga namjenska mjesta ne ukloni u roku od 24 sata nakon prestanka prigode radi koje su postavljeni (članak 15. Odluke),

10. na javnu površinu postavi posudu s ukrasnim biljem bez odobrenja Odjela (članak 46. stavak 1. Odluke),

11. ne održava i ne obnavlja posudu s ukrasnim biljem postavljenu uz odobrenje na javnu površinu (članak 46. stavak 2. Odluke),

12. ne obavijesti Odjel o završetku radova u roku od 24 sata (članak 48. stavak 2. Odluke),

13. javnu površinu koristi za iskrcaj i smještaj drva i ogrjeva suprotno odredbama članka 49. Odluke,

14. oštećuje posude za otpad, po njima crta i piše ili ih premješta s obilježenog mjesta (članak 60. Odluke),

15. parkira vozilo na način da onemogućuje pristup specijalnom vozilu za odvoz otpada ili onemogući odvoz otpada na drugi način (članak 61. Odluke),

16. ne čisti snijeg i led sukladno odredbama članka 68. stavaka 1., 2. i 3. Odluke,

17. ne omogući komunalnom redaru nesmetano obavljanje nadzora (članak 72. stavak 1. Odluke).

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit će se fizička osoba koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.«

Članak 7.

Članak 75. mijenja se i glasi:

»Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako:

1. pušta životinje na javnu površinu bez nadzora (članak 43. stavak 1. Odluke), dovodi i pušta pse na javne površine koje odredi i znakovima zabrane označi Odjel te na travnjake, cvijetnjake i dječja igrališta (članak 44. stavak 4. Odluke).

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako:

1. ne očisti javnu površinu koja je onečišćena otpacima njegove životinje (članak 43. stavak 2. Odluke),

2. na javnu površinu dovodi psa bez povodca ili bez zaštitne košare (brnjice) (članak 44. stavak 1. Odluke),

3. na javnu površinu dovodi štenad i patuljaste pasmine pasa bez povodca (članak 44. stavak 2. Odluke),

4. u parkovima i na drugim zelenim površinama psa vodi izvan pješačkih staza i sličnih površina namijenjenih kretanju pješaka (članak 44. stavak 3. Odluke).«

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/104

Ur. broj: 2170-01-10-20-09-3

Rijeka, 23. srpnja 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr