SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 29. Subota, 25. srpnja 2009.
GRAD RIJEKA
12

119.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08 i 38/09), Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora (»Narodne novine« broj 91/96, 124/97, 174/04 i 38/09) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 23. srpnja 2009. godine donijelo je

ODLUKU
o davanju u zakup poslovnog prostora

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje zasnivanje i prestanak zakupa u poslovnom prostoru u vlasništvu Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad), djelatnost koja se obavlja u poslovnom prostoru, međusobna prava i obveze zakupodavca i zakupnika te visina zakupnine.

Odredbe ove Odluke primjenjuju se i na poslovni prostor na kojem Grad ima pravo raspolaganja i korištenja.

Poslovnim prostorom iz stavka 1. i 2. ovoga članka neposredno gospodari Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija poslovni objekti (u daljnjem tekstu: Direkcija).

Članak 2.

Poslovnim prostorom, u smislu ove Odluke, smatraju se poslovna zgrada, poslovna prostorija i garaža.

Članak 3.

U upravljanju poslovnim prostorom sukladno odredbama ove Odluke, Gradonačelnik Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik):

- utvrđuje veličinu parametra »a«,

- imenuje Komisiju za provođenje javnog natječaja,

- odobrava sklapanje novog ugovora o zakupu sa sadašnjim zakupnikom poslovnog prostora nakon isteka ugovora o zakupu,

- odobrava stupanje u prava i obveze dosadašnjeg zakupnika,

- daje suglasnost za davanje poslovnog prostora u podzakup,

- obavlja druge poslove na koje je ovlašten pozitivnim propisima i ovom Odlukom.

Članak 4.

Ostale poslove u svezi s upravljanjem poslovnim prostorima iz članka 1. i 2. ove Odluke obavlja Direkcija.

II. DJELATNOST U POSLOVNOM PROSTORU

Članak 5.

Djelatnost koja se obavlja u poslovnom prostoru utvrđuje Gradonačelnik na prijedlog Odjela gradske uprave za poduzetništvo.

Članak 6.

U poslovnom prostoru koji se nalazi u ulicama utvrđenim u zonama L, I.A i I.B može se obavljati ugostiteljska, agencijska, trgovačka i financijska djelatnost, djelatnost osiguranja, djelatnost kockanja i klađenja te obrti koji su neposredno vezani uz prodaju svojih usluga kupcu.

Članak 7.

Poslovni prostor koji se nalazi u ulicama utvrđenim u zonama L, I.A i I.B i ima ulaz s ulice, ne može se davati u zakup za uredski prostor, skladišta i radionice proizvodnog značaja, ako proizvodi i usluge nisu neposredno vezani uz prodaju kupcu.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, poslovni prostor se može dati u zakup za obavljanje navedenih djelatnosti u slučaju kada se za poslovni prostor licitacija ne provede ni nakon tri objavljena javna natječaja za davanje u zakup.

Članak 8.

Poslovni prostor koji se nalazi u ulicama utvrđenim u zonama II., III. i IV. i ima ulaz s ulice, u pravilu se upotrebljava za obavljanje djelatnosti utvrđenih kao u zonama L, I.A i I.B te za djelatnost servisa.

Članak 9.

Zaključak o izmjeni ili dopuni ugovora o zakupu u dijelu koji se odnosi na ugovorenu djelatnost donosi Gradonačelnik, na prijedlog Odjela gradske uprave za poduzetništvo.

Odobrenje za izmjenu i/ili dopunu asortimana u poslovnom prostoru u kojem se obavlja djelatnost trgovine te za izmjenu vrste ugostiteljske djelatnosti daje Odjel gradske uprave za poduzetništvo.

Odobrenje iz stavka 2. ovoga članka Odjel gradske uprave za poduzetništvo može dati pod uvjetom da je zakupnik u poslovnom prostoru ugovorenu djelatnost obavljao najmanje šest mjeseci prije podnošenja zahtjeva.

Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka, odobrenje se može dati i prije isteka roka od šest mjeseci, kada za to postoji opravdani razlog.

Članak 10.

Promjena ugovorene djelatnosti može se dozvoliti ako zakupnik:

- ugovorenu djelatnost u poslovnom prostoru obavlja najmanje godinu dana prije podnošenja zahtjeva za promjenu djelatnosti,

- prihvati povećanje visine zakupnine do 100% od osnovne zakupnine utvrđene za djelatnost za koju traži promjenu djelatnosti. Ako je ugovorena zakupnina veća od iznosa dobivenog povećanjem visine zakupnine do 100%, primjenjivat će se ugovorena zakupnina.

Članak 11.

Dopuna ugovorene djelatnosti može se dozvoliti pod uvjetom da zakupnik ugovorenu djelatnost u poslovnom prostoru obavlja najmanje godinu dana prije podnošenja zahtjeva za dopunom djelatnosti.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, zakupniku se može odobriti dopuna ugovorene djelatnosti i prije isteka roka od godine dana ako:

- je ugovoreni iznos zakupnine po m2 poslovnog prostora najmanje 300% veći od osnovne zakupnine utvrđene za poslovni prostor u istoj zoni i za obavljanje iste djelatnosti,

- se prostor nalazi na katu i njegova je površina veća od 100 m2.

Na temelju zaključka o dopuni ugovorene djelatnosti u smislu članka 9. stavka 1. ove Odluke, Direkcija će sklopiti dodatak ugovora o zakupu u kojem će se visina zakupnine utvrditi prema zakupnini utvrđenoj za djelatnost koja ima veću osnovnu zakupninu, ako je ugovorena zakupnina manja ili u visini osnovne zakupnine.

Članak 12.

Na temelju pisanog zahtjeva zakupnika, Direkcija može u ugovoru o zakupu utvrditi da zakupnik, osim za ugovorenu djelatnost, dio poslovnog prostora može koristiti i kao uredski prostor, pod slijedećim uvjetima:

- ako površina uredskog prostora nije manja od 4m2 i ne čini više od 15% ukupne površine prostora,

- ako se uredski prostor ne nalazi u prednjem dijelu poslovnog prostora koji se vidi sa ulice.

III. ZASNIVANJE ZAKUPA

Članak 13.

Poslovni prostor se daje u zakup putem javnog natječaja.

Javni natječaj se objavljuje u jednom dnevnom tisku i na web stranicama Grada, ističe na poslovnom prostoru koji se daje u zakup te na oglasnoj ploči zakupodavca - Grada, Titov trg 3.

Natječaj provodi Komisija za provođenje javnog natječaja.

Komisija za provođenje javnog natječaja sastoji se od predsjednika i četiri člana i istog broja zamjenika.

Komisiju iz stavka 4. ovoga članka imenuje Gradonačelnik, na vrijeme od dvije godine.

Članak 14.

Uvjeti i postupak javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora utvrđuju se odlukom Gradskog vijeća Grada.

Članak 15.

Iznimno od odredbe članka 13. ove Odluke, sadašnjem zakupniku poslovnog prostora koji u potpunosti izvršava obveze iz ugovora o zakupu, ponudit će se sklapanje novog ugovora o zakupu najkasnije 60 dana prije isteka roka na koji je ugovor sklopljen.

Ponuda iz stavka 1. ovoga članka dostavit će se zakupniku pisanim putem.

Ako sadašnji zakupnik ne prihvati ponudu iz stavka 1. ovoga članka u roku od 30 dana, raspisat će se javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u kojem će početni iznos zakupnine biti onaj koji je ponuđen zakupniku iz stavka 1. ovoga članka.

Rok iz stavka 3. ovoga članka počinje teći danom predaje pismena pošti.

Članak 16.

Gradonačelnik može odobriti stupanje u prava i obveze dosadašnjeg zakupnika sljedećim osobama:

1.- bračnom drugu,
- izvanbračnom drugu,
- djeci,
- unucima,
- posvojenicima i pastorcima zakupnika,
- roditelju,

ako zakupnik umre, pod uvjetom da nastave obavljati obrt za ugovorenu djelatnost.

2.- bračnom drugu,
- izvanbračnom drugu,
- djeci,
- unucima,
- posvojenicima i pastorcima zakupnika,
- roditelju

ako zakupnik umre, pod uvjetom da poslovni prostor- garažu nastave koristiti za ugovorenu djelatnost te da imaju prebivalište na adresi dosadašnjeg zakupnika.

3.- bračnom drugu,
- izvanbračnom drugu,
- djeci,
- posvojenicima i pastorcima zakupnika,

ako zakupnik ostvari pravo na mirovinu, pod uvjetom da dostave pravomoćno rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje o mirovini te da nastave obavljanje obrta za ugovorenu djelatnost.

4. pravnoj osobi koja nastane promjenom pravnog položaja dosadašnjeg zakupnika, pod uvjetom da dostavi dokaz o pravnom sljedništvu (rješenje Trgovačkog suda).

5. pravnoj osobi koju je osnovao dosadašnji zakupnik nad kojim je otvoren stečajni postupak pod uvjetom da:

- preuzme sve radnike zakupnika,

- podmiri Gradu sva dospjela potraživanja nastala nakon otvaranja stečajnog postupka,

- dostavi dokaz o registraciji trgovačkog društva (rješenje Trgovačkog suda) te nastavi obavljati ugovorenu djelatnost.

Članak 17.

Gradonačelnik može odobriti davanje dijela ili cjelokupnog poslovnog prostora u podzakup u sljedećim slučajevima odnosno osobama:

- u poslovnim prostorima u kojima je predviđeno obavljanje zdravstvene i obrazovne djelatnosti, djelatnosti kulture, socijalne skrbi, tehničke kulture i sporta,

- u poslovnim prostorima većim od 100 m2 namijenjenim za uredski prostor,

- supružniku, djeci, posvojenicima ili pastorcima zakupnika ako sa zakupnikom obavljaju zajednički obrt te radnicima koji su najmanje posljednjih pet godina bili zaposleni kod zakupnika,

- zdravstvenim radnicima određenim propisom kojim se uređuju uvjeti i postupak za davanje u zakup dijelova domova zdravlja i ljekarničkih zdravstvenih ustanova,

- bankama za postavu bankomata, uz obvezu zakupnika da za površinu prostora koji se daje u podzakup prihvati povećanje ugovorene zakupnine za pet puta,

- u drugim slučajevima kada Gradonačelnik to ocijeni opravdanim.

Davanje poslovnog prostora u podzakup u smislu stavka 1. ovoga članka može se odobriti samo jednokratno.

Za poslovni prostor na kojem je zasnovan zakup temeljem zakona kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, ne može se odobriti podzakup.

Članak 18.

Osim uvjeta utvrđenih u člancima 16. i 17. ove Odluke, zakupnik odnosno podzakupnik mora ispuniti i sljedeće uvjete:

- dostaviti ispravu o upisu u sudski ili drugi odgovarajući registar iz koje mora biti vidljivo da je podzakupnik registriran za ugovorenu djelatnost,

- podmiriti sve dospjele obveze s osnova korištenja poslovnog prostora.

Odredba stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na zakupnika iz članka 16. stavka 1. točke 5. ove Odluke.

Članak 19.

Za poslovne prostore u kojima je predviđeno obavljanje zdravstvene i obrazovne djelatnosti, djelatnosti kulture, socijalne skrbi, tehničke kulture i sporta, za uredske prostore veće od 100m2 te u drugim slučajevima kada to Gradonačelnik ocijeni opravdanim, može se odrediti da ugovor o zakupu može sklopiti više osoba (zajednički zakup).

Članak 20.

Ako ugovor o zajedničkom zakupu otkaže jedan ili više zakupnika, ostalim zakupnicima iz ugovora daje se u zakup cjelokupni poslovni prostor, ali najduže do isteka vremena određenog ugovorom o zajedničkom zakupu.

Ako ostali zakupnici ne pristanu na preuzimanje cjelokupnog poslovnog prostora, ugovor se smatra raskinutim za sve zajedničke zakupnike.

Poslovni prostor za čije je korištenje sklopljen ugovor o zajedničkom zakupu ne može se razdvajati po građevinskim cjelinama.

Članak 21.

Sa zakupnikom se sklapa ugovor o zakupu poslovnog prostora koji posebice sadrži:

1. oznaku ugovornih strana,

2. podatke podatke o poslovnom prostoru (mjesto u građevini, površina u m2 i broj prostorija),

3. djelatnost koja se obavlja u poslovnom prostoru,

4. iznos zakupnine po m2 i rokove plaćanja,

5. rok predaje poslovnog prostora zakupniku,

6. vrijeme na koje je ugovor sklopljen,

7. ostale troškove koji proizlaze iz korištenja poslovnog prostora,

8. odredbu kojom se zakupnik izričito obvezuje na pristanak povećanja zakupnine koja će uslijediti u tijeku trajanja zakupa,

9. odredbu o otkazu ugovora o zakupu i prestanku ugovora o zakupu,

10. odredbu da zakupnik poslovni prostor uzima u zakup u viđenom stanju, da ga je dužan urediti i privesti ugovorenoj namjeni o vlastitom trošku te da se odriče prava primjene instituta stjecanja bez osnove i poslovodstva bez naloga (bez obzira da li je u poslovni prostor ulagao sa ili bez suglasnosti zakupodavca) osim u slučajevima utvrđenim općim aktom Grada kojim se uređuju kriteriji za naknadu uloženih sredstava u uređenje poslovnog prostora,

11. odredbu da zakupnik ne može obavljati preinaku poslovnog prostora bez prethodne pisane suglasnosti zakupodavca,

12. odredbu da zakupnik ne može poslovni prostor dati u podzakup bez prethodne pisane suglasnosti zakupodavca,

13. odredbu da zakupnik dostavi kao osiguranje plaćanja novčane tražbine koja je predmet ugovora o zakupu:

- za izlicitiranu zakupninu u visini manjoj od 50 EUR/m2 mjesečno, šest bjanko trasiranih i akceptiranih vlastitih mjenica sa klauzulom »bez protesta«, uz mjenično očitovanje, koje će se naplatiti u slučaju da zakupnik u tijeku ugovornog odnosa ne podmiri dospjelu zakupninu, zateznu kamatu i troškove s osnova korištenja poslovnog prostora najmanje tri mjeseca uzastopno ili četiri mjeseca tijekom trajanja ugovornog odnosa,

- za izlicitiranu zakupninu u visini od 50 EUR/m2 mjesečno i više, bankarsku garanciju u visini trogodišnje izlicitirane zakupnine s klauzulom »bez prigovora« odnosno »plativo na prvi poziv« koja vrijedi za cijelo vrijeme trajanja ugovornog odnosa, a koja će biti podnesena banci na isplatu u slučaju da zakupnik u tijeku ugovornog odnosa ne podmiri dospjelu zakupninu, zateznu kamatu i troškove s osnova korištenja poslovnog prostora, najmanje tri mjeseca uzastopno ili četiri mjeseca tijekom trajanja ugovornog odnosa,

14. odredbu da se ugovor o zakupu sklapa kao ovršna isprava sukladno pozitivnim propisima,

15. mjesto i vrijeme sklapanja ugovora i potpis ugovornih strana.

Odredba stavka 1. točke 13. ovoga članka ne odnosi se na ustanovu čiji je jedini osnivač Grad, na trgovačko društvo u kojem je Grad osnivač s poslovnim udjelom od najmanje 10% temeljnog uloga u društvu s ograničenom odgovornošću odnosno s najmanje 10% uloga u dioničkom društvu i na tijela državne uprave koja se financiraju iz proračuna Republike Hrvatske.

Članak 22.

Ugovor o zakupu sklapa se u pisanom obliku.

Ugovor o zakupu u ime Grada potpisuje Gradonačelnik ili osoba koju Gradonačelnik ovlasti.

Članak 23.

Prilikom primopredaje poslovnog prostora ugovorne strane sastavljaju zapisnik koji sadrži podatke o stanju poslovnog prostora.

Članak 24.

U slučaju da zakupodavac otkaže ugovor o zakupu, Gradonačelnik može odobriti sklapanje nagodbe ako zakupnik prije pokretanja ili u tijeku ovršnog ili parničnog postupka ispuni sljedeće uvjete:

- u slučaju neplaćanja zakupnine, podmiri cjelokupno dugovanje zakupnine, kamata i ostalih troškova s osnova korištenja poslovnog prostora,

- u slučaju nekorištenja prostora, započne s korištenjem prostora,

- u slučaju davanja prostora drugome na korištenje ili u podzakup bez suglasnosti zakupodavca, isprazni prostor od bespravnog korisnika.

Osim ispunjavanja uvjeta iz stavka 1. ovoga članka, zakupnik mora prihvatiti povećanje visine zakupnine za 30% od osnovne zakupnine određene za navedeni poslovni prostor.

Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, Gradonačelnik može odobriti sklapanje nagodbe i bez povećanja zakupnine za 30% od osnovne zakupnine određene za navedeni poslovni prostor u sljedećim slučajevima:

- ako je zakupnik ustanova čiji je jedini osnivač Grad ili trgovačko društvo u kojem je Grad osnivač s poslovnim udjelom od najmanje 10% temeljnog uloga u društvu s ograničenom odgovornošću odnosno s najmanje 10% uloga u dioničkom društvu,

- ako zakupnik ima u zakupu više poslovnih prostora te vrati u posjed zakupodavcu neki od poslovnih prostora ili vrati dio poslovnog prostora koji čini građevnu cjelinu i ima zaseban glavni ulaz.

Ako je ugovorena zakupnina veća od iznosa koji bi se dobio na način iz stavka 2. ovoga članka, zakupnik mora prihvatiti povećanje zakupnine do 20% od ugovorene zakupnine za navedeni poslovni prostor.

IV. ODREĐIVANJE ZAKUPNINE

Članak 25.

Visina zakupnine za slobodni poslovni prostor utvrđuje se u postupku javnog natječaja na način da zakupnina ne može biti niža od osnovne zakupnine utvrđene člankom 26. i 31. ove Odluke.

Visina zakupnine za poslovni prostor koji koristi sadašnji zakupnik kojem ističe ugovor o zakupu utvrđuje se sukladno članku 26. i 31. ove Odluke. Ako je iznos ugovorene zakupnine bio viši od iznosa zakupnine utvrđenog sukladno članku 26. i 31. ove Odluke, iznos zakupnine utvrđuje se u visini ugovorene zakupnine.

Visina zakupnine za poslovni prostor za koji sadašnji zakupnik nije prihvatio ponuđenu zakupninu u smislu članka 15. ove Odluke utvrđuje se u postupku javnog natječaja, na način da početni iznos zakupnine ne može biti niži od zakupnine utvrđene u stavku 2. ovoga članka.

Iznimno od odredbe stavka 1. i 3. ovoga članka, u slučaju kada se licitacija ne provede ni nakon tri objavljena javna natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora, Gradonačelnik može smanjiti iznos zakupnine utvrđen sukladno članku 26. i 31. ove Odluke.

Članak 26.

Zakupnina za poslovni prostor određuje se po 1m2 korisne površine, a prema zoni u kojoj se poslovni prostor nalazi i djelatnosti koja se u poslovnom prostoru obavlja.

Zakupnina za poslovni prostor utvrđuje se kako slijedi:

Članak 27.

Zakupnina po 1 m2 korisne površine utvrđuje se u visini od 50% iznosa zakupnine utvrđene sukladno odredbi članka 26. i 31. ove Odluke, za:

- otvoreni poslovni prostor, kao pripadajući dio zatvorenog poslovnog prostora, kojem se ne može pristupiti izvan zatvorenog poslovnog prostora i koji je isključivo u funkciji tog poslovnog prostora,

- galeriju, kao pripadajući dio zatvorenog poslovnog prostora, kada nema određenu visinu potrebnu za obavljanje ugovorene djelatnosti sukladno propisu kojim se uređuje zaštita na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore.

Članak 28.

Pod korisnom površinom poslovnog prostora razumijeva se površina koja se dobije izmjerom između zidova prostorije, uključujući ulazno izlazni prostor, sanitarni čvor, površinu izloga i galerije.

Članak 29.

Za određivanje zakupnine za poslovni prostor utvrđuje se šest zona i to: L, I.A, I.B, II. III. i IV.

Popis ulica po zonama iz stavka 1. ovoga članka nalazi se u privitku i čini sastavni dio ove Odluke (Privitak 1.).

Članak 30.

Prema djelatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru, zakupnina se određuje sukladno Tabeli iz članka 26. ove Odluke.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, zakupniku koji u poslovnom prostoru obavlja:

- djelatnost opće medicine i zaštite predškolske djece i ima sklopljen ugovor sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, za obavljanje te djelatnosti za površinu poslovnog prostora do 65 m2,

- zdravstvenu djelatnost kao zakupnik Doma zdravlja,

visina zakupnine određuje se sukladno propisu o najvećem iznosu zakupnine za jedinice zakupa u zdravstvenim ustanovama primarne zdravstvene zaštite.

Kada je ugovorena površina poslovnog prostora koju koristi zakupnik iz stavka 2. podstavka 1. ovoga članka veća od 65 m2, za preostalu površinu poslovnog prostora zakupnik plaća zakupninu određenu sukladno članku 26. i 31. ove Odluke.

Za poslovni prostor u kojem se obavlja više djelatnosti zakupnina se određuje prema djelatnosti za koju je ovom Odlukom utvrđena veća osnovna zakupnina.

Članak 31.

Mjesečna zakupnina za poslovni prostor obračunava se umnoškom korisne površine poslovnog prostora i zakupnine utvrđene sukladno odredbama ove Odluke.

Vrijednost parametra »a« za određivanje visine zakupnine za poslovni prostor utvrđuje Gradonačelnik.

Odluka o vrijednosti parametra »a« objavljuje se u službenom glasilu Primorsko- goranske županije.

V. PRAVA I OBVEZE UGOVORNIH STRANA

Članak 32.

Ugovor o zakupu poslovnog prostora sklapa se na određeno vrijeme, u trajanju od najmanje jedne, a najduže 10 godina.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, ugovor o zakupu poslovnog prostora može se sklopiti u trajanju dužem od 10 godina, u slučaju kada Gradonačelnik ocijeni da bi to bilo od izuzetnog interesa za razvoj Grada.

Članak 33.

Zakupnik može koristiti poslovni prostor samo u svrhu i na način određen ugovorom o zakupu.

Članak 34.

Prilikom primopredaje poslovnog prostora sastavlja se zapisnik koji sadrži podatke o stanju poslovnog prostora i uređaja u vrijeme primopredaje.

Zakupniku se poslovni prostor ne smije predati u posjed prije sklapanja ugovora o zakupu i potpisivanja zapisnika o primopredaji poslovnog prostora.

Članak 35.

Zakupnik snosi troškove tekućeg održavanja poslovnog prostora.

Pod tekućim održavanjem razumijeva se čišćenje poslovnog prostora, soboslikarski radovi, sitniji popravci na instalacijama i slično.

Zakupnik je dužan o svom trošku izvršiti popravke oštećenja poslovnog prostora koje je sam prouzročio ili su ih prouzročile osobe koje se koriste poslovnim prostorom zakupnika.

Zakupnik je dužan provoditi sve mjere zaštite od požara propisane zakonom kojim se uređuje zaštiti od požara te drugim propisima donesenim na temelju tog zakona.

Članak 36.

U slučaju prestanka ugovora o zakupu poslovnog prostora, zakupnik može odnijeti uređaje koje je ugradio u poslovni prostor, ako se time ne oštećuje poslovni prostor.

VI. PRESTANAK ZAKUPA

Članak 37.

Ugovor o zakupu poslovnog prostora prestaje na način propisan zakonom, ovom Odlukom i ugovorom o zakupu.

Članak 38.

Zakupodavac može otkazati ugovor o zakupu poslovnog prostora u svako doba, bez obzira na ugovorne ili zakonske odredbe o trajanju zakupa, ako:

- i poslije pisane opomene zakupodavca, u roku od 15 dana od dana priopćenja opomene, zakupnik ne koristi poslovni prostor, koristi poslovni prostor protivno ugovoru, ili mu nanosi znatniju štetu koristeći ga bez dužne pažnje,

- i poslije pisane opomene zakupodavca, u roku od 15 dana od dana priopćenja opomene, zakupnik ne plati dospjelu zakupninu ili troškove s osnova korištenja poslovnog prostora za tri uzastopna mjeseca ili četiri mjeseca u bilo kojem razdoblju trajanja ugovornog odnosa,

- tijekom trajanja zakupa Gradonačelnik odredi da se poslovni prostor može koristiti samo za obavljanje druge djelatnosti od djelatnosti za koju je poslovni prostor dat u zakup,

- bez odobrenja zakupodavca obavlja preinake poslovnog prostora,

- izda dio ili cijeli poslovni prostor drugome u podzakup protivno ugovoru o zakupu,

- tijekom trajanja zakupa ne omogući zakupodavcu nesmetano izvođenje radova na održavanju poslovnog prostora ili zajedničkih dijelova građevine, ako se isti nalaze u poslovnom prostoru,

- u drugim slučajevima utvrđenim ugovorom o zakupu.

Članak 39.

Protiv zaključka donesenog od strane Gradonačelnika sukladno odredbama ove Odluke, zakupnik može uložiti prigovor Gradonačelniku u roku od 15 dana od dana primitka zaključka.

Zaključak po prigovoru mora biti obrazložen i u pisanom obliku dostavljen zakupniku.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 40.

Ova Odluka ne primjenjuje se na slučajeve davanja u zakup odnosno davanja na privremeno korištenje poslovnog prostora u vlasništvu Grada kojima neposredno ne gospodari Direkcija.

Članak 41.

Ugovori o zakupu poslovnog prostora sklopljeni temeljem odredbe članka 16. stavka 1. točke 3. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/96, 7/97, 16/98, 24/98, 28/99, 6/00, 22/00, 3/01 - pročišćeni tekst, 6/01, 10/02, 7/04, 2/05, 28/06) koja je bila na snazi do 22. travnja 2008. godine, ostaju na snazi do isteka vremena na koje su sklopljeni odnosno do prestanka ugovora o zakupu.

Članak 42.

U slučaju kada se primjenom odredbe članka 24. stavka 2. ove Odluke, zakupniku koji je ugovor o zakupu poslovnog prostora sklopio prije 5. veljače 2005. godine, ugovorena zakupnina povećava za 90% i više, zakupodavac može odobriti sklapanje nagodbe pod uvjetom da zakupnik prihvati povećanje zakupnine u visini osnovne zakupnine za taj poslovni prostor utvrđene sukladno članku 26. i 31. ove Odluke.

Članak 43.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/96, 7/97, 16/ 98, 24/98, 28/99, 6/00, 22/00, 3/01- pročišćeni tekst, 6/01, 10/02, 7/04, 2/05, 28/06, 13/08 i 35/08).

Članak 44.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/99

Ur. broj: 2170-01-10-20-09-3

Rijeka, 23. srpnja 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

Privitak 1.

LUX (L) ZONA

ULICA

ANTE STARČEVIĆA

BAZARIGOV PROLAZ

GNAMBOVA

JADRANSKI TRG

JELAČIĆEV TRG od broja 11 dalje

KORZO

POŠTANSKI PROLAZ

SOKOL KULA

TRG IVANA KOBLERA

TRG REPUBLIKE HRVATSKE

TRG 128. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE

TRG 111. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE

I. A ZONA

ULICA

ADAMIĆEVA

ANDRIJE MEDULIĆA

ANTONIA DE RENO

ANTUNA DALMATINA

BAČVARSKA

CIOTTINA do 18 parni, do 9 neparni

DOLAC

ĐURE ŠPORERA

ERAZMA BARČIĆA

FIUMARA

FRANA KURELCA

FRANA SUPILA

FRANJE BRENTINIJA

GORNJA VRATA

GRIVICA

HANIBALA LUCIĆA

IGNACIA HENCKEA

IVANA DEŽMANA

IVANA ZAJCA

JANEZA TRDINE

JEDRARSKA

JELAČIĆEV TRG do broja 9

KAPUCINSKE STUBE

KIRIN KULA

KROJAČKA

KRUŽNA

MARINA DRŽIĆA

MARKA MARULIĆA

MATAČIĆEVA

MATIJE GUPCA

MILANA SMOKVINE TVRDOG

MLJEKARSKI TRG

PAVLA RITTERA VITEZOVIĆA

PAVLINSKI TRG

PETRA HEKTOROVIĆA

PETRA ZORANIĆA

PODHUMSKIH ŽRTAVA

POD KAŠTELOM

POD VOLTUN

PUT VELE CRIKVE

RADE ŠUPIĆA

RIBARSKA

RIVA

RIVA BODULI

RUDOLFA STROHALA

SCARPINA

SLOGIN KULA

SPLITSKA

STARA VRATA

STIPANA KONZULA ISTRANINA

STROSSMAYEROVA do 11 neparni, do 18 parni

ŠETALIŠTE A. K. MIOŠIĆA do broja 6

ŠIME LJUBIĆA

ŠIŠMIŠ

ŠKOLSKI PROLAZ

TITOV TRG

TRG IVANA KLOBUČARIĆA

TRG MATIJE VLAČIĆA FLACIUSA

TRG RIJEČKE REZOLUCIJE

TRG SVETE BARBARE

TKALAČKA

TRNININA

TRPIMIROVA

ULJARSKA

USKI PROLAZ

UŽARSKA

VATROSLAVA LISINSKOG

VERDIJEVA

VESLARSKA

WENZELOVA

ZADARSKA

ZAGRABAČKA

ZANONOVA

I.B ZONA

ULICA

AGATIĆEVA

ALDA COLONNELA

ALESSANDRA MANZONIJA do broja 6

BELI KAMIK

BLAŽA POLIĆA

BRAJDA

BRAJDICA

CIOTTINA od 20 parni, od 11 neparni

DEMETROVA

FIORELLA LA GUARDIE

IVANA GROHOVCA

KALAFATI

KREŠIMIROVA do broja 24B

KRIŽANIĆEVA

MUZEJSKI TRG

PARK NIKOLE HOSTA

POMERIO

STROSSMAYEROVA od 13 neparni, od 20 parni

SLAVIŠE VAJNERA ČIČE od broja 1 do 7

SLAVKA CINDRIĆA

ŠETALIŠTE A. K. MIOŠIĆA od broja 7 dalje

ŠKOLJIĆ

ŽABICA

ŽRTAVA FAŠIZMA

II. ZONA

ULICA

ALESSANDRA MANZONIJA od 7 dalje

BAŠTIJANOVA do 18 parni, do 19 neparni

BRAĆE BRANCHETTA

BRAJŠINA

CAMBIERIEVA

FINDERLEOVE STUBE

FRANKOPANSKI TRG

FRANJE RAČKOGA do 3 neparni, do 34 parni

GLAVINIĆEVA

HAUSZMANOV TRG

IVANA FILIPOVIĆA

IVANA RENDIĆA

IVE MARINKOVIĆA

JOSIPA RAČIĆA

JOSIPA ZAVRŠNIKA

KALVARIJA

KREŠIMIROVA od broja 26 do 36

LAGINJINA

LORENZOV PROLAZ

LJUDEVITA MATEŠIĆA

MILANA BUTKOVIĆA

MOŠE ALBAHARIJA

NIKOLE TESLE

NIKOLE CARA

OMLADINSKA ULICA

POTOK

PRVOGA MAJA

RIKARDA KATALINIĆA JERETOVA

RUŽIĆEVA do broja 26

SENJSKIH USKOKA

SLAVIŠE VAJNERA ČIČE od broja 8 dalje

STARI VOLJAK

STUBE ALBERTA ANĐELOVIĆA

STUDENTSKA

ŠETALIŠTE VLADIMIRA NAZORA

TRINAJSTIĆEVA

TIZIANOVA

TRG VIKTORA BUBNJA

VIKTORA CARA EMINA

VJENCESLAVA NOVAKA

VODOVODNA do 10 parni do 25 neparni

ZDENKA PETRANOVIĆA

ŽELJEZNIČKI PROLAZ

III. ZONA

ULICA

ALEKSANDRA MAMIĆA

ANDRIJE PERUČE

ANTE KOVAČIĆA

BAŠTIJANOVA od 20 parni, od 21 neparni

BOSILJKE RAKIĆ

BOŽE MILANOVIĆA

BULEVAR OSLOBOĐENJA

DELTA

DERENČINOVA

DR. FRANA KRESNIKA

FRANCA PREŠERNA

FRANJE PARAVIĆA

FRANJE RAČKOGA od 5 neparni, od 36 parni

FUĆKOVO

GAJEVA

GIORDANA BRUNA

GIMNAZIJSKE STUBE

GUNDULIĆEVA

JANKA POLIĆA KAMOVA

KOZALA

KRANJČEVIĆEV KLANAC

KUMIČIĆEVA do 6 parni, do 11 neparni

KVATERNIKOVA

MARTINA KONTUŠA

MIĆI VOLJAK

MIRE BAN RADUNE

MIRKA FRANELIĆA

MORETIJEV PROLAZ

OSJEČKA

PUT VINKA VALKOVIĆA - POLETA

PETRA KOBEKA

RUĐERA BOŠKOVIĆA

RUŽIĆEVA od broja 28

SILVIJA BAČIĆA

SLAVKA KRAUTZEKA

STANE VONČINE

STJEPANA VIDULIĆA

STUBE MARKA REMSA

ŠET. IVANA GORANA KOVAČIĆA

ŠET. XIII. DIVIZIJE

ŠVALBINA

TRG BRAĆE MAŽURANIĆ

TRSATSKE STUBE

UKMAROVE STUBE

USPON IRENE TOMEE

USPON LADISLAVA TOMEE

USPON VLAHE BUKOVCA

VIDIKOVAC

VITEZOVIĆEVA

VODOVODNA od 27 neparni, od 12 parni

VOLČIĆEV TRG

VRAZOV PRIJELAZ

VUKOVARSKA do 43 neparni, do 60 parni

IV. ZONA

ULICA

ANTE PILEPIĆA

ANTUNA BARCA

BAKARSKA

BALDE FUĆKA

BRAČKA

BRAĆE BAČIĆ

BRAĆE CETINA

BRAĆE FUĆAK

BRAĆE HLAČA

BRAĆE MONJACA

BRAĆE STIPČIĆ

BRANIMIRA MARKOVIĆA

BRCA

BRIG

BUJSKA

CAVTATSKA

CRESKA

CVETKOV TRG

DR. ZDRAVKA KUČIĆA

DRAŽIČKA

DRENOVSKI PUT

FRANJE BELULOVIĆA

FRANJE ČANDEKA

FUŽINSKA

GIUSEPPEA CARABINA

GIUSEPPEA DUELLA

GIUSEPPEA SMOLIKARA

HAHLIĆ

HEGEDUŠIĆEVA

ISTARSKA

IVANA ČIKOVIĆA BELOG

IVANA LUPISA

IVANA MATETIĆA RONJGOVA

JOŽE VLAHOVIĆA

KALINA

KREŠIMIROVA od broja 52A do 60G

KRNJEVO

KUMIČIĆEVA od 8 parni, od 13 neparni

LABINSKA

LIBURNIJSKA

LOŠINJSKA

LOVRANSKA

LUDVETOV BREG

LUKI

LUKOVIĆI

LUŽINE

LJUBLJANSKA CESTA

MARČI

MARIJANA STEPČIĆA

MARTINKOVAC

MATE BALOTE

MEDOVIĆEVA

MEŠTROVIĆEVA

MIHAČEVA DRAGA

MIHANOVIČEVA

MILUTINA BARAČA

NASELJE VULKAN

OKTAVIJANA VALIĆA

OPATIJSKA

PEHLIN

PETRA JURČIĆA

PETRA ZRINSKOGA

PIONIRSKA

POD JELŠUN

POD OHRUŠVOM

PODMURVICE

PODPINJOL

PORTIĆ

PRELUK

PULAC

PULSKA

RATKA PETROVIĆA

RUDOLFA TOMŠIĆA

SAVE JUGO BUJKOVE

SRDOČI

STANKA FRANKOVIĆA

SV. KRIŽ

SV. KUZAM

SVILNO

ŠKURINJSKA CESTA

TIJANI

VERE BRATONJE

VITOMIRA ŠIROLE PAJE

VLADIVOJA I MILIVOJA LENCA

VUKOVARSKA od broja 62 parni, od 45 neparni

XIX. UDARNE DIVIZIJE

ZAMETSKA

ZVONIMIROVA

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr