SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 29. Subota, 25. srpnja 2009.
GRAD RIJEKA
12

118.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/ 09), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 23. srpnja 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2009. godinu

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2009. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 51/08) u članku 1. riječi: »Poglavarstva Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Poglavarstvo) i predsjednika Poglavarstva (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik)« zamjenjuju se riječima: »Gradonačelnika Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik)«.

Članak 2.

U članku 4. stavku 4., 6. i 7. riječ: »Poglavarstvo« u određenom padežu zamjenjuje se riječju: »Gradonačelnik« u odgovarajućem padežu.

Stavak 8. briše se.

Članak 3.

U članku 5. stavku 2. i 3. riječ: »tromjesečjima« zamjenjuje se riječju: »mjesecima.«

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»Proračun se izvršava na temelju mjesečnih financijskih planova iz stavka 3. ovoga članka sukladno raspoloživim sredstvima.«

Članak 4.

U članku 6. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Za planiranje i izvršavanje Proračuna odgovoran je Gradonačelnik«.

U stavku 3. i 4. riječ: »Poglavarstvo« zamjenjuje se riječju: »Gradonačelnik« u odgovarajućem padežu.

Članak 5.

U članku 7. stavak 2. mijenja se i glasi:

»O korištenju sredstava Proračunske zalihe odlučuje Gradonačelnik«.

Stavak 3. briše se.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 3.

Članak 6.

U članku 8. stavku 1. riječ: »Poglavarstvo« zamjenjuje se riječima: »Gradsko vijeće«.

Stavak 2. briše se.

Članak 7.

U članku 14. stavku 5. riječi: »godišnjem obračunu financijskog plana« zamjenjuju se riječima: »godišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana«.

Članak 8.

U članku 18. stavku 1. riječi: »Poglavarstvo Grada« zamjenjuju se riječju: »Gradonačelnik«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»Osnovica za obračun plaća dužnosnika utvrđuje se općim aktom kojim se uređuju prava i obveze dužnosnika u Gradu.«

Članak 9.

U članku 25. stavku 1. riječ: »Poglavarstva« zamjenjuje se riječju: »Gradonačelnika«.

Stavak 2. briše se.

Članak 10.

U članku 26. stavku 1. riječ: »Poglavarstvo« zamjenjuje se riječju: »Gradonačelnik«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»Raspoloživa novčana sredstva mogu se oročavati kod poslovne banke poštujući načela sigurnosti i likvidnosti.«

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»Odluku o oročavanju donosi Gradonačelnik.«

Članak 11.

U članku 28. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Gradonačelnik može u cijelosti ili djelomično otpisati dug Gradu ako bi troškovi postupka naplate potraživanja bili u nerazmjeru s visinom potraživanja odnosno zbog drugog opravdanog razloga.«

Članak 12.

U članku 31. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Pravna osoba u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada i javna ustanova čiji je osnivač Grad, može se dugoročno zadužiti samo za investiciju i uz suglasnost nadležnih tijela Grada, sukladno pozitivnim propisima i Statutu Grada Rijeke.«

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»Grad može dati jamstvo za ispunjenje obveza pravnoj osobi i javnoj ustanovi iz stavka 2. ovoga članka sukladno pozitivnim propisima i Statutu Grada Rijeke, uz prethodnu suglasnost ministra financija. Dana jamstva uključuju se u opseg zaduženja Grada.«

Članak 13.

U članku 34. stavku 1. riječ: »Poglavarstvu« zamjenjuje se riječju: »Gradonačelniku«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»Polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna dostavlja se Gradonačelniku i Gradskom vijeću u rokovima propisanim Zakonom o proračunu«.

U stavku 6. riječ: »Poglavarstvu« zamjenjuje se riječju: »Gradonačelniku«.

Članak 14.

U članku 36. stavku 1. riječ: »Poglavarstvo« zamjenjuje se riječju: »Gradonačelnik«.

Članak 15.

U članku 37. stavku 1. riječ: »Poglavarstvo« zamjenjuje se riječju: »Gradonačelnik«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»O izvršenim preraspodjelama u smislu stavka 1. ovoga članka Gradonačelnik izvještava Gradsko vijeće prilikom podnošenja polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna.«

Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/100

Ur. broj: 2170-01-10-20-09-3

Rijeka, 23. srpnja 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr