SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 29. Subota, 25. srpnja 2009.
GRAD RIJEKA
12

117.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08 i 38/09), članka 48. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 23. srpnja 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o prodaji građevinskog zemljišta u vlasništvu
Grada Rijeke

1. Grad Rijeka će Trgovačkom društvu Plodine d.d. Ružićeva 29, Rijeka, prodati građevinsko zemljište u k.o. Srdoči označeno kao kao k.č.br. 1025/11 od 211 m2, k.č.br. 1025/12 od 38 m2, k.č.br. 1138/35 od 415 m2, k.č.br. 1349/3 od 211 m2, k.č.br. 1349/6 od 516 m2, k.č.br. 1349/10 od 75 m2, k.č.br. 1349/11 od 3 m2 i k.č.br. 1352/5 od 10 m2, sve u svrhu formiranja građevne čestice za građenje poslovne građevine pretežito trgovačke namjene - supermarketa Plodine Martinkovac, sukladno lokacijskoj dozvoli KLASE:UP/I-350-05/08-05/486, URBROJ:2170/ 01-13-01-09-28 od 04. lipnja 2009. godine,

2. Kupoprodajna cijena zemljišta iznosi 1.325,00 kn/m2 zemljišta, odnosno za 1.479 m2 zemljišta iznosi ukupno 1.959.675,00 kuna.

Porez na kupoprodajnu cijenu nije uračunat u cijenu i plaća ga kupac.

3. Na temelju ove Odluke Gradonačelnik Grada Rijeke će u ime Grada Rijeke kao prodavatelja, sa Trgovačkim društvom Plodine d.d. Ružićeva 29, Rijeka, kao kupcem sklopiti ugovor o kupoprodaji nekretnina iz točke 1. ove Odluke

4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/106

Ur. broj: 2170-01-10-20-09-3

Rijeka, 23. srpnja 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr