SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 29. Subota, 25. srpnja 2009.
GRAD RIJEKA
12

115.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08 i 38/09), članka 48. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 23. srpnja 2009. godine donijelo je

ODLUKU
o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke

1. Grad Rijeka prodat će nekretninu, u naravi građevinsko zemljište u vlasništvu Grada Rijeke, označeno kao dio k.č. broj 1990/4, približne površine 1.000 m2 u k.o. Srdoči radi gradnje višeobiteljske stambene građevine u Marčeljevoj Dragi - gradilište oznake »4«, za kupoprodajnu cijenu u iznosu od 2.562,30 kn/m2 građevinskog zemljišta, odnosno za ukupno 2.562.300,00 kn.

2. Najpovoljnijim ponuditeljem za kupoprodaju nekretnina iz točke 1. ove Odluke, na temelju provedenog javnog natječaja objavljenog dana 5. lipnja 2009. godine, utvrđuje se trgovačko društvo MAR.MES.GRADNJA d.o.o. Viškovo, Vozišće 5.

3. Na temelju ove Odluke, Gradonačelnik Grada Rijeke sklopit će u ime Grada Rijeke kao prodavatelja, predugovor o kupoprodaji nekretnina sa trgovačkim društvom MAR.MES.GRADNJA d.o.o. Viškovo, Vozišće 5., kao kupcem.

4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/107

Ur. broj: 2170-01-10-20-09-4

Rijeka, 23. srpnja 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr