SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 29. Subota, 25. srpnja 2009.
GRAD NOVI VINODOLSKI
12

51.

Na temelju članka 8. stavak 2. alineja 12. Izjave o usklađivanju GKTD »Ivanj« d.o.o. sa Zakonom o trgovačkim društvima, članka 35. točka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« RH broj 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/ 08 i 36/09) i članka 19. alineja 8. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/01, 18/03, 23/05, 7/06 i 8/08) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na 4. sjednici održanoj dana 24. srpnja 2009. godine donijelo je sljedeću

O D L U K U

I.

Skupštinu GKTD Ivanj d.o.o. Novi Vinodolski dok postoji jedan član Društva čini Grad Novi Vinodolski kojeg kao zakonski zastupnik predstavlja gradonačelnik Grada Novi Vinodolski koji je ovlašten donositi sve odluke koje su u nadležnosti Skupštine po Izjavi o usklađivanju GKTD Ivanj d.o.o. sa Zakonom o trgovačkim društvima.

II.

U članku 8. Izjave o usklađivnju GKTD Ivanj d.o.o sa Zakonom o trgovačkim društvima mijenja se stavak 1. koji sada glasi: »Skupštinu GKTD Ivanj d.o.o. Novi Vinodolski dok postoji jedan član Društva čini Grad Novi Vinodolski kojeg kao zakonski zastupnik zastupa i predstavlja gradonačelnik Grada Novi Vinodolski.«

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 024-01/09-01/52

Ur. broj: 2107/02-01-09-5

Novi Vinodolski, 24. srpnja 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik

Gradskog vijeća

Neven Pavelić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=623&mjesto=51250&odluka=51
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr