SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 29. Subota, 25. srpnja 2009.
GRAD KRALJEVICA
12

22.

Na temelju članka 100. stavka 7. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07 i 38/09), članka 27. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 34/01 i 11/06) i Odluke o izradi Detaljnog plana uređenja zone gospodarske namjene Kraljevica K2, Medomišljina - Briljeva (»Službene novine PGŽ« broj 43/07) Gradsko vijeće Grada Kraljevice, na 1. sjednici održanoj 16.07.2009. godine donijelo je

ODLUKU
o donošenju Detaljnog plana uređenja zone gospodarske
namjene Kraljevica K
2
, Medomišljina - Briljeva

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Odluka o Detaljnog plana uređenja zone gospodarske namjene Kraljevica K2, Medomišljina - Briljeva (u daljnjem tekstu: Plan).

Članak 2.

Plan je izradio »Arhitektonsko-građevinski atelje« d.o.o. iz Rijeke, Ive Marinkovića 14.

Članak 3.

Granica obuhvata Plana ucrtana je u svim kartografskim prikazima.

Ukupna površina obuhvata Plana iznosi 5,42 ha.

Članak 4.

Plan iz članka 1. ove Odluke sastoji se od Elaborata koji sadrži tekstualne i grafičke dijelove te obvezne priloge kako slijedi:

A/ TEKSTUALNI DIO

ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. Uvjeti određivanja namjene površina

2. Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina

2.1. Veličina i oblik građevnih čestica

2.2. Veličina i površina građevina

2.3. Namjena građevina

2.4. Smještaj građevina na građevnoj čestici

2.5. Oblikovanje građevina

2.6. Uređenje građevnih čestica

3. Način opremanja zemljišta prometnom, uličnom, komunalnom i telekomunikacijskom infrastrukturnom mrežom

3.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanje cestovne i ulične mreže

3.1.1. Glavne gradske ulice i ceste nadmjesnog značaja

3.1.2. Gradske i pristupne ulice

3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja telekomunikacijske mreže

3.4. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreže i vodova unutar prometnih i drugih javnih površina

3.4.1. Opskrba pitkom vodom

3.4.2. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

3.4.3. Elektroopskrba i javna rasvjeta

3.3.4. Opskrba plinom

4. Uvjeti uređenja i opreme javnih zelenih površina

6. Uvjeti i način gradnje

7. Mjere zaštite prirodnih, kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti

8. Mjere provedbe plana

9. Mjere sprječavanja nepovoljnih utjecaja na okoliš

B/ GRAFIČKI DIO

KARTOGRAFSKI PRIKAZI

1. Detaljna namjena površina, M 1:1000

2. Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža

2.1. Prometna infrastrukturna mreža, M 1:1000

2.2. Elektroopskrbna i telekomunikacijska infrastrukturna mreža, M 1:1000

2.3. Vodoopskrbna, plinoopskrbna i infrastrukturna mreža odvodnje, M 1:1000

3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina, M 1:1000

4. Uvjeti gradnje, M 1:1000

C/ SAŽETAK ZA JAVNOST

I. Obrazloženje Plana

1. Polazišta

1.1. Značaj, osjetljivost i posebnost područja u obuhvatu Plana

1.1.1. Obilježja izgrađene strukture i ambijentalnih vrijednosti

1.1.2. Prometna, telekomunikacijska i komunalna opremljenost

1.1.3. Obveze iz planova šireg područja

1.1.4. Ocjena mogućnosti i ograničenja uređenja prostora

2. Plan prostornog uređenja

2.1. Program gradnje i uređenja površina i zemljišta

2.2. Detaljna namjena površina

2.2.1. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način korištenja i uređenja površina i planiranih građevina

2.3. Prometna, ulična, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža

2.4. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina i građevina

2.4.1. Uvjeti i način gradnje

2.4.2. Zaštita prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti

2.5. Sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš

II. Izvod iz Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja grada Kraljevice, »Službene novine PGŽ«, br. 16/07.

III. Stručne podloge na kojima se temelje prostorno planska rješenja Plana:

- Idejno rješenje za gradnju trgovačkog i distribucijskog centra i hotela na području Medomišljina, Architectes Associes, Bruxelles, 2007.

IV. Popis propisa koje je bilo potrebno poštivati u izradi Plana:

- Zakon o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09),

- Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04-ispr. i 163/04),

- Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (»Narodne novine« broj 151/05 i 61/07),

- Uredba o posebnim uvjetima o obavljanju trgovine na malo u određenim vrstama prodavaonica (»Narodne novine« broj 105/01),

- Zakon o zaštiti od buke (»Narodne novine« broj 20/03 i 100/04) te podzakonski propisi kojima se uređuje zaštita od buke,

- Zakon o zaštiti zraka (»Narodne novine« broj 178/04, 110/07 i 60/08),

- Zakon o otpadu (»Narodne novine« broj 178/04, 153/ 05, 111/06, 110/07 i 60/08),

- Zakon o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 58/ 93, 100/04, 33/05 i 107/07),

- Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Grada Kraljevice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 15/03),

- Zakon o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04 i 79/07).

V. Zahtjevi i mišljenja na Plan

VI. Izvješće o prethodnoj i javnoj raspravi Plana

VII. Evidencija postupka izrade i donošenja Plana

VIII. Sažetak za javnost

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. Uvjeti određivanja namjene površina

Članak 5.

Namjena površina određena je kartografskim prikazom broj 1.

Namjena površina na području obuhvata Plana određuje se kako slijedi:

1) Poslovna - pretežito trgovačka namjena (K2)

2) Poslovna - pretežito uslužna namjena (K1)

3) Poslovna - komunalno-servisna namjena (K3)

4) Glavna mjesna cesta (GMC)

5) Infrastrukturna namjena (IS)

2. Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina

Članak 6.

Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina određeni su kartografskim prikazom broj 3.

Članak 7.

Unutar područja obuhvata Plana dozvoljena je gradnja novih građevina, uređenje površina građevnih čestica te gradnja i rekonstrukcija komunalne i telekomunikacijske infrastrukturne mreže.

2.1. Veličina i oblik građevnih čestica

Članak 8.

Veličina i oblik građevnih čestica određeni su kartografskim prikazom broj 4.

Površina, izgrađenost i iskorištenost građevnih čestica prikazani su tabelarno:

Članak 9.

Dozvoljava se usklađenje planiranog oblika i veličine građevne čestice, sukladno zemljišno-knjižnom stanju pojedine nekretnine, kada to ne remeti provedbu Plana.

2.2. Veličina i površina građevina

Članak 10.

Oznaka građevine i najveći dozvoljeni broj etaža građevine prikazani su kartografskim prikazom broj 4.

Članak 11.

Veličina i površina građevina prikazani su tabelarno:

2.3. Namjena građevina

Članak 12.

Na području namjene »Poslovna - pretežito trgovačka namjena« dozvoljava se gradnja poslovnih-pretežito trgovačkih građevina oznake »a« i »b«, te pratećih i podzemih građevina. U funkciji trgovačkih građevine oznake »a« i »b« planira se gradnja podzemne garaže oznake »c«.

U sklopu trgovačkih građevina oznake »a« i »b«, pored osnovnog sadržaja poslovne-pretežito trgovačke namjene, dozvoljava se uređenje i svih pratećih sadržaja kao što su poslovno-uslužni prostori, prostori za prezentaciju, promidžbu, edukaciju i sl., uredski prostori, skladišta, spremišta, pomoćni prostori za higijensko-sanitarne potrebe zaposlenih i korisnika, energetsko-tehnološki prostori i uređaji, infrastrukturni objekti i uređaji, prostori za dnevno uklanjanje otpadaka i dr.

U sklopu podzemne garaže oznake »c« dozvoljava se uređenje površina za smještaj vozila, energetsko-tehnoloških prostora i uređaja, potrebnih prometnih i infrastrukturnih objekata i uređaja, prostora za dnevno uklanjanje otpadaka i dr.

Na vanjskim, neizgrađenim prostorima planira se uređenje pješačke, kolne i parkirališne površine (površina za kretanje pješaka i vozila, te parkiranje vozila), gospodarskog dvorišta (površina za manipulaciju dostavnim vozilima) i zelenih površina (hortikulturno uređena površina).

Članak 13.

Na području namjene »Poslovna - pretežito uslužna namjena« dozvoljava se gradnja poslovno-pretežito uslužne građevine oznake »d« te pratećih građevina.

U sklopu građevine, pored osnovnog sadržaja poslovne- pretežito uslužne namjene, bili bi uređeni svi potrebni sadržaji kao što su poslovno-trgovački prostori, prostori za prezentaciju, promidžbu, edukaciju i sl., uredski prostori, skladišta, spremišta, pomoćni prostori za higijensko-sanitarne potrebe zaposlenih i korisnika, energetsko-tehnološki prostori i uređaji, potrebnih prometni i infrastrukturni objekti i uređaja, prostora za dnevno uklanjanje otpadaka i dr.

Na vanjskim, neizgrađenim prostorima planira se uređenje pješačke, kolne i parkirališne površine (površina za kretanje pješaka i vozila, te parkiranje vozila), gospodarskog dvorišta (površina za manipulaciju dostavnim vozilima) i zelenih površina (hortikulturno uređena površina).

Članak 14.

Na području namjene »Poslovna - komunalno servisna namjena« dozvoljava se gradnja građevine oznake »e« i uređenje komunalnog reciklažnog dvorišta u funkciji privremenog sortiranja i skladištenja komunalnog otpada te pripreme otpada za daljnju reciklažu.

Na vanjskim, neizgrađenim prostorima planira se planira se uređenje gospodarskog dvorišta (površina za manipulaciju dostavnim vozilima, otpadom i dr.) i zelenih površina (hortikulturno uređena površina).

Članak 15.

Na području namjene »Glavna mjesna cesta« dozvoljava se rekonstrukcija i gradnja dijela lokalne ceste oznake L 58107 (D 8 - Medomišljina - D 523), odnosno dijela kružnog raskrižja te ceste. Površina je namjenjene za kretanje pješaka i vozila uz izgradnju cjelokupnog prometnog profila, sa svim potrebnim elementima poprečnog presjeka: kolnikom, nogostupima, zelenilom i postavljanju cestovne i ulične opreme: vertikalne i horizontalne signalizacije, stupova javne rasvjete, oglasnih i reklamnih uređaja i naprava, te ugradnji svih vrsta komunalne i telekomunikacijske infrastrukture u trupu ulice, kao i izgradnji potpornih i obložnih zidova.

Članak 16.

Na području namjene »Infrastrukturna namjena« dozvoljava se gradnja trafostanice kao slobodnostojeće građevine.

2.4. Smještaj građevina na građevnoj čestici

Članak 17.

Unutar gradivog dijela građevne čestice planira se gradnja osnovnih, pratećih i podzemnih građevina sukladno namjeni određenoj Planom.

Članak 18.

Obvezni građevni pravac određen je kartografskim prikazom broj 4.

Građevina se s najmanje 1/2 svoje dužine mora graditi na obveznom građevnom pravcu.

Članak 19.

Na području namjene »Poslovna - pretežito trgovačka namjena« i »Poslovna - pretežito uslužna namjena« unutar gradivog dijela za gradnju pratećih građevina planira se gradnja:

- rampe za utovar/istovar robe najveće dozvoljene visine 1,2 m,

- trijema, nadstrešnice i prozirne konstrukcije iznad glavnog ulaza u građevinu najveće dozvoljene širine konzolnog istaka 4,0 m, te najveće dozvoljene visine 3,5 m,

- trijema, nadstrešnice i providne konstrukcije iznad manipulativne površine gospodarskog dvorišta najveće dozvoljene visine 5,0 m,

- spojnog/pješačkog mosta preko lokalne ceste oznake L 5817,

- pomoćne građevine namjenjene kontroli ulaza u građevinu i čuvanju građevine,

- reklamne konstrukcije/totema najveće dozvoljene visine 15,0 m

- podzemne strojarnice za sprinkler uređaje;

- podzemnih i nadzemnih uređaja: za spremišta otpadnih materijala, agregata, baterija solarnih kolektora i dizalice topline,

- građevine i uređaja komunalne infrastrukture,

- garaže ukopane u tlo

- gradnja dizala, stubišta i nadstrešnice za kolni i pješački ulaz u garažu ukopanu u tlo.

Članak 20.

Na području namjene »Poslovna - komunalno-servisna namjena« unutar gradivog dijela za gradnju pratećih građevina planira se gradnja:

- trijema, nadstrešnice i prozirne konstrukcije iznad glavnog ulaza u građevinu najveće dozvoljene širine konzolnog istaka 4,0 m, te najveće dozvoljene visine 3,5 m,

- trijema, nadstrešnice i providne konstrukcije iznad manipulativne površine gospodarskog dvorišta najveće dozvoljene visine 5,0 m,

- podzemnih i nadzemnih uređaja: za spremišta otpadnih materijala, agregata, baterija solarnih kolektora i dizalice topline,

- građevine i uređaja komunalne infrastrukture.

Članak 21.

Na građevnoj čestici oznake K2-1 unutar gradivog dijela za gradnju podzemnih građevina planira se gradnja:

- podzemne garaže oznake »c«,

- podzemne trafostanice,

- podzemne prostorije za skladištenje i obradu inertnog otpada,

- podzemnih strojarnica.

Građevine iz st. 1 ovog članka moraju biti potpuno ukopane, a njihova krovna površina se mora završno prometno ili hortikulturno urediti.

Ukoliko građevine iz st. 1 ovog članka nisu prislonjene uz osnovnu ili prateću građevinu, jedno pročelje tih građevina dozvoljeno je graditi izvan terena zbog izvedbe kolnog i pješačkog ulaza.

Članak 22.

Izuzetno, prilikom gradnje ukopane garaže oznake »c« na građevnoj čestici oznake K2-1, iznad terena dozvoljeno je graditi dizalo, stubište i nadstrešnicu za kolni i pješački ulaz u garažu.

Tlocrtna površina dizala, stubišta i nadstrešnice iz st. 1. ovog članka iznosi najviše 40 m2, a njihova najveća dozvoljena visina jednaka je najmanjoj visini koja zadovoljava tehničke uvjete za pješački i kolni ulaz u garažu.

2.5. Oblikovanje građevina

Članak 23.

Pročelja novih građevina potrebno je oblikovati uporabom suvremenih materijala, a glavne ulaze u građevinu potrebno je oblikovno naglasiti.

Članak 24.

Prilikom oblikovanja pročelja građevine spojnog mosta koji je planiran za gradnju preko lokalne ceste oznake L 5817 najmanje 60% ukupne površine pročelja mora biti prozirno.

2.6. Uređenje građevnih čestica

Članak 25.

Način uređenja građevnih čestica određen je kartografskim prikazom broj 3.

Neizgrađeni dio građevne čestice potrebno je urediti kao urediti kao pješačku, kolnu i parkirališnu površinu, gospodarsko dvorište i zelenu površinu.

Članak 26.

Pješačka, kolna i parkirališna površina uređuje se primjenom primjerenih elemenata opločenja: kamenom, šljunkom, granitnom kockom, betonskim elementom, asfaltom i sličnim materijalom. Pri tome je na svakih pet parkirnih mjesta predviđenih na otvorenim dijelovima građevne čestice potrebno zasaditi najmanje jedno stablo.

Članak 27.

Najmanje 20% građevne čestice planirane za gradnju građevina potrebno je urediti kao parkovne ili zaštitne zelene površine. Zaštitne zelene površine uređuju se na rubnim dijelovima građevnih čestica prema susjednim građevnim česticama.

Članak 28.

Na području namjene »Poslovna - pretežito trgovačka namjena« i »Poslovna - pretežito uslužna namjena« i »Poslovna - komunalno-servisna namjena« građevnu česticu dozvoljeno je ograditi.

Članak 29.

Najveća dozvoljena visina ograde prema javno-prometnoj površini iznosi 1,8 m.

U visini od najviše 1,0 m ograda se može izvoditi kao puna ili čvrsta ograda i to uporabom kamena, betona, opeke i sličnog materijala, a u preostaloj visini ograda se izvodi kao prozirna uporabom metala, opeke, živice i sličnog materijala.

Članak 30.

Najveća dozvoljena visina potpornog i/ili obložnog zida iznosi 1,5 m.

Izuzetno, ako to zahtijeva konfiguracija terena, visina potpornog i/ili obložnog zida može iznositi do 4,5 m i tada je zid potrebno izvesti terasasto.

Širina terase između potpornih i/ili obložnih zidova iz stavka 2. ovog članka iznosi najmanje 0,5 m. Terasu je potrebno ozeleniti, a u širinu ozelenjene terase nije uračunata debljina zida.

Potporni i/ili obložni zidovi izvode se uporabom kamena ili betona te se završno oblikuju kao strukture istaknutog površinskog reljefa.

Članak 31.

Smještaj vozila unutar područja obuhvata ovoga Plana potrebno je osigurati u garažno-parkirnim građevinama i/ ili na otvorenim parkirališnim površinama.

Članak 32.

Svaka građevna čestica na kojoj se planira gradnja građevine mora imati osiguranu površinu za smještaj vozila.

Broj parkirališnih/garažnih mjesta utvrđuje se kako slijedi s obzirom na djelatnost:

- za trgovačku djelatnost, na 1.000 m2 bruto razvijene površine potrebno je osigurati najmanje 20 parkirališno/ garažnih mjesta;

- za uslužnu, komunalno-servisnu i skladišnu djelatnost, na 1.000 m2 bruto razvijene površine potrebno je osigurati najmanje 4 parkirališno/garažna mjesta;

- za uredsku djelatnost, na 1.000 m2 bruto razvijene površine potrebno je osigurati najmanje 10 parkirališno/ garažnih mjesta;

- za ugostiteljsku djelatnost, na svaka četiri četiri sjedeća mjesta u ugostiteljskom prostoru, potrebno je osigurati najmanje jedno parkirališno/garažno mjesto.

3. Način opremanja zemljišta prometnom, uličnom, komunalnom i telekomunikacijskom infrastrukturnom mrežom

Članak 33.

Na području obuhvata Plana dozvoljava se postava objekta i/ili uređaja komunalne i telekomunikacijske infrastrukturne mreže, pod uvjetom da se ne narušava okoliš.

Kod postave objekta i/ili uređaja komunalne i telekomunikacijske infrastrukturne mreže dozvoljava se ugradba oblikovanih vizualnih barijera.

3.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanje cestovne i ulične mreže

Članak 34.

Uvjeti gradnje i rekonstrukcije cestovne i ulične mreže određeni su kartografskim prikazom broj 2.1.

Članak 35.

Priključivanje građevne čestice na javnu prometnu površinu određeno je kartografskim prikazom broj 4.

3.1.1. Glavne gradske ulice i ceste nadmjesnog značaja

Članak 36.

Na području obuhvata Plana dio glavne mjesne ceste planirana je za gradnju, rekonstrukciju i uređenje na građevnoj čestici oznake GMC-1.

Članak 37.

Osnovni tehnički elementi za gradnju, rekonstrukciju i uređenje ceste na građevnoj čestici oznake GMC-1 određuju se kako slijedi:

- najmanja dozvoljena širina prometnog traka iznosi 3,25 m,

- najmanja dozvoljena širina rubnog traka iznosi 0,30 m,

- najmanja dozvoljena širina pješačkog nogostupa iznosi 1,60 m,

- najveći dozvoljeni poprečni nagib iznosi od 2,5% do 4,0%,

- najveći dozvoljeni uzdužni nagib iznosi 8 %.

3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja telekomunikacijske mreže

Članak 38.

Telekomunikacijsku mrežu potrebno je izvesti sukladno kartografskom prikazu broj 2.2. i točki 2.3.2. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana.

Članak 39.

Na području obuhvata dozvoljava se gradnja i postava osnovnih postaja pokretnih komunikacija na samostojeći antenski stup i/ili krov građevine.

Osnovne postaje pokretne komunikacije mogu se postaviti na samostojeći antenski stup i/ili krov građevine samo ukoliko to dozvoljavaju tehnički i imovinsko-pravni uvjeti.

3.4. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreže i vodova unutar prometnih i drugih javnih površina

Članak 40.

Trasa komunalne infrastrukturne mreže određena je kartografskim prikazom broj 2.2.

Mrežu komunalne infrastrukture potrebno je graditi ispod javnih površina.

Mjesto priključenja nove građevine na objekte i uređaje komunalne infrastrukturne mreže određeno je kartografskim prikazom broj 4.

3.4.1. Opskrba pitkom vodom

Članak 41.

Novoplanirane građevine i građevne čestice priključuju se na sistem javne vodoopskrbne mreže položen u trupu lokalne ceste oznake L 58107.

Članak 42.

Unutar svake građevne čestice planira se izgradnja inernog vodoopskrbnog sistama za opskrbu građevina sanitarno-potrošnom vodom, protupožarnom vodom, te vodom za potrebe zalijevanja zelenih površina.

3.4.2. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

Članak 43.

Odvodnju otpadnih i oborinskih voda novoplaniranih građevina i građevnih čestica područja obuhvata planirano je priključiti na sustav javne odvodnje položen u trupu lokalne ceste oznake L 58107.

Sustav javne odvodnje planira se kao razdjelni sustav sa odvojenim sustavom za odvodnju otpadnih voda i odvojenim sustavom za odvodnju oborinskih voda.

Članak 44.

Sve do konačne izgradnje sustava javne odvodnje zbrinjavanje otpadnih voda građevina dozvoljeno je rješiti upuštanjem u pojedinačne uređaje za pročišćavanje otpadnih voda.

Otpadne vode iz kuhinja, restorana i sl. prilikom upuštanja u pojedinačne uređaje za pročišćavanje otpadnih voda, moraju se prethodno pročistiti uređajima za separaciju masti i ulja, te deterdženata.

Članak 45.

Sve do konačne izgradnje sustava za odvodnju oborinskih voda oborinske vode s parkirališta i čiste krovne vode dozvoljeno je raspršeno voditi i upuštati u tlo putem upojnih bunara.

Oborinske vode sa parkirališta, prilikom upuštanja u tlo putem upojnih bunara, moraju se prethodno pročistiti uređajima za separaciju masti i ulja.

Članak 46.

Sustav interne odvodnje otpadnih i oborinskih voda svake pojedine građevine i građevne čestice mora se planirati tako da bude spreman za jednostavno priključenje na javni sustav odvodnje nakon konačne izgradnje tog sustava u trupu lokalne ceste oznake L 58107.

3.4.3. Elektroopskrba i javna rasvjeta

Članak 47.

Priključak građevina i uređaja javne rasvjete na postojeću elektroopskrbnu mrežu potrebno je izvesti podzemnim kabelima.

Članak 48.

Područjem obuhvata ovoga Plana prolazi trasa visokonaponskog dalekovoda, prijenosnog nadzemnog voda DV 2x110 kV TS 400/220/110 kV Meline - buduća TS 110/10- 20 kV Kraljevica - RS 110 kV Omišalj (danas u funkciji samo kao 1x110 kV). Zaštitni koridor dalekovoda iz stavka 1. ovoga članka iznosi 20 m.

Članak 49.

Gradnja zgrada i građevina (ograda, pristupna cesta, parkiralište i sl.) moguća je unutar koridora dalekovoda ako su ispunjeni tehnički propisi iz Pravilnika o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona 1 kV do 400 kV (»Narodne novine« broj 53/91 i 24/97), a koji se odnose na sigurnosne visine i udaljenosti, pojačanu izolaciju dalekovoda, te najmanju dozvoljenu udaljenost od dalekovodnog stupa. Uvjeti sigurnosne udaljenosti građevina koje se grade u koridoru dalekovoda moraju biti ispunjeni i za stanje otklona vodiča dalekovoda kod punog tlaka vjetra (u bilo kojem pravcu) pri temperaturi +40ÊC i to:

- za nepristupačne dijelove zgrada 3,0 m (krov, dimnjak i slično),

- za pristupačne dijelove zgrada 4,0 m (terasa, balkon i slično).

Članak 50.

U koridoru dalekovoda nije dozvoljena sadnja raslinja čija bi visina mogla ugroziti pogonsku sigurnost dalekovoda.

3.4.4. Opskrba plinom

Članak 51.

Priključak na opskrbnu mrežu plinom potrebno je izvesti uporabom suvremenih cijevi za provođenje plina.

4. Uvjeti uređenja i opreme javnih zelenih površina

Članak 52.

Kod uređenja javnih zelenih površina potrebno je sačuvati postojeće zelenilo te ga dopunjavati autohtonim raslinjem.

5. Uvjeti uređenja posebno vrijednih i/ili osjetljivih cjelina i građevina

Članak 53.

Postojeći križ na građevnoj čestici oznake K2-1 potrebno je urediti kao spomeničko obilježje i razglednu točku, te ga uklopiti u novo prostorno uređenje građevne čestice oznake K2-1.

6. Uvjeti i način gradnje

Članak 54.

Uvjeti i način gradnje građevina prikazani su kartografskim prikazom broj 4.

Članak 55.

Građevinu planiranu za gradnju na građevnoj čestici oznake K2-1 planirano je povezati pješačkim mostom preko preko lokalne ceste oznake L 5817 sa građevinom trgovačkog centra koji se planira graditi na suprotnoj strani te prometnice. Površina za gradnju mosta prikazana je kartografskim prikazom br. 4.

Najveća dozvoljena ukupna (bruto) širina poprečnog presjeka mosta iznosi 5,0 m.

Najmanji dozvoljeni razmak između završne kote prometnice ili parkirališta i donje kote konstrukcije mosta iznosi 4,5 m.

7. Mjere zaštite prirodnih, kulturno-povjesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti

Članak 56.

Postojeći križ na građevnoj čestici oznake K2-1 potrebno je zaštiti kao spomeničko obilježje.

Članak 57.

Zelene i neizgrađene površine građevnih čestica potrebno je urediti poput prirodnih reljefno-kraških elemenata koji dominiraju širim područjem, te zasaditi submediteranskim raslinjem.

Članak 58.

Nove građevine potrebno je graditi na način da se elementima arhitektonske funkcije, konstrukcije i oblikovanja osiguraju panoramski i slobodni vizurni odnosi unutar područja prema Riječkom zaljevu, otoku Krku te brdovitom zaleđu.

Članak 59.

Na dijelu građevnih čestica oznake K1-1, K3-1 i IS-1 planira se sadnja drvoreda u skladu sa kartografskim prikazom broj 3.

Drvored se oblikuje istom vrstom stabala.

8. Mjere provedbe plana

Članak 60.

Gradnji građevina i uređenju površina na građevnim česticama određenim Planom može se pristupiti nakon gradnje pripadajućih građevina i uređaja komunalne infrastrukture te uređenja javnih površina.

9. Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš

Članak 61.

Na području obuhvata Plana najviša dozvoljena razina ekvivalentne buke na vanjskim prostorima iznosi za dan 55 dB, a za noć 45 dB.

Mjere zaštite od buke potrebno je provoditi sukladno odredbama Zakona o zaštiti od buke te podzakonskih propisa kojima se uređuje zaštita od buke.

Članak 62.

Zaštita zraka provodi se sukladno odredbama Zakona o zaštiti zraka uz obvezno provođenje mjera za sprječavanje i smanjivanje onečišćenja zraka koje vrijede za područje I. kategorije kakvoće zraka.

Nije dozvoljeno prekoračenje preporučene vrijednosti kakvoće zraka propisane Uredbom o graničnim vrijednostima onečišćujućih tvari u zraku.

Prilikom projektiranja podzemne garaže potrebno je planirati odvod ispušnih plinova iz garaža na način da se ne umanji kavaliteta zraka okolnih površina.

Članak 63.

Komunalni otpad se organizirano prikuplja u kontejnerima za primarnu separaciju otpada i sabirne kontejnere.

Specijalni otpad kojeg čine neuporabljivi dijelovi (odbačene baterije i akomulatori i dr.), tvari koje više ne zadovoljavaj kakvoću (ulja, kiseline, otapala i dr.), te ostaci procesa otklanjanja onečišćenja (muljevi iz uređaja za pročišćavanje, prašina iz fltra za zrak, istrošeni filtri i dr.) prikuplja se u zasebnim spremnicima i odvozi izvan područja na organizirana prihvatilišta.

Prostor za kontejnere i spremnike nužno je predvidjeti u sklopu građevine i/ili građevne čestice.

Članak 64.

Odvodnju otpadnih i oborinskih voda na području obuhvata Plana, potrebno je provoditi sukladno Odluci o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda na području grada Kraljevice (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 20/98) i Odluci o priključenju građevina na objekte i uređaje komunalne infrastrukture (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 8/03)

Područje obuhvata Plana nalazi se izvan zone sanitarne zaštite izvora vode za piće.

Članak 65.

Seizmičko zoniranje područja obuhvata prikazano je Prostornim planom Primorsko-goranske županije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 14/00).

9.1. Mjere zaštite od požara

Članak 66.

Zaštitu od požara potrebno je provoditi sukladno Zakonu o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 58/ 93, 100/04 i 33/05).

Članak 67.

Kod projektiranja građevina, u prikazu mjera zaštite od požara kao sastavnom dijelu projektne dokumentacije potrebno je u nedostatku domaćih propisa primjenjivati numeričku metodu TRVB 100 ili neku drugu opće priznatu metodu.

Kod projektiranja i gradnje podzemnih garaža potrebno je u nedostatku domaćih propisa primjenjivati numeričku metodu TRVB 106.

Kod projektiranja novih prometnica i mjesnih ulica ili rekonstrukcije postojećih obvezno je planiranje vatrogasnih pristupa koji imaju propisanu širinu, nagibe, okretišta, nosivost i radijuse zaokretanja, a sve u skladu s Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe (»Narodne novine« broj 35/94 i 142/03).

Kod određivanja međusobne udaljenosti objekata voditi računa o požarnom opterećenju objekata, intezitetu toplinskog zračenja kroz otvore objekata, vatrootpornosti objekata i fasadnih zidova, meteorološkim uvjetima i dr. Ako se izvode slobodnostojeći niski građevinski objekti, njihova međusobna udaljenost trebala bi biti jednaka visini višeg objekta, odnosno minimalno 6,0 metara. Međusobni razmak kod poslovnih objekata ne može biti manji od visine sljemena krovišta višeg objekta. Ukoliko se ne može postići minimalna propisana udaljenost među objektima potrebno je predvidjeti dodatne pojačane mjere zaštite od požara.

Članak 68.

Prilikom gradnje i rekonstrukcije vodoopskrbnih sustava obavezno je planiranje izgradnje hidrantske mreže sukladno Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara (»Narodne novine« broj 08/06).

Članak 69.

Za gradnju građevina i postrojenja za skladištenje i promet zapaljivih tekućina i/ili plinova, moraju se poštivati odredbe čl.11. Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima (»Narodne novine« broj 108/95) i propisa donesenih na temelju njega.

Članak 70.

Prilikom projektiranja i gradnje građevina nužno je provoditi prijedloge tehničkih i organizacijskih mjera iz Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Grada Kraljevice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 15/ 03) i važeće zakonske regulative i pravila tehničke prakse iz područja zaštite od požara.

Članak 71.

Za složenije građevine (građevine skupine 2) potrebno je izraditi elaborat zaštite od požara temeljem čl. 15a Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 58/ 93, 100/04 i 33/05).

III. POSEBNA ODREDBA

Članak 72.

Kod gradnje nove građevine te uređenja javne površine potrebno je postupiti u suglasju s odredbama Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (»Narodne novine« broj 151/05 i 61/07).

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 73.

Elaborat Plana izrađen je u šest izvornika ovjerenih pečatom Gradskog vijeća Grada Kraljevice i potpisom predsjednika Gradskog vijeća Grada Kraljevice.

Članak 74.

Izvornici Plana čuvaju se u pismohrani Grada i Jedinstvenom upravnom odjelu Grada, te dostavljaju Upravnom udjelu za graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije, Javnoj ustanovi Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije te Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva i Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj.

Članak 75.

Uvid u Plan se može obaviti u prostorima Grada Kraljevice, Kraljevica, Frankopanska 1a, a Odredbe za provođenje će biti objavljene u »Službenim novinama PGŽ« i na internet stranicama Grada Kraljevice.

Članak 76.

Tekstualni i grafički dijelovi te obvezni prilozi Plana iz članka 4. ove Odluke, koji čine njezin sastavni dio, nisu predmetom objave.

Članak 77.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-03/07-01/5

Ur. broj: 2170/08-01-09-06

Kraljevica, 16. srpnja 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik

Gradskog vijeća

Alen Vidović, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr