SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 28. Petak, 24. srpnja 2009.
GRAD NOVI VINODOLSKI
12

50.

Na temelju odredbe članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« RH broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine« RH broj 86/08) i članka 3. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Novog Vinodolskog («Službene novine PGŽ« broj 41/06) gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog, Oleg Butković, dipl. ing., dana 22. srpnja 2009. godine donio je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu

Članak 1.

U Pravilniku o unutarnjem redu («Službene novine PGŽ« broj 26/07, 17/09 i 23/09) u članku 2. dodaju se stavak 2. i 3 i glase:

»U Uredu Grada ustrojava se unutarnja ustrojstvena jedinica ODSJEK ZA JAVNU NABAVU, kao zasebna cjelina.

Odsjekom upravlja voditelj koji je za svoj rad neposredno odgovoran gradonačelniku.«

Članak 2.

U članku 3., točka 4., u dijelu »Opis poslova« briše se alineja 19.

Članak 3.

U članku 4., točka 6., u dijelu »Opis poslova« briše se alineja 8.

Članak 4.

U članku 4. dodaje se točka 9. koja glasi:

»9. EKONOM - DOSTAVLJAČ - ARHIVAR

Uvjeti:

- IV. stupanj stručne spreme ekonomskog smjera

- 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

- položen državni stručni ispit

Izvršitelj: 1

Opis poslova:

- obavlja nabavu svog potrošnog materijala, vodi brigu o korištenju istog,

- obavlja poslove dostave pošte,

- obavlja poslove prijema pošte i klasificiranja iste,

- obavlja pomoćne poslove pri izlučivanju arhivske građe te pri obavljanju svih administrativnih poslova u svezi s tim,

- obavlja i druge poslove po nalogu predstojnika.

Članak 5.

Iza članka 4. dodaje se članak 4a. koji glasi:

»Članak 4a.

U Uredu Grada ustrojava se unutarnja ustrojstvena jedinica kao zasebna cjelina:

ODSJEK ZA JAVNU NABAVU

- VODITELJ ODSJEKA ZA JAVNU NABAVU

Uvjeti:

- VII/I stupanj stručne spreme ekonomskog smjera,

- 5 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,

- položen državni stručni ispit,

- položen specijalistički ispit u skladu za zakonom,

- poznavanje rada na računalu.

Izvršitelj: 1

Opis poslova:

- koordinira i provodi, a po dogovoru i nalogu gradonačelnika, sve postupke javne nabave za sva Upravna tijela Grada,

- izrađuje i objedinjava Plan javne nabave za sva Uprava tijela Grada,

- prati pravne propise iz djelokruga javne nabave te priprema sve akte iz navedenog područja iz djelokruga gradonačelnika i Gradskog vijeća,

- u svezi poslova javne nabave obavlja slijedeće poslove: surađuje sa svim Upravnim tijelima na način da od njih dobiva osnovne podatke za provođenje postupaka javne nabave, uključujući potrebne troškovnike, priprema natječajnu dokumentaciju, obavlja administrativne poslove vezane za provedbu natječaja, priprema tekstove natječaja i objave u skladu sa zakonom, dostavlja natječajnu dokumentaciju ponuditeljima, priprema zapisnike, priprema odluke o odabiru, odluke o poništenju, te ih dostavlja ponuditeljima, te sve ostale radnje u skladu sa zakonskim propisima,

- priprema ugovore u dogovoru sa nadležnim pročelnicima kao i potpisivanje istih sa ponuditeljima,

- prati izvršenje nabave, te vrši evidenciju nabave i izrađuje i dostavlja izvješća u skladu za zakonom,

- obavlja i druge poslove po nalogu gradonačelnika,

- za svoj rad voditelj Odsjeka neposredno je odgovoran gradonačelniku.«

Članak 6.

U članku 5., točka 2., u dijelu »Opis poslova« briše se alineje 4.

Članak 7.

U članku 5., točka 3., u dijelu »Opis poslova« briše se alineja 2.

Članak 8.

U članku 5. dodaje se točka 4. koja glasi:

»4. ADMINISTRATIVNI REFERENT

Uvjeti:

- IV. stupanj stručne spreme ekonomskog, upravnog ili općeg smjera,

- jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,

- položen državni stručni ispit,

- poznavanje rada na računalu.

Izvršitelj: 1

Opis poslova:

- vodi evidencije na radu za Odjel,

- priprema i sređuje dokumentaciju za odlaganje i predaju za arhiviranje,

- vodi evidenciju i priprema rješenja za godišnje odmore,

- vrši poslove prepiski za potrebe Odjela,

- priprema dokumentaciju za otpremu,

- vadi potrebnu dokumentaciju iz općinskog suda, zemljišno-knjižnog odjela i uprave za katastar,

- po potrebi vodi zapisnike u postupcima koji su potrebni u radu Odjela ili komisija pri Odjelu,

- obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.«

Članak 9.

U članku 6. točka 1., u dijelu »Opis poslova« dodaje se alineja 12. koja glasi:

»- obavlja sve mjere vezane uz povođenje mjera zaštite potrošača - korisnika javnih usluga.«

Članak 10.

U članku 6. briše se točka 2.

Dosadašnje točke 3., 4., 6., 7. i 8. postaju točke 2., 3., 4., 5. i 6.

Članak 11.

U članku 6. , točka 7., u dijelu »Opis poslova« dodaju se alineje 9., 10., 11. i 12. koje glase:

»- prati i predlaže mjerila za utvrđivanje komunalne naknade,

- utvrđuje obveznike i izrađuje pojedinačne akte kojima se utvrđuje obveza plaćanja komunalne naknade i spomeničke rente,

- vodi evidenciju obveznika komunalne naknade i spomeničke rente, te kontinuirano provodi aktivnosti na ažuriranju podataka,

- priprema podloge za pokretanje postupaka prisilne naplate komunalne naknade, komunalnog doprinosa i spomeničke rente.«

Članak 12.

U članku 7. točka 1., u dijelu »Opis poslova« briše se alineja 3.

Članak 13.

U članku 7. točka 2. , u dijelu »Opis poslova« brišu se alineja 3. i 4.

Članak 14.

U članku 7. točka 5. mijenja se i glasi:

»5. SAMOSTALNI REFERENT - RIZNIČAR

Uvjeti:

- VII/I stupanj stručne spreme ekonomskog smjera,

- jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,

- položen državni stručni ispit,

- poznavanje rada na računalu.

Izvršitelj: 1

Opis poslova:

- priprema dokumente za izvršenje proračuna,

- radi na pripremi i predlaganju izmjena proračuna u suradnji sa nadležnim pročelnicima Odjela,

- vrši kontrolu namjenskog trošenja sredstava korisnika proračuna,

- vrši evidenciju knjiga isprava (ugovori, zaključci, odluke, rješenja, odobrenja) te prati njihova izvršenja,

- likvidira ulazne račune i naloge za isplatu proračunskih sredstava te priprema platne naloge i vrši plaćanja, te na osnovu istih vrši knjiženje u knjigu ulaznih računa,

- vrši salda konti obradu izvadaka platnog prometa i provodi zatvaranja u knjizi izlaznih računa,

- priprema i provodi kompenzacije dospjelih potraživanja i obveza sa kupcima i dobavljačima,

- temeljem dokumenata podiže gotov novac sa računa i vrši njegovu isplatu, te za ove isplate izrađuje blagajnički izvještaj,

- vodi poslove knjigovodstva prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo,

- vrši isplatu akontacija prema putnim nalozima te vrši isplate po obračunu i izvršenoj kontroli od strane pročelnika,

- prima uplate i vrši polog na žiro-račun,

- vodi blagajničke dnevnike,

- obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.«

Članak 15.

Ovaj Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 030-02/09-01/3

Ur. broj: 2107/02-04-09-3

Novi Vinodolski, 22. srpnja 2009.

Gradonačelnik
Oleg Butković, dipl. ing., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=622&mjesto=51250&odluka=50
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr