SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 28. Petak, 24. srpnja 2009.
GRAD NOVI VINODOLSKI
12

49.

Na temelju članka 11. st. 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« RH broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04 i 38/09), članka 22. stavka 2. Odluke o komunalnim djelatnostima (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/04) i članka 47. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 24/01, 18/03, 23/05, 7/06 i 8/08), Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na 3. sjednici održanoj dana 15. srpnja 2009. godine, donosi

ODLUKU
o dodjeli koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Novi Vinodolski

Članak 1.

Na temelje ponovljenog Javnog natječaja objavljenog u javnom glasilu »Narodne novine« dana 1. 4. 2009. godine, Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski (u daljem tekstu: davatelj koncesije) prihvaća ponudu »NOVI DIM« d.o.o. Novi Vinodolski, Novi Vinodolski, direktora Vidmar Milivoja (u daljem tekstu: korisnik koncesije), te povjerava obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Novi Vinodolski.

Članak 2.

Poslovi iz članka 1. ove Odluke predviđeni su čl. 2. Odluke o komunalnim djelatnostima (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/04) kao komunalna djelatnost sukladno odredbama čl. 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« RH broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 i 178/04).

Članak 3.

Područja obavljanja dimnjačarske djelatnosti, objekti na i u kojima se dimnjačarski poslovi moraju obavljati, kao i način obavljanja dimnjačarskih poslova određeni Odlukom o dimnjačarskoj službi (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 10/96) i Zakonom o zaštiti od požara (»Narodne novine« RH broj 58/93 i 33/05).

Dimovodni objekti koji se obavezno pregledavaju, odnosno čiste i rokovi pregleda i čišćena određeni su Odlukom o dimnjačarskoj službi (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 10/96).

Članak 4.

Korisnik koncesije dužan je poslove iz čl. 1. ove Odluke provoditi u skladu sa opisanim mjerama očuvanja i zaštite okoliša, odnosno sanitarno i ekološki najprihvatljivijim sredstvima na način da se ne dovodi u opasnost zdravlje ljudi životinja, a da se osigura potpuna efikasnost u obavljanju poslova u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara (»Narodne novine« RH broj 58/93 i 33/05).

Članak 5.

Koncesija koja je predmet ove Odluke dodjeljuje se na rok od pet (5) godina.

Rok teče od dana sklapanja Ugovora o koncesiji koji sklapa i potpisuje Gradonačelnik, na temelju ove Odluke, a sukladno odredbama članka 24. Odluke o komunalnim djelatnostima (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/04) i odredbama čl. 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« RH broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 i 178/04).

Ugovorom o koncesiji reguliraju se prava i obaveze davatelja koncesije, te prava i obaveze korisnika koncesije.

Članak 6.

Korisnik koncesije je ovlašten naplatiti cijenu usluge po obavljenom poslu u cijelosti prema cjeniku usluga dostavljenog u natječajnoj dokumentaciji dana 10. 4. 2009. godine.

Cijena usluge iz stavka 1. ovog članka je konačna i nepromjenjiva za vrijeme trajanja ugovornog odnosa.

Članak 7.

Grad Novi Vinodolski, kao jedan od korisnika usluge koja je predmet ove koncesije, snositi će troškove istih na dimovnim objektima u zatvorenim objektima i prostorima kojih je vlasnik, koje koristi i kojima upravlja, ukoliko isti valjanim pravnim poslom ili putem gradskih i državnih tijela nisu dani na korištenje ili upravljanje drugim pravnim subjektima, u kojem slučaju isti snose troškove izvršenih usluga.

Obračun troškova izvršenih usluga iz prethodnog stavka vršiti će se sukladno jediničnim cijenama utvrđenim cjenikom od 10. 4. 2009. godine, prema stvarno izvedenim količinama.

Članak 8.

Naknada za koncesiju koja je predmet ove Odluke utvrđuje se u visini od 20.000,00 kn. godišnje koju je korisnik koncesije u obavezi platiti danom potpisa Ugovora za 2009. godinu, a za ostale godine odjednom, u punom iznosu, svakog 1. 6. u godini.

Naknada iz ovog članka plaća se u korist Proračuna Grada Novi Vinodolski, davatelja koncesije.

Članak 9.

Pored naknade utvrđene člankom 8. stavkom 1. ove Odluke korisnik je u obavezi danom potpisa Ugovora dostaviti dvije mjenice sa mjeničnom izjavom ili zadužnice u korist Grada Novi Vinodolski, ovjerenom kod javnog bilježnika na iznos od po 100.000,00 kn, a na ime jamstva za ispunjenje Ugovora.

Članak 10.

Donošenjem ove Odluke stavlja se van snage Odluka o dodjeli koncesije komunalnih djelatnosti dimnjačarskih poslova (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/03).

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 311-01/09-01/8

Ur. broj: 2107/02-01-09-2

Novi Vinodolski, 16. srpnja 2009.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Neven Pavelić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=622&mjesto=51250&odluka=49
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr